http://www.hramescrabble.sk/images/gif/ssslogo.gif slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble

 

Súťažný poriadok pre hru  SCRABBLE  platný od 5.10.2020

 

1.    Úvodné ustanovenia - prezentácia • štartovné • rozlosovanie • meranie času • rozhodca • povolené pomôcky

2.    Partia - otvorenie partie • priebeh partie • ťahanie písmen • výmena písmen • ukončenie partie • zápis partie • extrémne situácie

3.    Námietky

4.    Záverečné ustanovenia
 

5.    Príloha A1 - súťaže organizované Slovenským spolkom scrabble

6.    Príloha A2 – povinnosti organizátora kvalifikačných turnajov a majstrovstiev SR

7.    Príloha A3 - systém kvalifikácie na majstrovstvá Slovenska

8.    Príloha A4 - systém hry v sezóne 2020/2021

9.    Príloha A5 - Slovenský pohár

10. Príloha B1 - Pravidlá prípustnosti slov - povolené slová • nepovolené slová • povolené a nepovolené tvary u jednotlivých slovných druhov • zoznam príloh

 1. Príloha B2 - povolené 2-písmenové výrazy

12. Príloha B3 - povolené 3-písmenové výrazy

13. Príloha B4 - zoznam zvieracích prídavných mien

14. Príloha B5 - povolené názvy chemických prvkov

15. Príloha B6 – povolené 4-písmenové výrazy

16. Príloha B7 – povolené 5-písmenové výrazy

17. Príloha C - Etický kódex

18. Príloha D – Súťažný poriadok pre ONLINE kvalifikačné turnaje SSS

späť na úvod

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prihlasovanie a prezentácia

Na súťaži sa môže zúčastniť iba ten hráč, ktorý bol riadne prihlásený a dostaví sa na prezentáciu v čase stanovenom pre danú súťaž. Každý prihlásený berie na vedomie, že jeho povinnosťou je odohrať všetky kolá turnaja.

Povinnosťou hráčov je prihlásiť sa organizátorovi na turnaj najneskôr vo štvrtok v týždni, v ktorom sa turnaj koná (ak propozície turnaja nestanovujú inak). Ak sa hráč prihlási po tomto termíne, môže sa stať, že z kapacitných dôvodov sa turnaja nebude môcť zúčastniť. O prijatí / neprijatí hráča do turnaja v prípade prihlásenia po termíne rozhodne výlučne organizátor.

Ak propozície turnaja nestanovujú inak, prezentácia na kvalifikačných turnajoch bude prebiehať v čase 8:30 - 9:00 hod. a začiatok prvého kola bude o 9:00 hod. V prípade neskoršieho príchodu a prezentácie hráčovi hrozí kontumačná prehra prvej partie. V prípade neospravedlnenej neúčasti prihláseného hráča do začiatku prvého kola je organizátor oprávnený tohto hráča vyradiť z turnaja. Pri ospravedlnenej neúčasti s predpokladaným neskorším príchodom hráča alebo viacerých hráčov je organizátor turnaja oprávnený začiatok prvého kola posunúť na neskôr, a to maximálne o 60 minút od pôvodne stanoveného začiatku prvého kola. Posudzovanie jednotlivých prípadov je v kompetencii organizátora turnaja. Hráč, ktorého 2 partie boli kontumované z dôvodu jeho neúčasti, bude vylúčený z turnaja.

 

1.2 Štartovné

Členovia Slovenského spolku SCRABBLE (SSS) a České asociace scrabble (ČAS) platia štartovné 10 eur, nečlenovia SSS a ČAS platia štartovné vo výške 13 eur. Nečlenovia - deti a mládež do 18 rokov a dôchodcovia platia štartovné 10 eur. Hráč / hráčka, ktorý / ktorá sa prvýkrát zúčastňuje kvalifikačného turnaja SSS, zaplatí štartovné 10 eur aj bez toho, aby sa stal /-a členom spolku. V cene štartovného je obed a občerstvenie podľa možností usporiadateľa turnaja. Za člena SSS sa považuje hráč, ktorý má v aktuálnej sezóne zaplatené členské.
     Štartujúci, ktorí majú záujem stať sa členmi SSS, môžu priamo na mieste zaplatiť zápisné vo výške 1 euro a ročné členské vo výške 7 eur, ročné členské pre dôchodcov, deti a mládež do 18 rokov je 3,5 eura. Členské je platné počas sezóny, v ktorej bolo zaplatené.

Nečlenovia SSS a ČAS starší ako 18 rokov, ktorí nie sú dôchodcovia, budú na majstrovstvách Slovenska v klasickej verzii scrabble platiť okrem nákladov na stravu a ubytovanie aj štartovné vo výške 10 eur.

Na Majstrovstvách Slovenska v klasickej verzii scrabble budú hráči platiť účastnícky poplatok vo výške 10 eur. Hráčom, ktorí budú počas MS ubytovaní v hoteli, v ktorom sa dané majstrovstvá konajú, bude tento poplatok odpustený.

 

1.3 Rozlosovanie

Hrá sa so slovenskou 100-kameňovou verziou hry SCRABBLE podľa pravidiel SCRABBLE, ktoré sú súčasťou každého hracieho kompletu. Na kvalifikačnom turnaji, resp. na majstrovstvách Slovenska súťažia jednotlivci, t. j. hrajú proti sebe vždy dvaja hráči. Hrá sa na stanovený počet kôl. Hráči sú v prvom kole zoradení podľa kľúča na nasadzovanie schváleného radou. Dvojice v ďalších kolách budú zostavené podľa výsledkov z predchádzajúcich kôl tak, aby sa spolu stretli hráči pokiaľ možno rovnakej výkonnosti a pritom, aby spolu nehrali hráči, ktorí už v priebehu turnaja spolu hrali (tzv. švajčiarskym systémom). Musí byť zabezpečené vyváženie začínania v partii (t.j. možnosť ignorovať farby musí byť v programe Swiss Perfect vypnutá).

Na kvalifikačných turnajoch budú vzájomné partie rodinných príslušníkov obmedzené tak, aby sa títo nestretli v poslednom (7.) kole - zadaním podmienky do párovacieho softvéru. Povinnosťou organizátora bude v prezenčnej listine označiť rodinných príslušníkov. Na majstrovstvách Slovenska sa rodinní príslušníci nebudú môcť stretnúť vo vzájomných partiách v posledných štyroch kolách.

Po odohraní všetkých kôl sa poradie hráčov určuje tak, že prvým kritériom je počet bodov, druhým je počet víťazstiev, tretím kritériom je súčet počtu bodov všetkých súperov hráča okrem najlepšie a najhoršie postaveného súpera (tzv. Median Buchholz), štvrtým kritériom je súčet počtu bodov všetkých súperov hráča (tzv. Buchholz) a piatym je jeho dosiahnuté skóre (t.j. rozdiel medzi hodnotami Dal a Dostal) zo všetkých partií.

Po každom turnaji sa hráčom vypočíta aktuálny rating - Screlo. Rating bude použitý pri rozlosovaní dvojíc v novom turnaji. Novému hráčovi sa na začiatku pridelí rating 1600 bodov. Ak sa hráč nezúčastní žiadneho turnaja po dobu jednej hracej sezóny, zníži sa mu Screlo o 50 bodov. Znižovanie sa bude opakovať až na hranicu 1600 bodov.

 

1.4 Meranie času

      Na meranie časového limitu pre hráčov sa používajú šachové hodiny alebo iné hodiny, na ktorých je možné nastaviť 22 minút pre každého hráča. Vypršanie času je oznámené padnutím zástavky alebo zvukovým znamením v závislosti od typu hodín. Po skončení ťahu musí hráč spustiť meranie času súpera.

 

1.5 Rozhodca

Turnajového rozhodcu (popri výkone tejto funkcie môže aj hrať) určí rada spolku, alebo ho určia priamo na turnaji prítomní členovia rady. V prípade, že nie je prítomný žiaden člen rady, rozhodcu určí organizátor turnaja.

V kompetencii rozhodcu je okrem iného aj riešenie nešportového správania sa hráčov (nedodržiavanie pravidiel, rušenie spoluhráča, nazeranie do vrecúška pri vyberaní písmen a pod.), a to až diskvalifikáciou hráčov z turnaja.

Privolanému rozhodcovi (ktorý je zároveň hráčom) sa v takejto partii navýši hrací čas o 2 minúty. Rozhodca o tomto musí informovať protihráča.

V krajných prípadoch, ktoré treba operatívne vyriešiť na turnaji a v súťažnom poriadku nie sú nijako ošetrené možno využiť inštitút verejného rozhodcu. V takýchto prípadoch prítomní hráči na podnet turnajového rozhodcu rozhodnú jednoduchou väčšinou hlasovaním.

 

1.6 Povolené pomôcky hráča

Hráč môže mať na hracom stole nasledujúce pomôcky:

 

 

 

späť na úvod

2. Partia

2.1 Otvorenie partie

Na začiatku turnaja organizátor zabezpečí uloženie písmen na všetkých hracích doskách do štvorca 10 x 10 a skontroluje funkčnosť a nastavenie hodín. Hráči, ktorí budú hrať prvú partiu, si písmená vložia do vrecúška predtým, ako začne ich partia.

Žrebovanie: Pred začiatkom partie organizátor zverejní dvojice hráčov vylosované párovacím programom. Prvý uvedený hráč z každej dvojice si vyberá miesto pri stole, na ktorom bude sedieť. Druhý uvedený hráč si sadne oproti nemu.

Určenie začínajúceho hráča a orientácie hracej dosky: Hráč A (uvedený vo vylosovaní kola párovacím programom na prvom mieste) určí buď začínajúceho hráča, alebo orientáciu hracej dosky. Ak hráč A určil začínajúceho hráča, hráč B určí orientáciu hracej dosky. Ak hráč A rozhodol o orientácii hracej dosky, hráč B určuje začínajúceho hráča. Povinnosťou organizátora je zabezpečiť nastavenie párovacieho programu tak, aby v 1. kole turnaja bol na stoloch s nepárnym číslom stola hráčom A nižšie nasadený hráč (t.j. hráč s nižším ratingom screlo).  

Hracia doska musí byť otočená bokom k obom hráčom. Hodiny musia byť umiestnené nad hornou časťou hracej dosky, ak sa hráči nedohodnú inak.

Dĺžka partie:

Pri hraní so šachovými hodinami je partia časovo ohraničená 22 minútami pre každého hráča. Na začiatku partie si prvý hráč vyberie z vrecúška 7 písmen. Druhý hráč spustí hodiny začínajúcemu hráčovi a potom si vyberie 7 písmen. Po uplynutí svojho času hráč už nemôže klásť písmená na hraciu dosku, iba podávať prípadné námietky.

Poznámka: Na začiatku partie hodiny na meranie času spúšťa zásadne súper, a to najskôr v momente, keď má začínajúci hráč v zásobníku uložené aspoň jedno písmeno. Výnimkou je neúčasť hráča na začiatku partie, vtedy spustí čas neprítomného hráča rozhodca. Čas meškajúceho hráča na partiu bude krátený o dobu jeho meškania. Prítomný hráč vyčká s vylosovaním svojich 7 písmen aj s vykonaním svojho prvého ťahu na príchod súpera. Pokiaľ sa hráč nedostaví na partiu najneskôr do času určeného na partiu (22 minút), partia je kontumovaná v prospech prítomného hráča (t. j. výsledok 100:0). Pokiaľ sa na partiu nedostavia obidvaja hráči do 22 minút od začiatku kola, partia je kontumovaná výsledkom 0:0 a žiaden z hráčov nezískava body.

 

2.2 Priebeh partie

Celý ťah musí hráč vykonať počas doby, keď plynie na hodinách jeho čas. Na začiatku svojho ťahu sa hráč v primeranom čase vyjadrí k predchádzajúcemu súperovmu ťahu - t. j. či súhlasí s ťahom súpera alebo vznáša námietku (pozri kapitola námietky). Primeraný čas je čas od stlačenia hodín súperom až do vytiahnutia a uloženia prvého písmena z vrecúška do zásobníka. Ak vo vrecúšku už nie sú písmená, primeraný čas na námietku je v tomto prípade 10 sekúnd. Hráč v čase určenom na svoj ťah zahrá svoj ťah položením písmen na hraciu dosku, oznámením vytvoreného hlavného slova (hráč môže oznámiť aj všetky vytvorené slová) a oznámením správnej bodovej hodnoty ťahu (prípadne písmena nahradzovaného žolíkom). Potom môže spustiť hodiny na meranie času súpera. Zápis ťahu do partiára (vytvorené hlavné slovo a počet bodov) sa vykonáva v čase vymedzenom na ťah súpera. Pokiaľ súper nevznesie námietku, doberá hráč písmená z vrecúška (ak ešte sú, v čase vymedzenom na súperov ťah).
Ak hráč vznáša námietku, oznámi to súperovi a zastaví hodiny (prepne ich do neutrálnej polohy), aby neubiehal čas ani jednému hráčovi. Po vyriešení námietky sa hodiny znova spustia hráčovi, ktorý je na ťahu.
Po spustení časového limitu na ťah súpera hráč nesmie hýbať položenými písmenami alebo ich brať späť.

Povinnosti hráča pri tvorbe a zápise ťahu:

Ťah sa považuje za neplatný, ak hráč stlačí hodiny pred uložením písmen na hraciu dosku, alebo pred zahlásením bodovej hodnoty ťahu, alebo pred oznámením o výmene písmen a uložením menených písmen na stôl. V takýchto prípadoch si hráč musí vložiť položené písmená späť do zásobníka a v hre pokračuje jeho súper.

Za ťah sa považuje aj výmena písmen a vynechanie ťahu. Výmena písmen sa v každom ťahu môže vykonať iba raz a za tento ťah hráč nezískava nijaké body. Ak hráč vynecháva ťah, oznámi súperovi „vynechávam ťah“ alebo „pass“ alebo „ideš“ a spustí čas na ťah súpera.

 

2.3 Ťahanie písmen

Hráč je povinný ukázať prázdnu dlaň pred každým vložením ruky do vrecúška s písmenami. Hráč je povinný držať vrecúško pred sebou v úrovni očí alebo vyššie nad stolom tak, aby pri vyberaní písmen nemohli vzniknúť pochybnosti o tom, že do vrecúška nazeral. Hráč vytiahne z vrecúška toľko písmen, koľko potrebuje a uloží ich priamo do zásobníka alebo lícom dole na stôl. Keď hráč vytiahne ruku z vrecúška, všetky písmená v ruke sa pokladajú za vytiahnuté. Je zakázané, aby hráč svojvoľne vracal vytiahnuté písmená späť do vrecúška. V prípade pochybnosti o korektnom vyberaní písmen z vrecka môže súper upozorniť hráča, aby písmená, ktoré má v ruke, po ukázaní vrátil do vrecúška, zamiešal a ťahal znova.

Ak hráč zistí, že má v zásobníku viac ako 7 písmen, alebo vylosoval z vrecúška viac písmen, ako bolo správne (pričom za túto situáciu sa pokladá aj to, ak mu pri manipulácii s vrecúškom vypadli ďalšie písmená), oznámi túto skutočnosť protihráčovi. Súper tomuto hráčovi vytiahne zo zásobníka, príp. (ak sa jedná o viac ako 8 písmen) z novovytiahnutých písmen uložených na stole lícom dolu o dve písmená viac ako prevyšuje a ukáže, ktoré písmená má hráč vrátiť do vrecúška. Ostatné si hráč uloží do zásobníka.

 

2.4 Nedobratie písmen

Ak hráč kedykoľvek nedoplnil do svojho zásobníka dostatočný počet písmen (najčastejšie posledné zabudnuté písmeno) a ešte nezahral ťah, alebo zahral ťah, alebo bolo zahraných niekoľko ťahov, tak:

      1. Všetky ukončené ťahy zostávajú v platnosti.

2. Ak je vo vrecúšku potrebný počet písmen - doplní si z vrecúška písmená do počtu 7 v zásobníku.

3. Ak je vo vrecúšku menší počet písmen, ako by mal dobrať, tak :

- ak súper medzitým nedoberal písmená, hráč doberie zvyšné písmená;

- ak súper medzitým dobral a vložil do svojho zásobníka niekoľko písmen, vráti súper do vrecúška práve toľko ľubovoľných písmen, koľko ich vybral mimo poradia. Hráč následne vyberie z vrecúška potrebný  počet písmen.

V týchto prípadoch súperom vytiahnuté písmená, ktoré ešte v momente zistenia chyby neboli vložené do zásobníka, sa po pozretí oboma súpermi vrátia naspäť do vrecúška.

Ak sa nájde aspoň jedno písmeno vo vrecúšku po ukončení hry a obaja hráči ešte nepodpísali partiáre, hráč, ktorý mal toto písmeno/-á, ako prvý vytiahnuť, si ho/ich vloží do zásobníka. Ak obaja hráči majú po tomto úkone aspoň jedno písmeno v ich zásobníkoch, hra pokračuje klasickým spôsobom hráčom, ktorý by bol na ťahu. Inak sa hra ukončí štandardným odpisom (doplnených) zásobníkov.

Ak sa hráči nevedia zhodnúť pri rekonštrukcii partie na tom, kto ako prvý pochybil, odporúča sa privolať rozhodcu, ktorý určí chybujúceho hráča a dozrie na správnosť ďalšieho postupu.

 

2.5 Výmena písmen

Výmena písmen je možná kedykoľvek v partii, ak je hráč na ťahu a pokiaľ je vo vrecúšku aspoň 7 písmen (t. j. 7 a viac). Hráč má právo v čase svojho ťahu vykonať kontrolu počtu písmen aj priamo vo vrecúšku; hráč si pritom nesmie počínať tak, aby vzniklo podozrenie napr. zisťovania hodnoty písmen vo vrecúšku. Vykonanie kontroly počtu písmen vo vrecúšku ide zásadne na úkor času hráča, ktorý výmenu chce uskutočniť. Hráč, ktorý nie je na ťahu, môže kontrolovať počet písmen vo vrecúšku iba tak, aby tým neobmedzoval činnosť hráča na ťahu.

Vlastná výmena sa uskutočňuje takto: Hráč oznámi počet písmen, ktoré chce vymeniť, vyberie ich zo svojho zásobníka a položí ich na stôl lícom dole a spustí čas na ťah súpera. V partiári si hráč prečiarkne príslušný riadok, potom si vyberie rovnaký počet písmen z vrecúška a vloží do vrecúška písmená zo stola bez toho, aby ich ukazoval súperovi.

Ak hráč zahlási výmenu písmen a vloží ruku do vrecúška, považuje sa to za skončenie ťahu, podobne ako stlačenie hodín. Ak má súper pochybnosti, či je vo vrecúšku dostatočný počet písmen na výmenu, môže zahlásiť „moment“ a neodkladne preveriť počet písmen vo vrecúšku pohmatom zvonku alebo môže vykonať kontrolu priamo vo vrecúšku alebo privolať rozhodcu, ak je prítomný, aby skontroloval počet písmen vo vrecúšku. Táto činnosť ide zásadne na úkor času súpera. Ak má súper napriek tomu pochybnosti o platnosti výmeny, podá námietku. Po vykonaní kontroly rozhodca buď uzná námietku a hráč stráca právo na ťah, alebo neuzná námietku a túto námietku považuje za neoprávnenú. Po rozhodnutí o námietke sa časový limit na ťah súpera spúšťa znovu.

Po skončení výmeny, t. j. po vložení prvého písmena do zásobníka nie je možné dodatočne zahlásiť „moment“ ani podávať námietku na neoprávnenú výmenu písmen.

 

2.6 Skončenie partie

Štandardný spôsob skončenia partie opisuje jedna z nasledujúcich možností:

- Niektorý z hráčov zavrel, t. j. zahral všetky svoje zostávajúce písmená zo zásobníka a vo vrecúšku už ďalšie písmená nie sú. V takomto prípade si hráč, ktorý zavrel, pripočíta bodovú hodnotu písmen zo súperovho zásobníka, pričom protihráč si túto bodovú hodnotu odpočíta.

- V troch ťahoch oboch hráčov nasledujúcich bezprostredne za sebou (celkovo 6 ťahov) sa na hraciu dosku nepoložilo platné slovo. V takomto prípade si obaja hráči odpočítajú bodovú hodnotu písmen, ktoré im zostali v zásobníku.

- Ak sa pre meranie času používajú šachové hodiny a jednému zo súperov uplynie limit na hru (22 minút), tento hráč už nemôže položiť ďalšie slovo na hraciu dosku. Vždy po ťahu súpera vynechá ťah a stlačí súperovi hodiny. Ten pokračuje v hre štandardným spôsobom, až kým hra nie je ukončená predchádzajúcimi spomenutými spôsobmi.

 

Neštandardný spôsob ukončenia partie

 

2.7 Zápis partie

Hráč je povinný viesť zápis o priebehu partie do svojho partiára čitateľne. Po skončení partie obaja hráči obidva partiáre podpíšu a odovzdajú rozhodcovi. Pokiaľ sa hráči nezhodnú na obsahu svojich partiárov, privolajú rozhodcu, ktorý rozhodne o riešení situácie. Hráči do podpisu oboch partiárov so zhodným záverom ponechajú písmená na hracej doske pre prípadnú kontrolu ťahov. Ak sú písmená už odložené, rozhodca má právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia, t. j. na základe jedného z partiárov alebo kontumovať výsledok partie 0:0, 100:0 alebo 0:100 podľa povahy sporu alebo podľa toho, ktorý z hráčov písmená odložil. Po úplnom skončení partie sú obaja hráči povinní ponechať písmená na hracej doske a usporiadať ich do štvorca 10 x 10 na ďalšiu partiu.

Do záhlavia partiára sa vypĺňa:
- Priezvisko a meno hráča, dátum a mesto konania turnaja, číslo stola, poradové číslo kola.

Počas partie sa vypĺňa:
- Celkové bodové ohodnotenie vlastného ťahu
- Vytvorené hlavné slovo (písmeno nahradené žolíkom sa píše do zátvorky). Žolík môže nahrádzať okrem bežných písmen slovenskej abecedy - teda okrem písmen, ktoré sú vo vrecúšku - aj písmená W, Q, Ö, Ü, Ě a Ř, ak ich použitím vznikne platné slovo. Dvojpísmenkové hlásky slovenskej abecedy musia byť zložené z dvoch kameňov.
- Pri výmene písmen, vzdaní sa ťahu alebo pri strate ťahu oprávnenou námietkou sa v príslušnom riadku urobí vodorovná čiara alebo sa príslušný riadok vynechá, resp. oprávnene namietnutý ťah sa prečiarkne.

Po skončení partie sa vypĺňa a označuje:
- súčet bodov oboch hráčov získaných v partii
- počet bodov pripočítaných za zavretie (ak hráč zavrel)
- počet bodov odpočítaných za zostávajúce písmená v zásobníku
- celkový počet bodov získaných v partii
- spoločné skóre oboch hráčov v partii
- rozdiel v dosiahnutom skóre
- hodnota najhodnotnejšieho ťahu v partii a označenie hráča, ktorý tento ťah položil
- ťahy, v ktorých bolo položené bingo (zakrúžkujú sa čísla ťahov alebo sa pred/za príslušný riadok napíše písmeno B)
- podpisy oboch hráčov na oboch partiároch.

 

2.8 Extrémne situácie

Ak sa hracia súprava rozsype (neúmyselne hráčom alebo vplyvom vonkajšieho činiteľa), pričom nie je možné partiu rekonštruovať, zapíše sa aktuálny bodový stav a v hre sa pokračuje odznova len s písmenami, ktoré sú vo vrecúšku. Začína ten hráč, ktorý bol na ťahu a na prázdnej hracej ploche. Pokiaľ sa obsah zásobníkov zachoval, hrá sa s písmenami v nich, prípadne sa doplnia do počtu 7 písmen.

Nový hrací čas sa nastaví takto:

- ak je odohratých menej ako 10 ťahov, hrá sa 2 x 15 minút

- ak je odohratých 10 a viac ťahov, hrá sa 2 x 10 minút

 

Ak prestanú fungovať hodiny a hráči sa nedohodnú na spotrebovanom čase, nový hrací čas sa nastavuje takto:

- ak je odohratých menej ako 10 ťahov, hrá sa 2 x 15 minút

- ak je odohratých 10 a viac ťahov, hrá sa 2 x 10 minút

 

 

 

späť na úvod

3. Námietky

 

Hráč môže vzniesť námietku proti ťahu alebo nesprávnemu postupu súpera slovom „námietka“ v čase od stlačenia hodín súperom (počas zapisovania ťahu súperom) do vytiahnutia a vloženia prvého písmena do zásobníka. Ak sa hráč k súperovmu ťahu evidentne nevyjadruje v primeranom čase, považuje sa to za uznanie ťahu. Na dodatočne vznesené námietky sa neberie ohľad (okrem povolenej kontroly súperových bodov - viď nižšie).
     Ak sa používajú šachové hodiny, namietajúci hráč ich po vyslovení slova "námietka" zastaví, aby neplynul čas žiadnemu hráčovi.

Ak vo vrecúšku nie sú nijaké písmená alebo ak si hráč chce premyslieť podanie námietky, môže v čase vymedzenom na podanie námietky zahlásiť „moment“, čím oddiali vyťahovanie písmen z vrecúška. Po zahlásení slova „moment“ sa musí hráč bez zbytočného zdržiavania vyjadriť k súperovmu ťahu, t. j. či podáva námietku alebo nie a nesmie sa venovať inej činnosti, iba rozhodnutiu o podaní námietky.

Ak hráč zapíše svoj ťah do partiára pred stlačením hodín (čím sa skráti čas na podanie námietky), považuje sa to za nekorektné správanie (kapitola 5, odsek 3). V takomto prípade je primeraný čas na podanie námietky 10 sekúnd. Po rozhodnutí o platnosti námietky sa spúšťa časový limit na ťah hráča znova.

Hráč, ktorý je na ťahu, môže vzniesť tieto námietky:

 

Na kontrole prípustnosti slova v programe El Siňo, resp. pri kontrole

platnosti slova v slovníku rozhodcom (alebo 3. osobou vykonávajúcou funkciu

rozhodcu), sú povinní sa fyzicky zúčastniť obaja hráči. Ak by niektorý z

hráčov zostal pri hracom stole, považuje sa to za neetické správanie, s

výnimkou situácií, keď má daný hráč sťažený prístup ku PC, alebo zníženú

pohyblivosť zo zdravotných dôvodov a pod. Aj v týchto situáciách by však

hráč mal urobiť maximum pre to, aby nevznikla pochybnosť o jeho férovej

hre, napr. losovať nové písmená zásadne až za prítomnosti súpera.

 

 

 

 

 

 

 

Každá neoprávnená námietka z vyššie uvedených typov sa postihuje stratou 5 bodov. Námietka na nešportové správanie hráča (viď ďalej) sa posudzuje samostatne a jej neoprávnenosť sa stratou 5 bodov nepenalizuje.

   

·        Námietku za nešportové správanie

Hráč, ktorý je presvedčený, že došlo k niektorej zo situácií 1 – 8 alebo k porušeniu niektorých z  bodov 9 – 17 v Etickom kódexe (viď príloha C), má právo beztrestne upozorniť hráča, ktorý sa dopúšťa nešportového správania. Ak je to možné, hráč, ktorý sa nešportového správania dopúšťa, okamžite situáciu napraví (napr. body 10, 11, 12).

V prípade, že nedôjde k náprave, nešportové správanie sa vyskytuje opakovane alebo dôjde k situácii, ktorá je vnímaná ako nešportové správanie, ale nie je výslovne uvedená v etickom kódexe, hráč má právo privolať rozhodcu a požiadať ho o vyriešenie situácie.

V závislosti od závažnosti situácie, rozhodca môže rozhodnúť nasledovne:

-          neverejne napomenúť hráča, ktorý sa nešportového správania dopúšťa

-          verejne napomenúť tohto hráča

-          penalizovať tohto hráča stratou ťahu

-          kontumovať partiu v neprospech tohto hráča.

 

Po skončení partie, ale ešte pred podpisom partiárov, môže hráč skontrolovať správnosť bodového ohodnotenia súperových ťahov. V prípade nadhodnotených ťahov sa počet bodov opraví, ale bez penalizácie.

Na námietky voči rozhodnutiu rozhodcu vznesené po skončení partie sa neberie ohľad.

 

 

 

späť na úvod

4. Záverečné ustanovenia

Všetci hráči sú povinní hrať poctivo a pri hre nepodvádzať.

Hráč je povinný dostaviť sa pred každým kolom načas do hracej miestnosti a venovať náležitú pozornosť zverejnenému rozlosovaniu.

Každý hráč je povinný vyvarovať sa počas hry správania, ktoré by mohlo vyvolať nedorozumenie, resp. rušilo by ostatných hráčov. Po začiatku partie nesmie hráč ani nikto iný hovoriť so súperom viac, ako dovoľujú pravidlá, resp. ako je nevyhnutne potrebné. Svoj slovný komentár obmedzí iba na oznámenie slov a bodov. Nepočíta body nahlas (počítanie polohlasom je povolené), nepýta sa na význam slov, nenabáda na námietku. Po skončení partie hráč opustí miestnosť, resp. sa presunie do tej časti miestnosti, kde neruší priebeh ostatných hier, alebo sa správa tak, aby nerušil ešte prebiehajúce partie. Do priebehu jednotlivých hier môže zasahovať len rozhodca. Zasahovanie iných osôb do prebiehajúcich partií sa považuje za hrubé porušenie korektného správania.

V prípade nekorektného správania súpera je hráč oprávnený na túto skutočnosť súpera upozorniť alebo privolať rozhodcu. Rozhodca je povinný upozorniť hráča, že v prípade opakovaného nekorektného správania môže byť partia kontumovaná v jeho neprospech. Podľa závažnosti porušenia pravidiel môže rozhodca kontumovať partiu aj ihneď, alebo vylúčiť hráča z celého turnaja.

Je neprípustné hovoriť: “Chcem vyložiť takéto slovo, uznáte mi ho?”, resp. akýmkoľvek podobným spôsobom sa dožadovať schválenia slova. Rovnako je neprípustné po vyložení slova, jeho oznámení a spustení časového limitu súpera presúvať písmená, aj keby šlo o zjavnú chybu. Každý hráč je povinný ukladať písmená pri tvorbe slova presne na jednotlivé políčka.  V hracej miestnosti je zakázané fajčiť.

      Ak hráč neodohrá na turnaji všetky partie a odíde predčasne z turnaja bez závažného dôvodu, nezíska z tohto turnaja žiadne body do kvalifikácie ani do Slovenského pohára. O tom, či hráč mal závažný dôvod na predčasný odchod z turnaja, rozhodne rada spolku alebo radou menovaná komisia. 

Všetci štartujúci akceptujú tieto pravidlá.

 

späť na úvod

Príloha A1

Súťaže organizované Slovenským spolkom scrabble

V sezóne 2020/2021 sa uskutočnia nasledovné turnaje a súťaže :

     -  „živé“ kvalifikačné turnaje

     online kvalifikačné turnaje
     -  písomné súťaže
     -  internetové turnaje  
     -  Majstrovstvá Slovenska
     -  Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom scrabble
     -  Slovenský pohár
     -  iné turnaje.


 
späť na úvod

Príloha A2

Povinnosti organizátora kvalifikačných turnajov a majstrovstiev SR


späť na úvod 

Príloha A3

Systém kvalifikácie na majstrovstvá Slovenska

Majstrovstiev Slovenska (MS) sa zúčastní 32 hráčov podľa celkového bodového zisku  zo všetkých kvalifikačných turnajov. Každý účastník tohto turnaja musí byť zároveň členom Slovenského spolku scrabble.

Majstrovstiev Slovenska kategórie B (MS-B) sa zúčastní maximálne 32 hráčov podľa celkového bodového zisku zo všetkých kvalifikačných turnajov. Účastníci tohto turnaja nemusia byť členmi Slovenského spolku scrabble.

Majstrom Slovenska sa môže stať aj občan cudzieho štátu.

Najneskôr dva týždne pred konaním MS určí rada SSS 32 nominovaných hráčov, ktorí sa kvalifikovali na MS. Okrem týchto hráčov rada SSS stanoví poradie náhradníkov, ktorí by v prípade neúčasti niektorého hráča nastúpili na turnaj. Každý z hráčov, ktorý bol určený medzi 32 nominovaných hráčov, je povinný ohlásiť svoju neprítomnosť najneskôr 3 dni pred turnajom, pričom takéto jeho stanovisko je záväzné. Rada povolá náhradníkov podľa poradia ihneď po tom, ako jej bola oznámená neúčasť niektorého z nominovaných hráčov.

Ak sa aj napriek tejto skutočnosti prezentuje v deň turnaja menej ako 32 hráčov, môže rada SSS podľa vlastného uváženia doplniť počet súťažiacich do max. počtu prostredníctvom tzv. divokých kariet.

Priamo na MS postupuje Majster Slovenska z predchádzajúcich majstrovstiev.
 

V kvalifikačných turnajoch, písomných súťažiach, internetových turnajoch a na majstrovstvách Slovenska sa boduje poradie na 1. - 32. mieste. Za umiestnenie dostávajú hráči body podľa tabuľky.


 

Tabuľka pre kvalifikačné turnaje a súťaže započítavané do Slovenského pohára :

 

miesto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

body

40

35

32

30

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miesto

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

body

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


     V prípade rovnosti bodov u viacerých hráčov, ktorí sa ocitnú v rebríčku na rozhraní postupového a nepostupového miesta, rozhoduje :

Ak sa aj napriek tomu nerozhodne a hráči sú na rozhraní postupového a nepostupového miesta, postupujú potom všetci hráči a v prípade nutnosti rada SSS doplní počet nominovaných hráčov do párneho počtu podľa vlastného uváženia.

 

späť na úvod

Príloha A4

Systém hry v sezóne 2020/2021

Každý kvalifikačný turnaj sa odohrá švajčiarskym systémom na 7 kôl.

 

Na 23. MS sa bude hrať dva dni švajčiarskym systémom na 13 kôl. Prvý deň bude odohraných 8 kôl, druhý deň 5 kôl.

 

Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom scrabble sa odohrajú na 3 kolá počas jedného dňa. 
späť na úvod
 

Príloha A5

Slovenský pohár

Do Slovenského pohára 2021 sa započítavajú výsledky :
     -  zo šiestich najlepších „živých“ kvalifikačných turnajov, a to aj v prípade, ak bol „živý“

        kvalifikačný turnaj nahradený online kvalifikačným turnajom

     z lepšieho online kvalifikačného turnaja (z tých, ktoré boli aj pôvodne vypísané ako

        online turnaje)
     -  z lepšej písomnej súťaže
     -  z lepšieho internetového turnaja  
     -  z Majstrovstiev Slovenska, vynásobené koeficientom 2
     -  z Majstrovstiev Slovenska vo vykladacom scrabble, vynásobené koeficientom 2

Získané body na každom turnaji sa teda vynásobia koeficientom podľa nasledovného kľúča:  
 

turnaj

koeficient

1. najlepší QT

x 1,0

2. najlepší QT

x 1,0

3. najlepší QT

x 1,0

4. najlepší QT

x 1,0

5. najlepší QT

x 1,0

6. najlepší QT

x 1,0

1. najlepší online QT

x 1,0

1. najlepšia PS

x 1,0

1. najlepší IT

x 1,0

MS vykladací

x 2,0

MS v klasickej verzii

x 2,0

Organizátorom písomnej súťaže a internetového turnaja sa za súťaž, ktorú organizujú započíta toľko bodov, ako je ich štvrtý najlepší výsledok na „živom“ kvalifikačnom turnaji. 

späť na úvod

Príloha B1

Pravidlá prípustnosti slov v hre SCRABBLE na súťažiach organizovaných Slovenským spolkom SCRABBLE

1. Povolené slová:

Povolené sú slová uvedené v týchto zdrojoch:
- Pravidlá slovenského pravopisu - PSP (časť Pravopisný a gramatický slovník a časť Názvy obcí na Slovensku),
- Krátky slovník slovenského jazyka - KSSJ, vytlačené tučným písmom,
- Slovník súčasného slovenského jazyka - SSSJ, diely A-G, H-L, M-N
  • heslové slová vysádzané farebne (tehlovohnedou farbou) tučným typom písma,
  • čiernou farbou tučným písmom uvedené heslové slová, na ktoré sa odkazuje šípkou v odkazovom hesle (napr. u slova fotiť: dok. odfotiť, sfotiť), ak heslové slovo nepatrí medzi nepovolené slová,
- ako aj ďalšie slová, ktorých možnosť použitia pri hre SCRABBLE vyplýva z týchto pravidiel.
V ďalšom texte sa PSP, KSSJ a SSSJ označujú ako povolené slovníky. Povolené sú vždy slovníky v poslednom dostupnom publikovanom vydaní.
- Pokiaľ sa v ďalšom texte uvádzajú slovné spojenia „povolené slovo“, týka sa to len hry SCRABBLE.

- Vytvorené slová môžu byť v ľubovoľnom tvare vytvorenom v súlade s pravidlami skloňovania podstatných mien, prídavných mien, zámen, čísloviek, časovania slovies a stupňovania prídavných mien a prísloviek (v ďalšom texte „ohýbanie“ slov).

- Ak sú u jedného slova v dvoch slovníkoch uvedené rozdielne tvary vzniknuté ohýbaním tohto slova, prípadne len v jednom slovníku je uvedený dvojtvar (napr. u slova axel v PSP i KSSJ uvedené axel -a, v SSSJ axla/axela; u slovesa dychtiť uvedený v PSP i KSSJ imperatív dychť! / dychti!, v SSSJ len dychti!), sú platné všetky uvedené tvary.

- Správnosť vytvoreného slova sa zisťuje v povolených slovníkoch a podľa týchto súťažných pravidiel. Pokiaľ ide o tvar slova vzniknutý ohýbaním, správnosť vytvoreného slova sa môže zisťovať aj podľa týchto odborných publikácií:

• Morfológia slovenského jazyka, Bratislava, SAV 1966 (Ladislav Dvonč a kol.)

• Gramatika slovenčiny, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1994 (Jozef Mistrík)

• Slovník slovenského jazyka I. – VI., Bratislava, SAV 1959 – 1968 – (SSJ) 

• Ortograficko-gramatický slovník (používateľská verzia Slovníka súčasného slovenského jazyka) na internetovej stránke www.juls.savba.sk

 

 1. Solmizačné slabiky (do, re, mi, fa, sol, la, si) a názvy tónov znížených a zvýšených o poltón (ces, cis, des, dis, es, eis, fes, fis, ges, gis, as, ais, hes, his).
 2. Názvy písmen gréckej abecedy v základnom tvare, a to: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zéta (i dzeta aj zeta), éta, théta, ióta, kapa, lambda, mí, ní, ksí, omikron, pí, ró, sigma, tau, ypsilon, fí, chí, psí, omega. Pri hre možno vytvoriť len takéto slová ako názvy písmen gréckej abecedy. Sú nesklonné okrem slov alfa (2. pád mn. č. álf), beta (2. pád mn. č. biet), gama (2. pád mn. č. gám), delta (2. pád mn. č. delt), epsilon, dzeta (2. pád mn. č. dziet), éta (2. pád mn. č. ét), lambda (2. pád mn. č. lámbd), omega (2. pád mn. č. omeg) a ypsilon, ktoré sú uvedené v povolených slovníkoch a možno ich skloňovať.
 3. Dvojpísmenové výrazy, ktoré sú uvedené v prílohe B2 Zoznam platných 2-písmenových výrazov. Iné dvojpísmenové výrazy nie je možné vytvoriť.
 4. Trojpísmenové výrazy, ktoré sú uvedené v prílohe B3 Zoznam platných 3-písmenových výrazov, štvorpísmenové výrazy (príloha B6 Zoznam platných 4-písmenových výrazov) a päťpísmenové výrazy (príloha B7 Zoznam platných 5-písmenových výrazov). Námietky voči výrazom s dĺžkou 3 až 5 písmen sa posudzujú výhradne podľa týchto aktuálnych zoznamov. Prípadné aktualizácie týchto zoznamov sa vykonajú vždy pred turnajom.
 5. Všetky názvy chemických prvkov, pričom sa vychádza zo zoznamu slovenských názvov chemických prvkov, ktoré sú obsahom prílohy k týmto súťažným pravidlám. Tieto slová možno skloňovať.
 6. Názvy písmen slovenskej abecedy – áčko, béčko, céčko, déčko, éčko, efko, géčko, háčko, cháčko, íčko, jéčko, káčko, elko, emko, enko, óčko, péčko, erko, esko, téčko, účko, véčko, iksko (aj ixko), ypsilon a zetko. Tieto slová možno skloňovať podľa vzoru mesto (okrem ypsilon – vzor dub).

 

2. Nepovolené slová:

 1. Všetky vlastné mená (mená, zemepisné, astronomické názvy, teda slová, ktoré sa píšu s veľkým začiatočným písmenom); nie však slová od nich odvodené (napr. slovenský), ktoré sú uvedené v Pravidlách slovenského pravopisu časť Názvy obcí na Slovensku
 2. jednopísmenové výrazy
 3. skratky (napr. tzv.). Ak je skratka zároveň aj podstatným menom je povoleným slovom len ak je toto slovo uvedené malými písmenami (napr. ekg), ak je slovo uvedené veľkými písmenami (napr. ČK, DPH) nie je povoleným slovom.
 4. značky (km, hl), chemické značky prvkov a vzorce zlúčenín
 5. citoslovcia
 6. rímske číslice
 7. dvojhlásky
 8. všetky slová, označené týmito štylistickými kvalifikátormi:


Za nepovolené slová sa považujú aj pôvodne písané slová uvedené v PSP a KSSJ netučným písmom, resp. v SSSJ čiernou farbou a tučným písmom (napr.
cunami, pôv.pís. tsunami).

Ak sa určité slovo nachádza v PSP a zároveň aj v KSSJ či SSSJ, pričom v KSSJ a SSSJ je slovo označené ako nepovolené slovo (označené ako slang., subšt., nár., region., etnogr., vulg., hrub., poet., niž. hovor., zastar., arch., citátové slovo), ide o povolené slovo. Teda všetky slová, ktoré sa nachádzajú v PSP, časť Pravopisný a gramatický slovník, sú povolené slová.

Ak je slovo v KSSJ alebo SSSJ označené ako nepovolené (označené ako slang., subšt., nár., region., etnogr., vulg., hrub., poet., niž. hovor., zastar., arch., citátové slovo), za nepovolené slová sa považujú aj všetky jeho prihniezdované slová.

Ak sa slovo nachádza v KSSJ a SSSJ, pričom v jednom slovníku je slovo označené ako nepovolené (označené ako slang., subšt., nár., region., etnogr., vulg., hrub., poet., niž. hovor., zastar., arch., citátové slovo) a v druhom nie je takto označené, je to povolené slovo.

 1. Jednotlivé časti viacslovných spojení, ktoré sa nevyskytujú ako samostatné slová (napr. zo slova tabula rasa nie je možné samostatne použiť slovo tabula, rasa možno použiť len preto, lebo má aj iný význam). Toto pravidlo sa nevzťahuje na zvratné slovesá, od ktorých možno samostatne použiť aj sloveso a samostatne aj zvratnú časticu, a predložkové spojenia, ktoré možno takisto samostatne použiť (napr. do červena)
 2. Výrazy obsahujúce iné znaky ako písmená (napr. trma-vrma) a ich časti

 

3. Povolené a nepovolené tvary u jednotlivých slovných druhov:

Pravidlá prípustnosti tvarov u jednotlivých slovných druhov uvádzané v ďalšom texte slúžia výlučne pre rozhodovanie o platnosti slov na turnajoch a súťažiach organizovaných Slovenským Spolkom Scrabble a nemožno ich zamieňať so všeobecnými gramatickými pravidlami.

 

3.1 Podstatné mená

U podstatných mien sú povolené všetky tvary vzniknuté skloňovaním, teda všetkých sedem pádov jednotného i množného čísla. Výnimkou sú slová nesklonné, pomnožné, hromadné a slová s obmedzenou možnosťou tvorby tvarov.

Nesklonné podstatné mená (napr. buklé) majú len jeden základný tvar. Za nesklonné sa podstatné meno považuje ak je takto označené vo všetkých povolených slovníkoch, v ktorých je uvedené a takto je označené vo všetkých uvedených významoch. Zoznam nesklonných podstatných mien je v prílohe.

Príklad: gala – nie je nesklonné

PSP: gala neskl. s. i príd.

KSSJ: gala, zastaráv. i gála

I. neskl. s. i -y ž. slávnostný oblek: obliecť sa do g., do g-y, byť v g.

II. neskl. príd. slávnostný: g. predstavenie, program

SSSJ: gala1 neskl. s., zastar. gála1 gály ž.

 

Pomnožné podstatné mená (napr. okuliare) majú len tvary množného čísla. Zoznam pomnožných podstatných mien je v prílohe.

Hromadné podstatné mená majú len tvary jednotného čísla. Tvary množného čísla možno vytvárať len ak sú tieto uvedené aspoň v jednom z povolených slovníkov. Za hromadné sa podstatné meno považuje, ak je takto označené aspoň v jednom z povolených slovníkov a v tomto slovníku sú takto označené všetky jeho významy. Zoznam hromadných podstatných mien je v prílohe.

Príklad: vrbina – nie je hromadné

PSP: vrbina -y -bín ž.

KSSJ: vrbina -y -bín ž.

1. hromad. vŕbový porast: hustá v.

2. hromad. vŕbové prútie: košík z v-y

3. vŕba (strom): staré v-y pri potoku

 

U niektorých podstatných mien sú uvedené obmedzenia tvorby tvarov (napr. iba jedn.) Toto sa aplikuje, ak je takéto označenie uvedené aspoň v jednom povolenom slovníku, pričom v ostatných slovníkoch nie sú uvedené také tvary, ktoré by boli v rozpore s týmto obmedzením. Zoznam podstatných mien s obmedzenou možnosťou tvorby tvarov je v prílohe.

Príklad: ego – tvary jednotného čísla + egá

SSSJ: ego ega (v pl. iba N a A) egá s

 

Príklad: záha – iba tvary jednotného čísla

PSP: záha -y ž.

KSSJ: záha -y ž. iba jedn.

Slová vytvorené od zvieracích alebo neživotných podstatných mien mužského rodu v nominatíve plurálu (prvom páde množného čísla) pridaním koncovky –i (resp. –ovia) sú nepovolené. Napr. pri slove sob je povolený tvar soby, ale tvar sobi je nepovolený. Platné sú však takéto slová, ktoré sa používajú na pomenovanie osôb v prenesenom význame a toto je uvedené v KSSJ alebo SSSJ (výslovne nemusí byť uvedené aj -i). Zoznam takýchto slov je v prílohe.

Piaty pád (vokatív) je u podstatných mien totožný s prvým pádom (nominatív), ak to nie je uvedené inak aspoň v jednom z povolených slovníkov. Zoznam takýchto slov je v prílohe.

Podstatné mená mužského rodu zakončené na dve spoluhlásky majú v inštrumentáli plurálu (7. páde množného čísla) takú koncovku (-mi alebo -ami), ktorá je uvedená aspoň v jednom z povolených slovníkov, alebo v Ortograficko-gramatickom slovníku (OGS) na internete. Ak sú v dvoch rôznych slovníkoch u jedného slova uvedené dve rôzne koncovky, prípadne dvojtvar, platia oba uvedené tvary. Ak u takéhoto slova nie je uvedený tvar inštrumentálu plurálu ani v jednom slovníku, tak u podstatných mien zakončených na jednu šumovú spoluhlásku (šumové spoluhlásky b,c,č,d,ď,dz,dž,f,g,h,ch,k,p,s,š,t,ť,v,x,z,ž ) a jednu zvučnú spoluhlásku (zvučné spoluhlásky j,l,m,n,r), alebo na dve zvučné spoluhlásky je povolený iba tvar s koncovkou –mi (okrem slov zakončených na m, tie majú koncovku -ami) a v prípade podstatných mien zakončených na dve šumové spoluhlásky sú povolené oba tvary s koncovkou –mi/-ami. Dvojtvar majú tiež niektoré podstatné mená zakončené na jednu spoluhlásku, ktoré sa používajú častejšie v množnom čísle. Zoznam takýchto podstatných mien je v prílohe.    

 

3.2 Prídavné mená

U prídavných mien sú povolené všetky tvary vzniknuté skloňovaním vo všetkých pádoch, jednotnom i množnom čísle, mužskom, ženskom i strednom rode. Povolené sú tiež „životné“ tvary prvého pádu množného čísla mužského rodu (napr. pekní, železní).

Nesklonné prídavné mená (napr. kaki) majú len jeden základný tvar.

spodstatnených prídavných mien označujúcich čeľaď rastlín alebo živočíchov (napr. bukovité, ježovité) sú povolené iba tvary množného čísla stredného rodu (napr. bukovité – bukovitých, bukovitým, bukovitými).

Povolené sú privlastňovacie prídavné mená vytvorené od osobných a zvieracích podstatných mien mužského a ženského rodu podľa vzoru matkin, otcov (napr. otcove, matkine, pávove) a vzťahové zvieracie prídavné mená podľa vzoru páví. Zoznam zvieracích prídavných mien je v prílohe.

Nie je povolené vytvárať prídavné mená so záporovou morfémou ne-, ak takéto slová nie sú uvedené ani v jednom z povolených slovníkov.

Stupňovaním niektorých prídavných mien možno vytvárať komparatív (2. stupeň) a superlatív (3. stupeň). Zoznam prídavných mien do dĺžky 6 písmen, ktoré možno stupňovať je v prílohe.

 

3.3 Zámená

U zámen sú povolené všetky tvary vzniknuté skloňovaním vo všetkých pádoch, jednotnom i množnom čísle, mužskom, ženskom a strednom rode u zámen uvedených aspoň v jednom z povolených slovníkov.

 

3.4 Číslovky

Povolené sú všetky základné číslovky (jeden, jedna, dva, dve, tri, desať, dvadsať, tridsaťpäť, sto, stodva, dvestopäť, tisíc, milión, miliarda, ...), radové číslovky (prvý, druhý, tretí, desiaty, dvadsiaty, tridsiatypiaty, stý, stodruhý, dvestopiaty, tisíci, miliónty, ...), zlomkové číslovky (polovica, tretina, pätina, desatina, stotina, tisícina, milióntina, ...), násobné číslovky utvorené spojením základnej číslovky a morfémy -krát tvoriace jedno slovo, všetky číselné podstatné mená označujúce číslice. Ostatné číslovky sú povolené, ak sú uvedené aspoň v jednom z povolených slovníkov.

Povolené tvary čísloviek sú uvedené v prílohe.

 

3.5 Slovesá

Pri slovesách sú povolené tieto tvary

- neurčitok (robiť)

- prítomný čas (robím, robíš, robí, robíme, robíte, robia)

- minulý čas (robil, robila, robilo, robili),

- rozkazovací spôsob (rob, robme, robte)

- prechodník (robiac),

- trpné príčastie (robený, robená, robené, robení a ostatné tvary podľa skloňovania prídavných mien podľa vzoru pekný), 

- činné príčastie prítomné (robiaci, robiaca, robiace a ostatné tvary podľa skloňovania prídavných mien podľa vzoru cudzí),

- činné príčastie minulé (vyrobivší, vyrobivšia, vyrobivšie a ostatné tvary podľa skloňovania prídavných mien podľa vzoru cudzí),

- slovesné podstatné meno (robenie a ostatné tvary podľa skloňovania podstatných mien podľa vzoru vysvedčenie).

 

Ku všetkým tvarom, okrem slovesného podstatného mena možno pridať záporovú morfému ne-.  Výnimky sú:

- slovesá neleniť, nevražiť, nenávidieť, nedokrviť a nedokrvovať, ktoré už obsahujú predponu ne- (sloveso leniť je neosobné)

- u slovesa hnúť má minulý čas tvary hnul, hnula, hnulo, hnuli, v zápore dvojtvary nehol / nehnul, nehla / nehnula, nehlo / nehnulo, nehli / nehnuli

- u slovesa byť sa niektoré tvary v zápore tvoria dvojslovne so slovom nie (napr. som – nie som)

- u slovesa ísť sa u niektorých tvarov v zápore mení i(í) na j (napr. ísť – neísť / nejsť, ide – nejde)

- u defektívneho slovesa hybaj sú povolené len tvary imperatívu (hybaj, hybajme, hybajte) bez tvorby záporu

 

Rozkazovací spôsob sa tvorí od všetkých slovies okrem neosobných, modálnych a niektorých slovies s obmedzenou možnosťou tvorby tvarov.

U slovies, ktorých kmeň sa končí na dvojicu spoluhlások a nemajú uvedený rozkazovací spôsob (napr. hemžiť, ústiť, vyšantiť), sa tento tvorí pridaním koncovky -i (hemži!, vyšanti!). Tvar rozkazovacieho spôsobu bez pridania koncovky -i je povolený len ak je takýto tvar (resp. dvojtvar) uvedený aspoň v jednom z povolených slovníkov, prípadne v Ortograficko-gramatickom slovníku (OGS) (napr. brázdiť - brázď! / brázdi!, šantiť - šanť! / šanti!, ústiť - úsť! / ústi!). Zoznam takýchto slovies je v prílohe.

 

Trpné príčastie sa tvorí od všetkých slovies, u ktorých to význam slovesa umožňuje.

 

- Ak je tvar trpného príčastia uvedený aspoň v jednom slovníku alebo je takýto tvar uvedený v použitom príklade

 

Príklad: brýzgať – brýzganý

SSSJ: brýzgať -ga -gajú (ne)brýzgaj! -gal -gajúc -gajúci -ganý -ganie nedok. expr. ($0; na koho, na čo; komu)

 

Príklad: tutlať – tutlaný

KSSJ: tutlať -e -ú nedok. expr. usilovať sa zakryť, zatajiť, ututlávať: t. smiech, dlho t-ná (zlá) správa

 

- Ak je u slovesa aspoň v jednom význame uvedený príklad s použitím bezpredložkového štvrtého pádu (koho, čo) alebo je takáto väzba uvedená aspoň u jedného významu slovesa.

Ak takýto príklad alebo väzba nie sú uvedené v žiadnom z povolených slovníkov, ale sú uvedené v SSJ u takého významu, ktorý je uvedený aspoň v jednom z povolených slovníkov, trpné príčastie možno vytvoriť. Avšak ak sú takýto príklad alebo väzba uvedené v SSJ u významu slovesa, ktorý sa v iných povolených slovníkoch nenachádza, trpné príčastie nie je povolené.

 

Príklad: fikať – fikaný

SSSJ:  fikať -ká -kajú -kaj! -kal -kajúc -kajúci -kanie nedok. expr  1. trhano, prerývano plakať, vzlykať; syn. fňukať: hlasno, tíško f.; f. od žiaľu; premáhať fikanie; čo fikáš?; Fikala, utierala si nos do zásterky.

2. (čo; čím do čoho) rezať, strihať niečo, zarezávať do niečoho: f. látku

 

Príklad: dvojiť – dvojený 

SSSJ:  dvojiť -jí -ja dvoj! -jil -jac -jaci -jenie nedok. zried. (čo) deliť, rozdeľovať na dve časti, na dvoje

 

Príklad: čiarať – čiaraný 

SSSJ:  čiarať -ra -rajú -raj! -ral -rajúc -rajúci -ranie nedok. 1. robiť čiary, písať, kresliť, vyrývať čiary ;

SSJ:  čiarať i čiarkať, -a, -ajú nedok. 1. (bezpredm. i čo) robiť, písať, črtať, vyrývať čiary, čiarky: Metráky by som nechtom čiarkal pri dverách múru.

Príklad: trúbiť – trúbený 

SSSJ:  trúbiť -i nedok. 2. húkacím zariadením signalizovať, upozorňovať: t. na klaksóne; t. na chodcov;

SSJ:  trúbiť, -i, -ia nedok. 2. (čo i bezpredm.) na húkajúcich nástrojoch vydávať zvuky na oznámenie niečoho, upozornenie na niečo: hlásnik trúbi pozdnú nočnú hodinu; hlásnik začal trúbiť alarm 

 

Príklad: curgať – bez trpného príčastia

SSSJ:  curgať, curigať -gá -gajú -gaj! -gal -gajúc -gajúci -ganie nedok. nem. hovor. expr. pohybovať sa smerom dozadu, cúvať ;

SSJ:  curgať i curigať i curukať, -á, -ajú nedok. ľud.

1. cúvať: voz, kôň, vlak curgá (curigá i curuká); 2. (koho, čo) ťahať dozadu, nútiť ustupovať; c. koňa

 

Príklad: rojčiť - rojčený

KSSJ: rojčiť -jč/-i! nedok. túžobne premýšľať, želať si, snívať:

SSJ: rojčiť, -í, -ia nedok.

1. (o kom, o čom, bezpredm., zried. i čo) robiť si neskutočné al. neuskutočniteľné predstavy, robiť si ilúzie, snívať, blúzniť:

 

- U slovies, ktoré sú uvedené s odkazom na jeho dokonavý alebo nedokonavý pendant, možno vytvárať trpné príčastie, ak u základného slovesa je uvedený príklad alebo väzba s použitím bezpredložkového štvrtého pádu. Avšak toto pravidlo neplatí u slovies s opakovacím spôsobom deja, ktoré sú v povolených slovníkoch takto označené a od týchto slovies sa trpné príčastie netvorí. 

 

Príklad: fiknúť – fiknutý

SSSJ:  fiknúť -kne -knú -kni! -kol -kla -knúc -knutie dok. expr  nedok. k 1, 2 fikať

fikať -ká -kajú -kaj! -kal -kajúc -kajúci -kanie nedok. expr  2. (čo; čím do čoho) rezať, strihať niečo, zarezávať do niečoho: f. látku

Príklad: skúvať – skúvaný

KSSJ:  skovať -uje -ujú skoval skovaný, skuť -je -jú skul skutý dok.

1. kovaním zhotoviť: s. motyku, kladivo

nedok. skúvať -a

 

Príklad: brávať – bez trpného príčastia

KSSJ: brať berie berú -ný/-tý nedok.

1. chytať rukami, nástrojom ap. (a istý čas držať): b. knihu zo stola;
neber
nič do rúk! b. dieťa na ruky, b. dievča do tanca;
b. liek užívať

opak. brávať -a

 

Príklad: vžívať – bez trpného príčastia

KSSJ: vžiť sa -je -jú dok.

1. žitím sa prispôsobiť, vpraviť sa: v. sa do nových pomerov

2. vmyslieť sa, vcítiť sa: v. sa do položenia iných

3. vojsť do života, zaužívať sa: novoty sa (ne)v-li;

nedok. vžívať sa -a

 

- U dokonavých (aj zvratných) slovies ktoré vyjadrujú pohyb alebo zmenu stavu

Príklad: vžiť – vžitý

KSSJ: vžiť sa -je -jú dok.

1. žitím sa prispôsobiť, vpraviť sa: v. sa do nových pomerov

2. vmyslieť sa, vcítiť sa: v. sa do položenia iných

3. vojsť do života, zaužívať sa: novoty sa (ne)v-li;

 

Príklad: opršať – opršaný

KSSJ: opršať -í -ia dok.

1. (o stromoch, vtákoch) stratiť lístie, perie, opŕchnuť

2. opadať (o lístí, perí ap.), opŕchnuť: lupene o-li, omietka o-la

 

Príklad: prikradnúť sa – prikradnutý 

(Morfológia)

Prechodník sa tvorí od každého slovesa, okrem neosobných, niektorých modálnych slovies a niektorých slovies s obmedzenou možnosťou tvorby tvarov. Tvar prechodníka pri slovesách, ktoré nemajú jeho tvar v žiadnom zo slovníkov uvedený, sa tvorí výhradne pridaním prípony „c“ k tvaru 3. osoby množného čísla, napríklad robia- robiac, tepú- tepúc. Keď má sloveso tvar prechodníka uvedený aspoň v jednom zo slovníkov, platí iba tento tvar. Pokiaľ má takéto sloveso zároveň v ďalšom slovníku  uvedený iný tvar, alebo v tom istom slovníku uvedený dvojtvar (napr. lámať- lámuc/lámajúc), platia všetky uvedené tvary.

Činné príčastie prítomné sa tvorí od každého nedokonavého slovesa okrem neosobných a niektorých modálnych slovies a niektorých slovies s obmedzenou možnosťou tvorby tvarov.  Tvar ČPP pri slovesách, ktoré nemajú jeho tvar v žiadnom zo slovníkov uvedený, sa v základnom tvare tvorí výhradne pridaním prípony „i“ k tvaru prechodníka, napr. robiac- robiaci, tepúc- tepúci. Keď má sloveso tvar ČPP uvedený aspoň v jednom zo slovníkov, platí iba tento tvar. Pokiaľ má takéto sloveso zároveň v ďalšom slovníku  uvedený iný tvar, alebo v tom istom slovníku uvedený dvojtvar (napr. sloveso kopať- kopúci/kopajúci), platia všetky uvedené tvary.

Činné príčastie minulé sa tvorí od každého dokonavého slovesa (napr. odsať-odsavší, pohnúť-pohnuvší, zasmiať-zasmiavší, zatrieť-zatrevší). Výnimkou sú slovesá neosobné, modálne, niektoré slovesá s obmedzenou možnosťou tvorby tvarov a slovesá končiace na 2 spoluhlásky (napr. doniesť, zavliecť, vyliezť, prejsť), u ktorých sa tento tvar netvorí.  

Slovesá vytvorené slovotvornými predponami, napr. do-, od-, vy-, za-, v-, u-, s-, o-, z-, pre-, pod-, pri-, zo-, po-, roz-, ob-, na- a ďalšie, sú povolené len vtedy, ak sa nachádzajú aspoň v jednom z povolených slovníkov.

 

Tvary slovies s odkazom pri hlavnom slove v SSSJ (napr.  pohabať pri slove habať) sa vytvárajú podľa tvarov hlavného slova, ak to nie je v iných slovníkoch uvedené inak.

 

U neosobných slovies (napr. jariť) sú povolené tvary – neurčitok (jariť), 3. osoba jednotného čísla stredného rodu v prítomnom a minulom čase (jarí, jarilo) a slovesné podstatné meno (jarenie). U niektorých  neosobných slovies je povolené aj trpné príčastie v 3. osobe jednotného čísla v strednom rode (napr. vyčasiť sa – vyčasené). Za neosobné sa sloveso považuje, ak sú takto označené všetky jeho významy vo všetkých povolených slovníkoch, v ktorých je uvedené. Zoznam neosobných slovies s povolenými tvarmi je v prílohe.

U niektorých slovies sú uvedené obmedzenia tvorby tvarov (napr. iba 3. os.) Toto sa aplikuje, ak je takéto označenie uvedené u všetkých významov slovesa vo všetkých povolených slovníkoch,  v ktorých je uvedené. Zoznam slovies s obmedzenou možnosťou tvorby tvarov je v prílohe.

Niektoré slovesá majú v budúcom čase tvar vytvorený s predponou po- (napr. bežať – pobeží).

Zoznam slovies do dĺžky 6 písmen v neurčitku s povolenými tvarmi je v prílohe.

Zoznam slovies s dĺžkou 7 a 8 písmen v neurčitku s povolenými tvarmi trpných príčastí je v prílohe.

 

3.6 Príslovky

Stupňovaním niektorých prísloviek možno vytvárať komparatív (2. stupeň) a superlatív (3. stupeň). Zoznam prísloviek do dĺžky 6 písmen, ktoré možno stupňovať, je v prílohe.

Nie je povolené vytvárať príslovky so záporovou morfémou ne-, ak takéto slová nie sú uvedené ani v jednom z povolených slovníkov.

 

3.7 Neohybné slovné druhy

Z ostatných slovných druhov sú pre hru scrabble povolené predložky, spojky a častice, ktoré sa nachádzajú aspoň v jednom z povolených slovníkov.

Citoslovcia pre hru scrabble nie sú povolené.

 

4. Zoznam príloh:

 

Podstatné mená

- Názvy chemických prvkov

- Hromadné podstatné mená

- Zvieracie a neživotné podstatné mená v prenesenom význame

- Podstatné mená s obmedzenou možnosťou tvorby tvarov

- Vokatívy

- Inštrumentál plurálu maskulín zakončených na dve šumové spoluhlásky

 

Prídavné mená

- Zvieracie prídavné mená

- Prídavné mená do dĺžky 6 písmen, ktoré možno stupňovať

 

Číslovky

- Povolené tvary čísloviek

 

Slovesá

- Slovesá do dĺžky 6 písmen s povolenými tvarmi

- Neosobné slovesá a slovesá s obmedzenou možnosťou tvorby tvarov

- Imperatívy slovies, ktorých kmeň sa končí na dve spoluhlásky

- Slovesá s dĺžkou 7 a 8 písmen s povolenými tvarmi trpných príčastí

           

Príslovky

- Príslovky do dĺžky 6 písmen, ktoré možno stupňovať

 

  
späť na úvod
 

Príloha B2

Zoznam platných dvojpísmenových výrazov (počet slov: 103)
Vydal: Slovenský spolok SCRABBLE, edícia 07 zo 7.10.2019

pridané slová: ch, dz, dž, uf 

vyradené slovo:  úf

 

aj  ak  až  ár  as  ba    bi  bo    by  ch či  čí  čo  dá  do  dz dž es  ex  ér  ét  fa  fí  ha  há  he  hé  hm  ho  iď  im  íd  íl  ív  ix  ja  je  ju  ká  ké  kí  ku  kú  ký  la  ma  má  mh mi  mí  mu  my  na  ná ne  no  ní  ňu  od  on  oň  or  os  ôk  ôs  ód  pi  pí  po  re  ró  ry  sa  si  so  sú  ši  ta  tá  ti  tí  to  tu  tú  ty  ťa  uč  uf  um  už  úd  úď  úľ  úž  vi  vo  vy  za  zo  že  ži

  

 

späť na úvod

Príloha B3

Zoznam platných 3-písmenových výrazov (počet slov: 1359)
Vydal: Slovenský spolok SCRABBLE, edícia 16 zo 07.10.2019
 

Pridané slová: drm, kýv

 

A,Á

aby aer áft aga agu ahm ais aká aké akí ako akt akú aký álb ale álf álk álp alt ani áno apa apo apu ara ára are áre arí ári áro aru áru ary asi aul ául aut áut

B

báb baf bág báj bal baľ bál ban bán báň bar bár bas bás báť bav báz baž bea beč beg beh bej bek bel beľ beo ber bes bez bež bič bil bit biť bít blč blk boa boč bod boe boh boí boj bok bol boľ bon bop bor bór bos bou box boy bož bôb bôk bôľ bôr bôs bŕd bŕk brň bŕn brt brť bŕv buč búd buď buk búl búr bus buš búš býk byľ býľ býr byt byť

C

cap cáp cár ceď ceľ ceň cep cer cér ces cez chí cis cit cíb cíc cín cíp cíť cla clá cle clo clu cod cól crč crk cti ctí cúď

Č

čad čaď čaj čap čar čas čej čeľ čer češ čet čia čie čík čím čin čiň čín čip čír čiu číž čká čln čom čou čŕt čuč čúč čúd čuj čul čup čuš čuť

D,Ď

dáč ďah daj dal dám dan daň dar ďas dáš dať dát dav dáv dbá ded deď dej dek deľ dem deň dep der des dia dis div dív dlb dlh dĺž dme dmi dmú dna dná dňa dne dni dní dno dnu dňu dny ďob doj dok dol dom dóm don doň dor dox dóz dôb dôg dri drú drm drv drž dua duá dub ďub duč duh dúh duí duj dul dúl dúm duň dún duo dup dur dus duš duť duu dva dve dýh dýk dym dýň dýz

E,É

ecu ech ega egá ego egu ehe ehm eis ekg elf emí emu eón éra erb ére éru éry esa esá ese eso esu éta éte étu éty eur

F

fáč fág fám fár fát fax fáz fén fér fes fez fič fíg fis fit fix fiz fón fön fór foť fox frč frk fuč fúg fuk fuň fúr fúz

G

gáč gag gám gáň gáz gál gay gaz gej gél gem gén ges get gin gis git glg gní gnu gój gól gro gúb gúč gúľ gúm gýč

H

hab háb hac háč had haď háj hák hál haľ ham hán haň has hať háv hej hen hes het hin his hit hĺb hlc hlt hne hni hnú hoc hod hoď hoj hoľ hon hoň hor hór hôľ hôr hra hrá hrb hŕb hrč hŕč hrď hre hrm hrň hru hry hub húb huč huď húf huk húl hus hút hýb hyd hýf hýľ hyň hýr

I,Í

iba ich ide idú ídy iks íle ílu íly iná iné iní inú iný ión isť ísť iva ive ivu ivy ixa ixe ixu ixy izé

J

jač jad jág jak jal jam jám jar jas jaš jať jav jáv jáw jed jej jem jen jer ješ jež jin jód jog jol jot juh júk júl jún júr jút

K

kaď kal kál kaľ kam kán kaň kap kar kár kás kaš káš kat káv kaz káž kde keď kej kel ker kie kíl kín kíp kit kív kla kĺb kle klk klu kly kĺž koč kód kof koj kok kol koľ kom kóm kop kor kos koť kót kou kov kôf kôl kôň kôp kôr kôs kôš kôz kra krb krč kŕč kre krk krm kŕm krt kru krv kry ksí kto kúb kuc kuj kul kún kúp kúr kus kúš kuť kút kúz kyj kýl kým kyň kyp kýp kýš kyv kýv

L,Ľ

láb lác lad lád laď ľad ľah lak ľak lám laň lán ľan lap lás lat lát láv laz leč leg lég lei lej lek lem len lén lep les let leť leu lev lez lež líc líč líd líg líp lír lis líš líž lká lob loď log loj lom lop los lós lot lov loz lož lôn lub ľúb lúč ľud lúf luh lúh luk lúk lún lup lúp ľúť lux lúz luž lýk lýr lýs lýz lži lží

M

mác mág maj máj mak mák mal mál máľ mam mám máp mar már más máš mat mať mäť maz maž mec meč med meď meľ meň mer met meť mét mhm míc mig mih míh míľ mím mín miň mís mix mlč mňa mne moc moč mód mok mol moľ mól mop mor mór môj môr mri mrk mŕľ mrú mrv mŕv mrz muč muf múk mul múl múľ múr múť múz muž myk mýľ mys myš mýt

N,Ň

nad naj nám naň nás náš nej nes net než nič nie nik ník nim ním nit niť nív níž noc ňom ňou nón nor nos nót nov nóv nôh nôp nôr nôt nôť nôž nuď núd núl núť nuž

O,Ó

oáz oba obe obi oca oco oči očí očú óda óde odo ódu ódy ohm oja oje oji ojí oju oka oká oko oku omy ona oná oné oni oní ono onô onú ony oný opi orú osa ose osi osí osť osu osy ovi oži

P

pác páč pád paf pák páľ pán páp par pár pas pás páš pat päť páv pec peč peľ peň per pes píg pík pil píl píľ píš piť pív plň plť pĺž pňa pne pni pnú pňu pod poď pol poľ pól poň pop pór pot poť póz pôd prd prď pre pri pŕs prš prť prú prv psa psi psí psy puč pud puď puk púm pús pút púť pýr pýš

R

rab rác ráč rad raď rád raf ráf raj rak rám raň rán rap rás rát raz ráz raž rec reč rev rez rež ríf rín riň ríň ríš riť rob rób rod roď roh roj rok rol roň ros rov rôp rôs rôt rub rúb ruč rúd ruj rúk rul rúl rum rún rúr rus ruš rút ruť rúť rúž rýb ryč rýh ryk ryl rýľ rým rýp rys ryť

S

sáč sad saď ság saj sák sal sál sám sár sať seč sed seď sej sek sem sen ser sér set sex siľ síl sip sír sít slň slz sĺz sme smú sna sne sni sní snu sny sob sód sok sol soľ sól som soť sov spi spí srd srď sŕn srš sta stá sťa ste sté stí sto stu stú stý súc sud súd súď súk súm suň sup súr suš súš súž syč syn syp syr sýť

Š

šál šat šať šči šeď šéf šek šer šev šib šik šík šil šín šiň šíp šír šiť šla šli šlo šok šor šos šot šou šôp šti ští šúb šuď šum šúp šút šva šve švu švy

T,Ť

tág ťah taj tak ťal tam taň táp tas ťať tau tav táx ťaž teč tej teľ tém ten tep tér teš téz tie tik tík tím tip tis tíš tká tla tlá tlč tle tĺk tlm tlo tlu tma tme tmí tmu tmy tne tni tnú toč tóg tok tom ton toň tón top toť tou tôň trč trh tri tŕl trm trň tŕň trp trs trú tŕž túb tuf túh tuk túľ tup tur túr tuš túz tuž túž tyč týč tyl týl tým typ

U,Ú

ubi úch úct učí udá úde údi údu údy ufa úfa ufá ufe ufo ufu uja ujo úľa úle úli úľu ume umu umy upi urč úst úsť uši uší ušú uvi úzd úze úzu úzy uži úži

V

váb vaď vád váh vak val vaľ vám vaň var vár vás váš vát váz váž väz vbi vec veď vej vek veľ ver ves vez vež vid viď vie vík vil víl viň vín vír vis viť víz vĺh vlk vĺn vlň voď voj voľ von voš voz vôd vôl vpi vŕb vrč vrh vri vŕš vrt vrť vrú vry vrz vsi vsí vše vši vší vyl výr výš vyť výz vži

Y

yam

Z

zač zaň zas zať zbi zdá zem zíď zim zím zje zla zlá zle zlé zlí zlo zlu zlú zlý zmy zná zob zoč zón zoo zor zôr zri zŕn zrú zry zub zuň zúr zúž zve zvi zvú zži

Ž

žal žať žeň žer žič žid žil žíl žír žiť žít živ žlč žĺn žlť žne žni žnú žrď žuj žul žúl žúp žúr žuť

 

späť na úvod

Príloha B4

Zoznam zvieracích prídavných mien (počet slov: 876)
Vydal: Slovenský spolok SCRABBLE, edícia 11 z 01.04.2017
 

Zoznam zvieracích prídavných mien obsahuje zvieracie prídavné mená nachádzajúce sa v niektorom z platných zdrojov a ďalej zvieracie prídavné mená nenachádzajúce sa v platných zdrojoch, vytvorené podľa zásad slovenskej gramatiky (vzor páví) od názvov zvierat, ktoré sa nachádzajú v niektorom z platných zdrojov. Takže podmienkou existencie zvieracieho prídavného mena ako platného slova pre hru SCRABBLE (má sa v tomto texte vždy na mysli hra SCRABBLE na turnajoch usporadúvaných Slovenským spolkom SCRABBLE) je, že názov zvieraťa, od ktorého je vytvorené, sa nachádza v niektorom z platných zdrojov. Pozri aj vysvetlivky.

 

Zoznam zvieracích prídavných mien je vytvorený ako pomôcka na rozhodovanie o platnosti vytvoreného zvieracieho prídavného mena na turnajoch usporadúvaných Slovenským spolkom SCRABBLE. Nie je vylúčená možnosť, že by sa niektoré zvieracie prídavné meno mohlo tvoriť aj iným spôsobom. Ak by bol vytvorený tvar zvieracieho prídavného mena inak ako je uvedené v tomto zozname, platnosť takto vytvoreného slova bude na turnaji riešiť rozhodca.


Vysvetlivky:
 - Do zoznamu sú zaradené aj zvieracie prídavné mená vytvorené od mutácií zvierat, teda napr. junec, jalovica, jarka, škopec a pod., pretože týchto slov nie je veľa a od mnohých mutácií zvierat sú zvieracie prídavné mená v slovníkoch uvedené (napr. vôl - volí).
- Do zoznamu nie sú zaradené zvieracie prídavné mená od zdrobnenín, ak tieto zdrobneniny nemajú vyslovene zvieracie prídavné meno uvedené v slovníku, a taktiež zvieracie prídavné mená od samíc a samcov.
Príklad:
Levica je samica leva. Keď hovoríme o jej hlave, má sa použiť výraz levia hlava. Teda zvieracie prídavné meno je vytvorené od názvu zvieraťa - lev, a tento názov platí aj pre samicu – levicu. Teda slovo levičí sa netvorí. Keďže nie je ani vyslovene uvedené v slovníku, nejde o platné slovo pre hru SCRABBLE.
Slová capí, kohútí, kocúrí sú platné slová pre hru SCRABBLE preto, že sú vyslovene uvedené v platných zdrojoch. Dôvod zaradenia týchto slov do slovníkov bola ich vysoká frekvencia používania.
- Levíča je zdrobnenina. Keď hovoríme o jeho hlave, má sa opäť použiť výraz levia hlava a nie levíčia hlava (prípadne iná). Takže zvieracie prídavné meno vytvorené od zdrobneniny nie je platné slovo pre hru SCRABBLE, ak nie je vyslovene uvedené v slovníku.
- Do zoznamu nie sú zaradené zvieracie prídavné mená od názvov zvierat, ktoré sa končia na dvojicu samohlások (okrem dvojhlásky -ia), keďže zvieracie prídavné mená sa tvoria príponami –í, -ia, -ie, pred ktorými je obojaká alebo mäkká spoluhláska, čo u týchto slov nemožno dosiahnuť (napr. beo, čaučau, danio).  
 

A,Á

aktínia > aktínijí, albatros > albatrosí, alexander > alexandrí, aligátor > aligátorí, alka > alčí, alpaka > alpačí, amarant > amarantí, amazoňan > amazoňaní, améba > amébí, amonit > amonití, amur > amurí, anakonda > anakondí, andalúzan > andalúzaní, andulka > andulčí, angličan > angličaní, angloarab > angloarabí, antilopa > antilopí, antverpčanka > antverpčančí, ara > arí, arab > arabí, archeopteryx > archeopteryxí

B

babôčka > babôčí, bagún > baguní, bagúní, bahnica > bahničí, bahník > bahničí, bachranka > bachrančí, barakuda > barakudí, baranča > barančí, baran > baraní, baribal > baribalí, barneveldka > barneveldčí, barzoj > barzojí, baset > basetí, bazilišok > baziliščí,  bažant > bažantí, bažantík > bažantičí, beháčik > beháčičí, behajka > behajčí, behárik > beháričí, behúnik > behúničí, belák > beláčí, belačí, belások > belásčí, belavka > belavčí, belica > beličí, belička > beličí, belorítka > belorítčí, belostóma > belostómí, beluša > beluší, bernardín > bernardíní, bernikla > berniklí, bežec > bežčí, bielopásovec > bielopásovčí, bielozúbka > bielozúbčí, bígel > bíglí, bizón > bizoní, bizóní, blatniak > blatniačí, blcha > blšacíblší, blyskáčik > blyskáčičí, blyskavka > blyskavčí, blyšťavka > blyšťavčí, blyštek > blyštečí, blyštička > blyštičí, bobor > bobrí, bocian > bocianí, bodavec > bodavčí, bodavka > bodavčí, bodruška > bodruščí, boleň > bolení, borsuk > borsučí, boxer > boxerí, bradáč > bradáčí, bradáň > bradaní, bradání, bránivka > bránivčí, brehár > brehárí, brehárka > brehárčí, brehuľa > brehulí, briard > briardí, brhlík > brhličí, brlohár > brlohárí, brontosaurus > brontosaurí, bubliak > bubliačí, bučiačik > bučiačičí, bučiak > bučiačí, bujak > bujačí, buldoček > buldočí, buldog > buldodží, buldočí, bulmastif > bulmastifí, bulteriér > bulteriérí, bundáš > bundáší, bungar > bungarí, búrkozvest > búrkozvestí, burunduk > burundučí, býčko > býčí, býk > býčí, byľomor > byľomorí, bystruša > bystruší, bystruška > bystruščí, byvol > byvolí, byvolec > byvolčí, byvoliar > byvoliarí, bzdocha > bzdoší, bzdôška > bzdôščí, bzikavka > bzikavčí, bzučivka > bzučivčí

C

cap > capí, cibetka > cibetčí, cíbik > cíbičí, cicavec > cicavčí, cifruša > cifruší, cigája > cigájí, cigájka > cigájčí, cikáda > cikádí, cikádka > cikádčí, cikádočka > cikádočí, cvrček > cvrčí

Č

čajka > čajčí, čalúnnica > čalúnničí, čaplička > čapličí, čegrava > čegraví, čerebľa > čereblí, čert > čertí, čertovec > čertovčí, červec > červčí, červenica > červeničí, červenochvost > červenochvostí, červiak > červiačí, červ > červí, červík > červičí, červienka > červienčí, červomor > červomorí, červoň > červoní, červotoč > červotočí, češka > češčí, čík > číčí, činčila > činčilí, čipmank > čipmančí, čivava > čivaví, číž > číží, čížik > čížičí, člnozobec > člnozobčí, čmeľ > čmelí, čmela > čmelí, čmeliak > čmeliačí, čmelík > čmeličí, čorík > čoričí, črviak > črviačí, črvotoč > črvotočí, čuvač > čuvačí, čvíkota > čvíkotí

D,Ď

dafnia > dafnijí, dalmatín > dalmatíní, dalmatínec > dalmatínčí, daman > damaní, daniel > danielí, ďateľ > ďatlí, ďatelí, ďatlík > ďatličí, dažďovička > dažďovičí, dážďovka > dážďovčí, dážďovník > dážďovničí, delfín > delfíní, delfínovec > delfínovčí, dikobraz > dikobrazí, dingo > dindží, dinosaurus > dinosaurí, diviak > diviačí, doberman > dobermaní, dobytok > dobytčí, doga > dodží, dominikánka > dominikánčí, dorkinka > dorkinčí, dračík > dračičí, dravček > dravčí, dravec > dravčí, drážďanka > drážďančí, drevár > drevárí, drevárik > dreváričí, drevárka > drevárčí, drevokaz > drevokazí, drevokazka > drevokazčí, drevotoč > drevotočí, drevuľa > drevulí, drobčík > drobčičí, dromedár > dromedárí, drop > dropí, drozd > drozdí, drozdec > drozdčí, drozofila > drozofilí, drvinár > drvinárí, dudok > dudčí, dugong > dugondží, dúhovec > dúhovčí, dulovnica > dulovničí, durínčanka > durínčančí, dvojzubec > dvojzubčí

E

edafosaurus > edafosaurí, efeméra > efemérí, emu > emí

F

faeton > faetoní, faraón > faraoní, faraóní, farbiar > farbiarí, fenek > fenečí, foxhound > foxhoundí, foxteriér > foxteriérí, fregata > fregatí, fretka > fretčí, fuzáč > fuzáčí, fúzač > fúzačí, fúzatka > fúzatčí, fúzavka > fúzavčí, fyloxéra > fyloxérí

G

gambáč > gambáčí, garnát > garnátí, gaviál > gaviálí, gazela > gazelí, gekón > gekoní, gekóní, gepard > gepardí, gibon > giboní, glezg > glezdží, gnu > gní, goliáš > goliáší, gorgónia > gorgónijí, gorila > gorilí, greyhound > greyhoundí, grejhaund > grejhaundí, grifón > grifoní, grifóní, grizly > grizlí, gueréza > guerézí, gunár > gunárí, gupka > gupčí

H

háďatko > háďatčí, had > hadí, hadiar > hadiarí, hadiarka > hadiarčí,
hadovka > hadovčí, hadožrút > hadožrútí, hadožrutí, haja > hají, hájovník > hájovničí, halibut > halibutí, hamburčanka > hamburčančí, harpya > harpyjí, hatéria > hatérijí, havran > havraní, hempšírka > hempšírčí, hláč > hláčí, herkules > herkulesí, hermelín > hermelíní, hlaholka > hlaholčí,  hlaváč > hlaváčí, hlavátka > hlavátčí, hlísta > hlístí, hlodavec > hlodavčí, hlucháň > hluchaníhluchání, hmyz > hmyzí, hnedáčik > hnedáčičí, hnojárka > hnojárčí, hnojival > hnojivalí, hodvábnik > hodvábničí, holokrčka > holokrčí, holúbä > holúbäcí, holub > holubacíholubí, holubica > holubičí, homár > homárí, hovädo > hovädzí, hrabáč > hrabáčí, hrabavec > hrabavčí, hrabavka > hrabavčí, hraboš > hraboší, hranostaj > hranostají, hrbánik > hrbáničí, hrbáč > hrbáčí, hrča > hrčí, hrčiarka > hrčiarčí, hrdzavka > hrdzavčí, hrdziak > hrdziačí, hrdlička > hrdličí, hrebenačka > hrebenačí, hrebenárka > hrebenárčí, hrebenatka > hrebenatčí, hrebeňovka > hrebeňovčí, hrivnák > hrivnáčí, hrivnačí, hrivnatec > hrivnatčí, hrobárik > hrobáričí, hroch > hroší, hrošík > hrošičí, hrúz > hrúzí, hrvoliak > hrvoliačí, hryzec > hryzčí, hubárik > hubáričí, hubárka > hubárčí, hubka > hubčí, hucul > huculí, hudanka > hudančí, hulman > hulmaní, hunter > hunterí, hus > husacíhusí, húsenica > húseničí, húseničiar > húseničiarí, husky > husčí, hviezdica > hviezdičí, hvizdák > hvizdačí, hvizdáčí, hyena > hyení, hýľ > hýlí

CH

chameleón > chameleoní, chameleóní, chiméra > chimérí, chlpáčik > chlpáčičí, chlpačka > chlpačí, chlpáň > chlpání, chlpaní,  chobotnica > chobotničí, chodbárka > chodbárčí, chochláč > chochláčí, chochlačka > chocholačí, chochlatka > chochlatčí, chocholačka > chocholačí, chocholatka > chocholatčí, chrapačka > chrapačí, chrapka > chrapčí, chrapkáč > chrapkáčí, chrbtoplávka > chrbtoplávčí, chrček > chrčí, chriašť > chriaští, chriašteľ > chriaštelí, chripľavka > chripľavčí, chrobačiarka > chrobačiarčí, chrobák > chrobačí, chrobáčí, chrt > chrtí, chrtík > chrtičí, chrúst > chrústí, chrústik > chrústičí, chrústovec > chrústovčí, chvostoskok > chvostoskočí  

I,Í

ibis > ibisí, ibisovec > ibisovčí, ichtyosaurus > ichtyosaurí,
impala > impalí, irbis > irbisí

J

jak > jačí, jagdteriér > jagdteriérí, jaguár > jaguárí, jahňa > jahňací, jahnica > jahničí, jalec > jalčí, jalovka > jalovčí, jalovica > jalovičí, japončík > japončičí, japonka > japončí, jarabica > jarabičí, jarka > jarčí, jariabok > jariabčí, jastrab > jastrabí, jašter > jašterí, jašterica > jašteričí, jazvec > jazvečí, jazvečík > jazvečičí, jeleň > jelení, jeseter > jeseterí, jasoň > jasoní, jež > ježacíježí, ježovka > ježovčí, ježura > ježurí, junec > junčí  

K

kačica > kačací, kajka > kajčí, kajman > kajmaní, kajmanka > kajmančí, kakadu > kakadí, kalmár > kalmárí, kaloň > kaloní, kalužiak > kalužiačí, kambala > kambalí, kampbelka > kampbelí, kamzík > kamzičí, kanárik > kanáričí, kanec > kančí, kaňa > kaní, kapor > kaprí, kapún > kapúní, kapuní, kapybara > kapybarí, karakal > karakalí, karas > karasí, kardinálka > kardinálčí, kareta > karetí, karibu > karibí, kavka > kavčí, kazarka > kazarčí, kazuár > kazuárí, kengura > kengurí, kivi > kiví, kliešť > klieští, klinovka > klinovčí, klokan > klokaní, koala > koalí, kobec > kobčí,  kobra > kobrí, kobylka > kobylčí, kobyla > kobylí, kobylkovec > kobylkovčí, kobylôčka > kobylôčí, kocúr > kocúrí, kohút > kohutíkohútí, kohútik > kohútičí, kojot > kojotí, koker > kokrí, kokeršpaniel > kokeršpanielí, kolesár > kolesárí, kolibiarik > kolibiaričí, kolibrík > kolibričíkolibrí, kólia > kólijí, komár > komárí, kominárik > komináričí, kominárka > kominárčí, komondor > komondorí, kondor > kondorí, koník > koničí, konôpka > konôpčí, kôň > konský, koníček > koníčí, konopiar > konopiarí, konôpkár > konôpkárí, kopijovec > kopijovčí, kopov > kopoví, kopýtko > kopýtčí, koral > koralí, koralovec > koralovčí, koralovka > koralovčí, korčuliarka > korčuliarčí, korela > korelí, kormorán > kormorání, korniška > korniší, koruška > koruščí, korýtko > korýtčí, korytnačka > korytnačí, kosatka > kosatčí,  kosec > kosčí, kotúľka > kotúľčí, kováčik > kováčičí, koza > kozacíkozí, kozľa > kozľací, kozorožec > kozoroží, kožatka > kožatčí, kožiar > kožiarí, kôrovec > kôrovčí, kôrovnica > kôrovničí, kôrovník > kôrovničí, krab > krabí, krahuľa > krahulí, krahulec > krahulčí, krakľa > kraklí, králiček > králičí, králik > králičí, krasoň > krasoní, krasuľka > krasuľčí, krátkonôžka > krátkonôžčí,  krava > kravský, kreveta > krevetí, krídlatec > krídlatčí, krídlovec > krídlovčí, krivák > kriváčí, krivačí, krivonos > krivonosí, križiak > križiačí, krkavec > krkavčí, krokodíl > krokodílí, krovinár > krovinárí, kršiak > kršiačí, krt > krtí, krtica > krtičí, krtovec > krtovčí, krutohlav > krutohlaví, krutihlav > krutihlaví, krútňavec > krútňavčí,  krysa > krysí, kúdeľníčka > kúdeľničí, kudu > kudí, kuklorodka > kuklorodčí, kukučka > kukučí, kukuričiar > kukuričiarí, kulík > kuličí, kuna > kuní, kunka > kunčí,  kura (ž.) > kuracíkurí, kura (s.) > kurací, kurča > kurčací, kuropta > kuroptí, kuskus > kuskusí, kusu > kusí, kuvik > kuvičí, kvetovka > kvetovčí

L,Ľ

labrador > labradorí, ľabtuška > ľabtuščí, labuť > labutí, ľadovka > ľadovčí, lafleška > lafleščí, lajka > lajčí,  lajniak > lajniačí, lama > lamí, lampárka > lampárčí, landser > landserí, langusta > langustí, laň > laní, lasica > lasičí, lastovička > lastovičí, lastovičiar > lastovičiarí, lastúrnik > lastúrničí, lastúrničiar > lastúrničiarí, leghornka > leghorní, leguán > leguání,  lelek > lelčí, lemur > lemurí,  leňoch > leňoší, leopard > leopardí, letucha > letuší, letún > letúní, letuní,  lev > leví, levíček > levíčí, ležiak > ležiačí,  lienka > lienčí, lieň > liení, lietavec > lietavčí, liliputka > liliputí,  lipeň > lipní, lipican > lipicaní, liskavka > liskavčí, listárik > listáričí,  listokaz > listokazí, listovka > listovčí,  líška > lišacílíščí, lišaj > lišají, lopatka > lopatčí, lori > lorí,  los > losí, losos > lososí, lovčík > lovčičí, lumčík > lumčičí, lumík > lumičí, lumok > lumčí, luniak > luniačí, luniakovec > luniakovčí, lykokaz > lykokazí, lykožrút > lykožrútí, lykožrutí, lýrochvost > lýrochvostí, lyska > lysčí, lyskonoh > lyskonoží, lyžičiar > lyžičiarí, lyžičiarka > lyžičiarčí

M

mačiak > mačiačí, mačka > mačací, machovec > machovčí, májka > májčí, makak > makačí, mako > mačí, makrela > makrelí, malamut > malamutí, malpa > malpí, mamba > mambí, mamut > mamutí, mandarínka > mandarínčí, mangabej > mangabejí, mangalica > mangaličí, marabu > marabí, maral > maralí, marcovka > marcovčí, maréna > maréní, mastif > mastifí, mastin > mastiní, mastodont > mastodontí, mäsiarka > mäsiarčí, mečiar > mečiarí, medovec > medovčí, medúza > medúzí, medúzka > medúzčí, medveď > medvedí, medvedík > medvedičí, medviedik > medviedičí, mechúrnik > mechúrničí, meňavka > meňavčí, menivec > menivčí, merino > meriní, mieň > miení, mihuľa > mihulí, mínerka > mínerčí, minoha > minoží, minorka > minorčí, mlok > mločí, mločík > mločičí, mlynárik > mlynáričí, mlynárka > mlynárčí, mníšik > mníšičí, mníška > mníščí, mnohonôžka > mnohonôžčí, močiarka > močiarčí, modlivka > modlivčí, modráčik > modráčičí, modrák > modračí, modráčí, moľ, moľa > molí, molica > moličí, moloch > mološí, mops > mopsí, mopslík > mopsličí, morča > morčacímorčí, morka > morčacímorčí, mora > morí, mornár > mornárí, moskyt > moskytí, motolica > motoličí, motýľ > motýlí, mramorovka > mramorovčí, mravcolev > mravcoleví, mravčiar > mravčiarí, mravec > mravčí, mrcinár > mrcinárí, mrena > mrení, mrenka > mrenčí, mrľa > mrlí, mrož > mroží, múčiar > múčiarí, muflón > mufloní, muflóní, muchár > muchárí, muchárka > muchárčí, muchárik > mucháričí, mul > mulí, mula > mulí, mulica > muličí, mungo > mundží, mura > murí, murárik > muráričí, murárka > murárčí, muréna > muréní, mustang > mustandží, mucha > mušacímuší, mušica > mušičí, muška > muščí, myš > myšacímyší, myšiak > myšiačí, myšiar > myšiarí, myšiarka > myšiarčí, myška > myščí, myšovka > myšovčí, mýval > mývalí

N,Ň

nálevník > nálevničí, naháč > naháčí, nandu > nandí, narval > narvalí, nestor > nestorí, netopier > netopierí, nezmar > nezmarí, nónius > nónijí, nóniusí, norik > noričí, norka > norčí, norok > norčí, nosáč > nosáčí, nosáčik > nosáčičí, nosáľ > nosálí, nosánik > nosáničí, nosorožec > nosoroží, nosorožtek > nosorožtečí, nutria > nutrí, nutrijí

O,Ó

obaľovač > obaľovačí, ocelot > ocelotí, okáň > okání, okaní, okuliarnik > okuliarničí, ondatra > ondatrí, opica > opičí, orangutan > orangutaní, oriešok > orieščí, orol > orlí, osa > osí, osol > oslí, osmonoh > osmonoží, ostriež > ostrieží, ostrovid > ostrovidí, ovad > ovadí, ovca > ovčí, ovčiak > ovčiačí

P

papagáj > papagájí, papagájec > papagájčí, pásavka > pásavčí, pásomnica > pásomničí, páv, páva > páví, pavián > paviání, pavúk > pavučípavúčí, pelikán > pelikání, penica > peničí, perlička > perličí, perlorodka > perlorodčí, pijavica > pijavičí, piliarka > piliarčí, pinč > pinčí, pinka > pinčí, pinčlík > pinčličí, pipíška > pipíščí, piskor > piskorí, plameniak > plameniačí, plaz > plazí, pleskáč > pleskáčí, ploštica > ploštičí, plotica > plotičí, plch > plší, plymutka > plymutčí, pĺž > pĺží, podenka > podenčí, podustva > poduství, pointer > pointerí, polyp > polypí, pony > poní, poník > poničí, potápka > potápčí, potkan > potkaní, potočník > potočničí, prasa > prasací, prepelica > prepeličí, pŕhľavník > pŕhľavničí, priadka > priadčí, prieložník > prieložničí, pes > psí, pstruh > pstruží, pštros > pštrosí, pudel > pudlí, pudlík > pudličí, puklica > pukličí, puma > pumí

R

rak > račí, ratlík > ratličí, roháč > roháčí, ropucha > ropuší, rosnička > rosničí, roztoč > roztočí, rus > rusí, ryba > rybacírybí, rybár > rybárí, rybárik > rybáričí, rys > rysí

S

salamandra > salamandrí, samec > samčí, samica > samičí, saranča > sarančí, sardela > sardelí, sardinka > sardinčí, sasanka > sasančí, sépia > sépijí, seter > seterí, setrí, sivoň > sivoní, skočka > skočací, skokan > skokaní, skunk > skunčí, slávik > slávičí, sleď > sledí, sliepka > slepačí, slepúch > slepúší, slimák > slimačí, slimáčí, slon > sloní, sluka > slučí, smrtihlav > smrtihlaví, sob > sobí, soboľ > sobolí, sojka > sojčí, sokol > sokolí, somár > somárí, sova > soví, spriadač > spriadačí, srna > srňací, srnec > srnčí, sršeň > sršní, stehlík > stehličí, stehlíčí, stonožka > stonožčí, stonôžka > stonôžčí, straka > stračí, strakoš > strakoší, strečok > strečí, strnádka > strnádčí, suka > sučí, sumec > sumčí, sup > supí, svalovec > svalovčí, sviňa > svinčí, svišť > sviští, svrček > svrčí, sýkorka > sýkorčí, syseľ > syslí

Š

šabliarka > šabliarčí, šakal > šakalí, šidlo > šidlí, šimpanz > šimpanzí, škľabka > škľabčí, škopec > škopčí, škop > škopí, škorec > škorčí, škorpión > škorpioní, škorpióní, škovránok > škovrančíškovránčí, škrečok > škrečacíškrečí, škrkavka > škrkavčí, španiel > španielí, špic > špičí, šprota > šprotí, šteňa > šteňací, štítnička > štítničí, štrkáč > štrkáčí, šťuka > šťučí, šťúr > šťúrí, šťúrik > šťúričí, šuta > šutí, šváb > švábí, švehla > švehlí, švola > švolí

T,Ť

tapír > tapírí, tarantula > tarantulí, ťava > ťaví, teľa > teľací, teriér > teriérí, termit > termití, tesárik > tesáričí, tetrov > tetroví, tchor > tchorí, tiger > tigrí, tľapka > tľapčí, trasochvost > trasochvostí, trasorítka > trasorítčí, treska > tresčí, tučniak > tučniačí, tuleň > tulení, tuniak > tuniačí, tur > turí

U,Ú

úhor > úhorí, ucholak > ucholačí, upír > upírí, ustrica > ustričí, užovka > užovčí

V

vačica > vačičí, valach > valaší, vážka > vážčí, včela > včelí, veľjašter > veľjašterí, veľryba > veľrybí, veverica > veveričí, vlk > vlčí, vlčiak > vlčiačí, vlha > vlží, volavka > volavčí, vôl > volí, vorvaň > vorvaní, voška > voščí, vrabec > vrabčacívrabčí, vrana > vraní, vretenica > vreteničí, všekaz > všekazí, voš > vší, vták > vtačívtáčí, vtákopysk > vtákopysčí, vydra > vydrí, výr > výrí, vyza > vyzí, vyžla > vyžlí

Z

zajac > zajačí, zdochlinár > zdochlinárí, zebu > zebí, zebra > zebrí, zlatoň > zlatoní, zlatoočka > zlatoočí, zmija > zmijí, zrniar > zrniarí, zubáč > zubáčí, zubor > zubrí, zviera > zvierací

Ž

žaba > žabacížabí, žeriav > žeriaví, žiabronôžka > žiabronôžčí, žirafa > žirafí, žižiavka > žižiavčí, žlna > žlní, žltáčik > žltáčičí, žltochvost > žltochvostí, žralok > žraločí, žrebec > žrebčí, žriebä > žriebäcí

 

späť na úvod

Príloha B5

Zoznam povolených slovenských názvov chemických prvkov :

aktínium, alumínium (viď hliník), amerícium, antimón, argón, arzén, astát (-u), bárium, berkélium, berýlium, bizmut, bór, bórium, bróm, cér (-u) (používa sa aj cérium), cérium (viď cér), cézium, cín, curium, dysprózium, draslík (používa sa aj kálium), dubnium, dusík (používa sa aj nitrogén), einsteinium, erbium, európium, fermium, fluór, fosfor, francium, gadolínium, gálium, germánium, hafnium, hasium, hélium, hliník (používa sa aj alumínium), holmium, horčík (používa sa aj magnézium), hydrogén (viď vodík), chlór, chróm, indium, irídium, jód, kadmium, kalcium (viď vápnik), kalifornium, kobalt, kremík, kryptón, kyslík, lantán (-u), lawrencium, lítium, lutécium, magnézium (viď horčík), mangán, meď, meitnerium, mendelevium, molybdén, nátrium (viď sodík), neodým (-u), neón, neptúnium, nikel, niób (-u), nitrogén (viď dusík), nobelium, olovo, ortuť, osmium, paládium, platina, plutónium, polónium, prazeodým (-u), prométium, protaktínium, rádium, radón (-u), rénium, ródium, rubídium, ruténium, ruterfordium, samárium, seaborgium, selén, síra, skandium, sodík (používa sa aj nátrium), striebro, stroncium, tálium, tantal, technécium, telúr, terbium, titán, tórium, túlium, uhlík, urán, vanád (používa sa aj vanádium), vanádium (viď vanád), vápnik (používa sa aj kalcium), vodík (používa sa aj hydrogén), volfrám (-u), xenón, yterbium, ytrium, zinok, zirkónium, zlato, železo
 

späť na úvod


Príloha B6

Zoznam platných 4-písmenových výrazov (z dôvodu rozsahu je táto príloha uvedená v plnom znení len v príslušnej sekcii internetovej stránky Slovenského spolku scrabble)

späť na úvod 

Príloha B7

Zoznam platných 5-písmenových výrazov (z dôvodu rozsahu je táto príloha uvedená v plnom znení len v príslušnej sekcii internetovej stránky Slovenského spolku scrabble)

 

späť na úvod

 

Príloha C

Etický kódex

Nato, aby na súťažiach organizovaných SSS prevládal príjemný pocit z hry, športové a najmä férové správanie hráčov voči svojim protihráčom, ale aj ostatným účastníkom turnaja, uvádzame niektoré zo situácií, ktoré tieto princípy porušujú a snažíme sa im vyhýbať:

1.  Úmyselné nedodržiavanie, resp. porušovanie pravidiel uvedených v súťažnom poriadku.

2.  Neskorý príchod k partii – je to neslušné voči protihráčovi a celkovo zdržuje chod turnaja.

3.  Akékoľvek jednanie, ktoré by mohlo vyvolať nedorozumenie, zosmiešňovať hráča alebo rozhodcu.

4.  Akékoľvek používanie mobilného telefónu počas partie (ak nejde o naliehavú situáciu) alebo iných nepovolených pomôcok, ktoré by mohli poskytnúť hráčovi neprimeranú výhodu.

5.  Pýtať sa súpera počas partie na význam alebo správnosť vyložených slov.

6.  Nabádať súpera na vznesenie námietky.

7.  Neprimerané komentovanie partie či konverzácia medzi hráčmi a akékoľvek iné zvuky, ktoré môžu vyrušovať protihráča i ostatných hráčov počas partie (napr. búchanie do stola, hlasná manipulácia s hracími kameňmi v zásobníku a pod.).

8.  Akékoľvek konanie, ktorým hráč ovplyvňuje, aké písmená si uloží do zásobníka (napr. nazeranie do vrecúška, tajná výmena vytiahnutých písmen, schovanie písmen v dlani alebo inde, a pod.).

 

Naopak, v rámci ohľaduplnosti voči ostatným zúčastneným na turnaji sa snažíme:

9.  Pomáhať nováčikom s technickou stránkou partie. Ide najmä o oznamovanie a zapisovanie ťahov či používanie hodín.

10.  Ukladať hracie kamene správnym smerom, čiže tak, aby bodová hodnota písmena sa nachádzala v pravom dolnom rohu (napr. pri písmenách I, O, N). Taktiež ukladať hracie kamene presne do vyznačenej mriežky na doske, aby bolo zrejmé, ktoré polia sú obsadené.

11.  Ukladať vrecúško vždy na opačnú stranu dosky, ako sú uložené hodiny.

12.  Nebrániť vo výhľade na hraciu dosku, hodiny a svoj partiár vrecúškom, perom alebo inými predmetmi.

13.  Nerušiť ostatných neprimerane hlasným oznamovaním hlavného slova a bodov získaných za ťah.

14.  Nekomentovať ukončenú partiu, ale čo najskôr opustiť hraciu miestnosť, aby sme nerušili zvyšné prebiehajúce partie .

15.  O dôkladné skontrolovanie a zapísanie výsledkov a štatistík (súčet bodov, najhodnotnejšie slovo atď.) po ukončení partie, pričom zapisovateľom sa odovzdajú len podpísané partiáre.

16.  Po ukončení partie odstrániť zo stola všetky svoje osobné veci a zanechať stôl v takom stave, aby nasledujúca partia mala plynulý začiatok.

17.  Pokiaľ sme divákmi inej partie, nekomentovať ju, neodovzdávať informácie o partii jej hráčom a opustiť priestor pri stole, pokiaľ nás o to niektorý z hráčov požiada.

 

Za nešportové správanie sa však nepovažujú najmä tieto situácie:

18.  Neupozornenie protihráča, že nestlačil hodiny na konci svojho ťahu.

19.  Rýchle hranie, keď je protihráč v časovej tiesni.

20. Uznanie neplatného slova zo strategických dôvodov.

 

 

Príloha D

http://www.hramescrabble.sk/images/gif/ssslogo.gif slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble

 

Súťažný poriadok pre ONLINE kvalifikačné turnaje SSS, platný od 2.4.2020, v znení novelizácie z 5.10.2020

 

1.       Úvodné ustanovenia

2.       Turnaj – prihlásenie a odhlásenie • prezentácia • štartovné • nasadenie, párovanie, hodnotenie turnaja • organizátor a hlavný administrátor turnaja • riadiace stredisko 

3.       Pravidlá - základné pravidlo • komunikácia • platné slová • povolené pomôcky hráča • špecifiká • odstúpenie a vylúčenie hráča z turnaja

4.       Partia – založenie stola • začatie partie • absencia / meškanie súpera • meranie času • časový limit na ukončenie partie • zápis • kontrola výsledku • odpojenie • kontumácie

5.       Záverečné ustanovenia
 

 

1. Úvodné ustanovenia

 

Tento Súťažný poriadok vydala Rada Slovenského spolku SCRABBLE (SSS) ako riadiaci súťažný dokument pre kvalifikačné turnaje v období obmedzení podujatí v SR z dôvodu pandémie COVID-19.

V tomto období sa rozhodnutím Rady SSS zo dňa 23.3.2020 kvalifikačné turnaje uskutočnili elektronickou formou na internete, čo pôvodný Súťažný poriadok nepredpokladal a neumožňoval.

Kvalifikačné turnaje SSS v tomto období, ako aj všetky ďalšie kvalifikačné turnaje SSS uskutočňované elektronickou formou (tzv. ONLINE KT) sa riadia výlučne týmto Súťažným poriadkom a propozíciami turnaja.

Turnaj v SCRABBLE hraný elektronickou formou je možné organizovať na rôznych internetových platformách. Aby mohol mať turnaj status kvalifikačného turnaja SSS, musí sa konať na platforme schválenej Slovenským spolkom SCRABBLE. Jedinou platformou schválenou pre tento účel je momentálne portál herna.net, preto môžu byť niektoré ustanovenia Súťažného poriadku „šité“ na prostredie herna.net bez toho, že to by to bolo vyslovene uvedené.

 

2. Kvalifikačný turnaj SSS hraný elektronickou formou na internete (ďalej aj „ONLINE KT“)

 

2.1 Prihlásenie a odhlásenie

Prihlasuje a odhlasuje sa prostredníctvom formulára podobne ako na "živý" KT. Podrobnosti na stránke www.hramescrabble.sk a v propozíciách turnaja.

Na rozdiel od živého KT je pri ONLINE KT neoddeliteľnou súčasťou prihlásenia úhrada štartovného vopred na účet SSS (viď čl. 2.3 Štartovné, resp. propozície konkrétneho ONLINE KT).

 

2.2 Prezentácia

Hráč musí byť schopný nastúpiť na každé kolo podľa časového rozpisu stanoveného v propozíciách, resp. jeho aktualizácií v riadiacom stredisku (viď čl. 2.6).

Všetky prípadné prekážky (registrácia na herna.net, platba, uvoľnenie súpera z hráčovho blacklistu, znalosť prostredia a spôsobu hry na herna.net a podobne), ktoré by mu v tom mohli brániť, je povinný odstrániť už predtým.

Na súťaži sa môže zúčastniť iba hráč, ktorý sa na turnaj prihlásil a zaplatil štartovné v súlade s propozíciami turnaja.

 

2.3 Štartovné

Za účasť v turnaji sa platí štartovné, a to výlučne bezhotovostne na účet spolku (IBAN: SK54 3100 0000 0042 2016 8604).

Členovia Slovenského spolku SCRABBLE (SSS) majú zvýhodnené štartovné.

Za člena SSS sa považuje hráč, ktorý má v aktuálnej sezóne zaplatené členské. Členom SSS je možné stať sa kedykoľvek počas sezóny. Ročné členské je 7 eur, pre dôchodcov a mládež do 18 rokov 3,50 eur. Členské je platné počas sezóny, v ktorej bolo zaplatené. Viac informácií: www.hramescrabble.sk – Ako sa stať členom SSS (menu vľavo hore).

Výšku štartovného, zvýhodneného štartovného a termín úhrady príp.ďalšie náležitosti k úhrade štartovného stanovujú propozície.

Ak propozície nestanovia inak, štartovné musí byť pripísané na účet spolku najneskôr 2 pracovné dni pred dňom turnaja (príklad: turnaj sa koná v sobotu alebo nedeľu = štartovné musí byť na účte spolku najneskôr vo štvrtok).

Potvrdenie o obdržaní štartovného bude zverejnené v zozname prihlásených účastníkov.

V prípade zaplatenia štartovného a odhlásenia sa z turnaja najneskôr deň pred turnajom bude platba vrátená späť na účet, z ktorého bola odoslaná.

Pre účely turnaja je okrem toho potrebné mať aktívne hráčske konto na serveri herna.net (prihlasovanie sa ako hosť nie je povolené), ktoré je spoplatnené. Okrem predplatných na dlhšie obdobia upozorňujeme na možnosť zaplatiť si 24h prostredníctvom spoplatnenej SMS (aktivácia spracovaná do  10 minút).

 

2.4 Nasadenie, párovanie, hodnotenie turnaja

Hrá sa prostredníctvom portálu herna.net, podľa pravidiel SCRABBLE tak, ako ich aplikuje tento portál vo verzii podľa propozícií turnaja. Ak propozície neurčia inak, hrá sa vo verzii „slovenský jazyk“.

Na kvalifikačnom turnaji, resp. na majstrovstvách Slovenska súťažia jednotlivci, t. j. hrajú proti sebe vždy dvaja hráči. Hrá sa na stanovený počet kôl.

Propozície turnaja určia softvér, ktorým sa turnaj bude riadiť (Swiss Perfect, SWIPS a pod.).

Hráči sú do turnaja nasadení podľa screla SSS aktuálneho v čase konania ONLINE KT. Pre nováčikov sa použije nasadzovacia hodnota 1600.

Párovanie určuje riadiaci softvér. V prvom kole tak, aby prvý nasadený hráč turnaja partiu nezačínal a v ďalších kolách podľa výsledkov z predchádzajúcich kôl tak, aby sa spolu stretli hráči pokiaľ možno rovnakej výkonnosti a pritom, aby spolu nehrali hráči, ktorí už v priebehu turnaja spolu hrali (tzv. švajčiarskym systémom).

Po odohraní všetkých kôl sa poradie hráčov určuje tak, že prvým kritériom je počet bodov, druhým je počet víťazstiev, tretím kritériom je súčet počtu bodov všetkých súperov hráča okrem najlepšie a najhoršie postaveného súpera (tzv. Median Buchholz), štvrtým kritériom je súčet počtu bodov všetkých súperov hráča (tzv. Buchholz) a piatym je jeho aktívne skóre (t.j. hodnota Dal) zo všetkých partií.

Na rozdiel od bežnej praxe, online kvalifikačné turnaje nemenia hráčom screlo. Screlo každého hráča zostane na pôvodnej úrovni, na akej sa nachádzalo pred konaním ONLINE KT.

 

2.5 Organizátor a Hlavný administrátor turnaja

Pod pojmom „organizátor“ tento súťažný poriadok rozumie nasledovný okruh ľudí: organizátor turnaja (pokiaľ je ONLINE KT náhradou za živý turnaj podľa schváleného kalendára turnajov SSS) a administrátori turnaja (všetci, ktorí sa podieľajú na organizácii konkrétneho ONLINE KT).

Jedna osoba z vyššieuvedeného okruhu je určená ako hlavný administrátor turnaja. Hlavným administrátorom turnaja môže byť len niektorý z členov Rady SSS.

Hlavný administrátor turnaja:

·        je zodpovedný za prípravu propozícií turnaja;

·        je (hlavným) zástupcom organizátora v komunikácii s hráčmi;

·        ako jediný má aj niektoré (presne vymedzené) kompetencie rozhodcu. Funkcia rozhodcu ako taká pri ONLINE KT neexistuje. Hlavný administrátor turnaja môže ako rozhodca zasiahnuť do partie len v prípade kontumácií (prehľad situácií viď čl. 4.9);

·        sa môže popri výkone funkcie zúčastniť turnaja ako hráč.

 

2.6 Riadiace stredisko

Riadiace stredisko je miesto (fórum) na internete, oficiálne určené na komunikáciu organizačných informácií od organizátora smerom k účastníkom turnaja.

Organizátor môže okrem riadiaceho strediska (primárny zdroj informácií) využívať aj iné webové lokality (napr. rozhranie riadiaceho softvéru pre výsledky alebo rozlosovanie, pokiaľ je prístupné online) a komunikačné kanály (najmä pre komunikáciu s jednotlivými účastníkmi o konkrétnych záležitostiach).

Riadiace stredisko, ako aj všetky iné webové lokality a komunikačné kanály, ktoré majú byť považované za oficiálne, musia byť určené propozíciami turnaja.

Účastníci ONLINE KT sa v rámci turnaja riadia výlučne oficiálnymi informáciami. V prípade konfliktu informácií majú prednosť informácie z riadiaceho strediska a pokyny hlavného administrátora turnaja.

 

 

 

3. Pravidlá

 

3.1 Základné pravidlo

Účastník turnaja sa zaväzuje rešpektovať súťažné dokumenty pre ONLINE KT (tento Súťažný poriadok a propozície turnaja), pravidlá serveru herna.net (tak pre hru SCRABBLE, ako aj pre správanie na serveri), rozhodnutia hlavného administrátora turnaja, ctí si Fair Play a svojho súpera.

U každého účastníka turnaja sa predpokladá základná znalosť prostredia a spôsobu hry na portáli herna.net (ako sa hra začína, ako sa kladú slová, menia písmená, platnosť slov a pod.). Neznalosť prostredia a spôsobu hry neospravedlňuje! Kto potrebuje s týmto pomôcť, nech si to včas otestuje nanečisto alebo osloví so žiadosťou o pomoc znalého hráča, člena SSS alebo SSS ako taký (Rada SSS).

Akýkoľvek problém vyvstane medzi dvoma hráčmi, urobia maximum preto, aby ho vyriešili vo vzájomnej komunikácii, v súlade so Súťažným poriadkom a propozíciami.

 

3.2 Komunikácia

Oficiálna komunikácia

Na komunikáciu organizačných informácií medzi organizátorom a hráčmi slúžia riadiace stredisko, webové lokality a komunikačné kanály určené propozíciami (viď čl. 2.6).

Iná komunikácia

Okrem toho sa môžu (najmä účastníci medzi sebou) používať ľubovoľné komunikačné kanály (chat pri stole, telefón, email, mobilné aplikácie atď.) 

Komunikácia pri stole (chat)

Povolená je komunikácia s cieľom:

·        Zabezpečiť správne založenie stola a začatie partie (iba pred začiatkom partie, t.j. pred stlačením tlačítka „Hrajem!“, viď čl. 4.1)

·        Pozdrav pri založení stola

·        Blahoželanie / poďakovanie (najkorektnejšie až po ukončení partie, nie pred – aj keď by sa výsledok zdal jasný)

·        Upozornenie „PSSST“ – použije hráč, ktorého vyrušuje komunikácia súpera. Súper, pokiaľ si ctí Fair Play a ostatných hráčov, prestane po takomto upozornení s akoukoľvek komunikáciou

Akákoľvek iná komunikácia môže byť pre súpera rušivá a môže byť vyhodnotená ako nešportové správanie.

Ak účastníka vyrušuje komunikácia súpera, upozorní ho správou „PSSST“. Súper by mal prestať s akoukoľvek komunikáciou. Ak neprestal, správa sa nešportovo. Nie je to však dôvod na ukončenie partie odpojením, partiu treba dohrať! Tip: chat sa dá vypnúť.

 

3.3. Platné slová

Platné slová sú všetky, ktoré server uzná a nedá súperovi možnosť ťah zamietnuť.

V prípade, že súper dostane možnosť ťah zamietnuť, o platnosti slova rozhoduje výhradne a s konečnou platnosťou súper.

 

 

3.4 Povolené pomôcky hráča

Používanie programu El Siňo, slovníkov a príloh Súťažného poriadku SSS je povolené.

 

3.5 Špecifiká

Špecifiká prostredia herna.net oproti klasickej verzii hry:

·        Ak sa nepoloží na hraciu dosku platný ťah v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich ťahoch oboch hráčov (vrátane výmeny písmen alebo neuznania neplatného slova), partia skončí kontumáciou, resp. momentálnym stavom skóre.

·        Maximálny čas na jeden ťah je 8 minút. Tridsaťpäť (35) sekúnd pred uplynutím tohto limitu je hráč upozornený na nutnosť vykonať ťah, v opačnom prípade bude odpojený (a odpojenie znamená kontumáciu, viď čl. 4.8 e-SP).

·        Preklepy a neúmyselné vzdanie sa ťahu sa posudzujú ako neplatný ťah, vrátenie ťahu nie je nárokovateľné.

·        Prehra na čas – ak hráčovi vyprší čas, partiu prehral (0:1). Skóre sa zapíše také, aké bolo v momente ukončenia partie (vypršania času).

·        Vzdanie sa partie – ak hráč partiu vzdá v ktoromkoľvek momente, partiu prehral (0:1). Skóre sa zapíše také, aké bolo v momente ukončenia partie (v momente vzdania). Vzdanie 2 súťažných partií je dôvodom na vylúčenie hráča z turnaja (viď nižšie)..

 

 

3.6 Odstúpenie a vylúčenie hráča z turnaja

Ak hráč musí odstúpiť z rozohraného turnaja, oboznámi hlavného administrátora turnaja, aby nebol narušený ďalší priebeh turnaja.

Vylúčený z turnaja bude hráč:

·        ktorého 2 turnajové partie boli kontumované v jeho neprospech a nevykonal v nich žiaden ťah (t.j. kontumácie 0:100, príp. 0:0, ak boli kontumovaní obaja hráči) alebo ktoré vzdal;

·        ktorého 3 turnajové partie boli kontumované v jeho neprospech z akéhokoľvek dôvodu

Hráč, ktorý odstúpil alebo bol vylúčený z turnaja (z akéhokoľvek dôvodu):

1.    nezískava žiadne body do kvalifikácie ani do Slovenského pohára. V celkovom hodnotení turnaja skončí na mieste prislúchajúcom výsledkom partií, ktoré odohral, a za toto miesto sa body nepridelia.

2.    nemá nárok na vrátenie štartovného.

 

4. Partia

 

4.1 Založenie stola

Propozície turnaja určia povinné a štandardné (odporúčané) nastavenia parametrov stola (partie). Parametrami stola sa rozumie napríklad tempo hry, jazyková verzia, použitie slovníka, možnosť opráv, liga a iné.

Všetky parametre, ktoré nie sú v propozíciách označené ako povinné, si hráči môžu nastaviť aj inak. Žiadny hráč však nie je povinný akceptovať iné než štandardné nastavenie uvedené v propozíciách!

Nie je dôležité, kto z hráčov stôl založí. Dôležité je jeho správne nastavenie (dodržanie nastavenia povinných parametrov podľa propozícií a ostatných podľa dohody hráčov).

Dohadovať nastavenie (a teda aj zakladať a rušiť stoly za týmto účelom), je možné až do začatia partie (viď. Čl. 4.2).

 

4.2 Začatie partie

Ak server herna.net vyberie začínajúceho hráča opačne ako riadiaci softvér:

·        hráči musia túto partiu ukončiť remízou a bez rušenia stola začať ďalšiu partiu, ktorá bude automaticky s opačným (správnym) poradím začínania. Písmená sa zmenia, ale to je v poriadku a nie je to dôvod na reklamáciu.

·        Vzdanie sa ťahu nie je prípustné ako spôsob zmeny začínania.

Za začatie partie sa považuje stlačenie tlačítka „HRAJEM!“ oboma hráčmi. To znamená, že kým stlačil „HRAJEM!“ len jeden z hráčov, stále sa dá dohadovať nastavenie, prípadne od stola odísť („ZRUŠIŤ“).

 

4.3 Absencia / meškanie súpera

Pokiaľ sa hráč nedostaví na partiu, pokúsi sa ho súper kontaktovať a problém vyriešiť. Pokiaľ sa nepodarilo problém vyriešiť priamo zainteresovanými hráčmi v čakacej lehote, upovedomia o ňom hráč/hráči hlavného administrátora.

Čakaciu lehotu a presný postup pre tieto prípady stanovuje hlavný administrátor turnaja v propozíciách turnaja.

Ak sa hráč nedostavil v čakacej lehote, pričom súper dodržal postup pre absenciu / meškanie súpera (propozície), partia bude kontumovaná 0:1 (0:100) v neprospech hráča, ktorý sa nedostavil.

 

4.4 Meranie času

Meranie času je zabezpečené samotným portálom herna.net.

Tempo hry určia propozície. Pokiaľ propozície neurčia inak, použije sa tempo 2x20 (20 minút na partiu pre každého hráča).

 

4.5 Časový limit na ukončenie partie

Harmonogram turnaja je vždy stanovený tak, aby sa pri určenom tempe hry všetky partie stihli odohrať a výsledky spracovať do začiatku ďalšieho kola.

Môže sa však stať, že niektorá partia začne z nejakého dôvodu neskôr (napr. meškanie súpera). Pre takéto prípady je pre každý turnaj určený časový limit pre ukončenie partie. Tento už je potrebné bezpodmienečne dodržať (partia, ktorá ho nedodrží, je kontumovaná 0:0).

Kde propozície nestanovia inak, časový limit pre ukončenie partie je 50 minút od oficiálneho  času začiatku kola (viď propozície a riadiace stredisko).

Ak hráči odohrajú viac ako jednu vzájomnú partiu do stanoveného limitu, za relevantnú pre započítanie do turnajových výsledkov sa považuje posledná z nich.

 

4.6 Zápis

Hráči nie sú povinní viesť zápis o partii, keďže ten je zaznamenávaný automaticky a ukladaný na server.

Ak však uloženie na server z nejakého dôvodu zlyhá, hlavný administrátor turnaja ich vyzve na oznámenie výsledku. Ak sa hráči nedokážu zhodnúť na výsledku partie, môže byť partia kontumovaná výsledkom 0:0 (ak sa zhodnú aspoň v tom, kto vyhral, víťazovi bude pridelený bod za víťazstvo a ako skóre sa zapíše 50:0 resp. 0:50).

Preto odporúčame hráčom robiť si zálohu skóre, či už ručne (na papier) alebo snímkou obrazovky (screenshot), v ľubovoľnej frekvencii – ale aspoň po skončení partie.

4.7 Kontrola výsledku

Hráči si vo vlastnom záujme skontrolujú zapísanie výsledku partie.

Ak hráč zistí, že výsledok partie je zapísaný zle, upozorní na to hlavného administrátora turnaja najneskôr do rozlosovania ďalšieho kola (v prípade posledného kola do 10 minút od uplynutia časového limitu na ukončenie partie).

Ak hlavný administrátor neobdrží reklamáciu zapísania výsledku do rozlosovania ďalšieho kola, považuje sa výsledok za potvrdený a meniť sa nebude (ani dodatočne).

Ak sa hráči dohodnú na remíze v súťažnej partii (nie na začiatku kvôli správnemu začínaniu), do turnaja sa obom hráčom započíta výsledok 0,5:0,5 a nižšia hodnota z nahratého skóre. To znamená, že ak takáto partia skončí napr. 420:300, započíta sa im skóre 300:300. Obaja hráči však musia v stanovenej dobe pre kontrolu výsledku hlavnému administrátorovi turnaja písomne potvrdiť, že došlo k dohode o remíze, inak sa na takúto dohodu nebude brať zreteľ.

 

4.8 Odpojenie

Ak dôjde k odpojeniu hráča počas partie a spojenie sa už nepodarí obnoviť, partia končí výhrou hráča, ktorý odpojený nebol.

Skóre hráča, ktorý odpojený nebol, bude navýšené o takú hodnotu, aby výsledné skóre bolo v jeho prospech s rozdielom 50 bodov. Ak už pred odpojením hráč, ktorý odpojený nebol, v partii vyhrával o viac ako 50 bodov, bude skóre ponechané bezo zmeny.

Ak aj niekoho odpojí (stratí spojenie), často je možné sa k stolu vrátiť a na hru nadviazať. Preto je dôležité, aby druhý hráč stôl nerušil, kým ho nezruší sám server.

 

4.9 Kontumácie

O kontumáciách rozhoduje výlučne hlavný administrátor turnaja. Prehľad kontumácií:

Situácia

Kontumácia

Detaily

Hráč sa nedostavil na partiu v určenom čase

0:1 (0:100) v neprospech hráča, ktorý sa v určenom čase nedostavil

 

Čl. 4.3 Absencia / meškanie súpera

Odpojenie jedného z hráčov

0:1 (aktuálne skóre s korekciou tak, aby výsledné skóre bolo s rozdielom aspoň 50 bodov) v neprospech odpojeného

Čl. 4.8 Odpojenie

Nedodržanie časového limitu pre ukončenie partie

0:0 (0:0) – obaja hráči bez bodu

Čl. 4.5 Časový limit na ukončenie partie

Ani jeden z hráčov nenastúpi na partiu

0:0 (0:0) – obaja hráči bez bodu

 

Hráč podľa losovania nemá súpera („BYE“)

1:0 (20:0)

 

Uloženie zápisu z partie na server zlyhá a hráči sa na výzvu hlavného administrátora nedokážu zhodnúť na výsledku partie

1:0 (50:0) resp. 0:1 (0:50) ak sa zhodnú aspoň na víťazovi partie

Čl. 4.6 Zápis

0:0 (0:0) ak sa nezhodnú ani na víťazovi partie

5. Záverečné ustanovenia

 

V sporných situáciách, ktoré nepredpokladá Súťažný poriadok ani propozície, a nevyrieši ich samotný server herna.net, rozhoduje výlučne hlavný administrátor turnaja.

Tento Súťažný poriadok upravuje organizáciu každého kvalifikačného turnaja SSS uskutočňovaného elektronickou formou na internete a nahrádza pre tento účel Súťažný poriadok pre „živé“ turnaje.

Výsledky turnaja (body za umiestnenie) budú započítané do kvalifikácie SSS a do Slovenského pohára. Výsledky turnaja však nebudú započítané do screla SSS.

Tento Súťažný poriadok bol novelizovaný Radou SSS 22.1.2021 (zmeny v tejto verzii podfarbené žltým).