Pravidlá internetového turnaja
 • Hrá sa na dva ťahy s dvomi zásobníkmi.
 • V prvom ťahu sa použijú písmená z prvého zásobníka a vytvorí sa slovo (slová).
 • Potom sa z druhého zásobníka doplnia ĽAVÉ písmená do prvého zásobníka tak, aby mal zásobník znovu 7 písmen.
 • V druhom ťahu sa znovu použijú písmená z prvého (už doplneného) zásobníka a vytvorí sa ďalšie slovo (slová). Dosiahnuté body za prvý a druhý ťah sa sčítajú.
 • Platnosť slov sa riadi pravidlami používanými na turnajoch SSS. Sú uverejnené TU
 • Zoznam platných dvojpísmenkových slov a trojpísmenkových slov
 • Zoznam platných zvieracích prídavných mien
 • Zoznam platných štvorpísmenkových slov
 • Zoznam písmen v hre nájdete TU
 • V zásobníkoch sa žolíky budú označovať hviezdičkou * bez bodovej hodnoty, na hracej ploche zase slabšie zobrazeným písmenom, ktoré žolík nahrádza.
 • Po každom kole sa bude aktualizovať výsledková tabuľka, kde budú mať všetci hráči zobrazené bodové zisky za jednotlivé kolá, celkový súčet bodov a aktuálne poradie.
  Hráči s rovnakým počtom bodov sa umiestnia na rovnakom (delenom) mieste, na rýchlosť poslania riešenia ani iné pomocné kritériá sa neprihliada. Napr. ak majú 4 hráči na čele poradia rovnaký počet bodov, umiestnia sa na 1.-4. mieste, ak má ďalšia skupina 3 hráčov v poradí za nimi rovnaký počet bodov, umiestni sa na 5.-7. mieste atď.
 • Turnaj bude prebiehať dovtedy, kým bude v zásobníkoch aspoň 8 písmen, kým sa bude dať vytvoriť aspoň jedno slovo alebo v špeciálnom prípade, keď organizátor slovami POSLEDNÉ KOLO oznámi predčasný koniec turnaja.
  Po odohratí posledného kola sa turnaj končí. Nepoužité písmená, ktoré zostanú v zásobníkoch, sa neodpočítavajú !

Zápis riešenia (notácia)

Hlavné slovo sa uvedie ako prvé, ďalšie vzniknuté slová za ním.
Ak je hlavné slovo položené vodorovne, začiatočné políčko sa označí najprv riadkom, potom číslom stĺpca, napr. E4.
Ak je hlavné slovo položené zvislo, začiatočné políčko sa označí najprv číslom stĺpca, potom riadkom, napr. 9L.
Písmená s interpunkčnými znamienkami sa kvôli problémom s diakritikou v mailoch odporúča označovať v zápise riešenia takto :

Ä = A+ Č = C+ Ď = D+ Ľ = L+ Ň = N+ Ô = O+ Š = S+ Ť = T+ Ž = Z+
Á = A- É = E- Í = I- Ĺ = L- Ó = O- Ŕ = R- Ú = U- Ý = Y-

Príklad správnej notácie:

1. I7 L+AD, O-DE 19 + 15 = 34
2. 6A LO+Z+K(A), M(A) 33 + 2 = 35

SPOLU: 69 bodov
Meno Priezvisko, Mesto

Keďže niektorí hráči majú doma scrabblovnicu, na ktorej sú riadky označené číslami a stĺpce písmenami,upozorňujeme, že označovať začiatočné políčka treba podľa scrabblovnice uverejnenej na tejto stránke.
Uvedený spôsob zápisu treba dodržiavať. Nie je totiž jedno, či do riešenia napíšete 6A alebo A6. Nesprávny zápis môže mať za následok neuznanie ťahu !

 • Ak bude 1. ťah obsahovať neplatné slovo, hráč získava v danom kole 0 bodov bez ohľadu na platnosť 2. ťahu.
 • Ak bude 1. ťah platný a 2. ťah bude obsahovať neplatné slovo, prípadne hráč nesprávne uplatnil pravidlo o dopĺňaní písmen z druhého zásobníka, získava v danom kole body len za 1. ťah.
 • V tomto turnaji budeme menej prísni, čo sa týka nesprávneho zápisu začiatočného políčka. Ak niekto nesprávne zapíše začiatočné políčko iba v 1. ťahu a zo vzniknutých slov bude zjavné, že hráč inú chybu nespravil, 0 bodov dostane len za 1. ťah. Na bodovanie 2. ťahu toto vplyv mať nebude.
 • Ak si niekto za ťah vypočíta menej bodov, ako naozaj dosiahol, zaráta sa mu ním vypočítaná hodnota.
 • Ak si niekto za ťah vypočíta viacej bodov, ako naozaj dosiahol, skutočne dosiahnutý bodový zisk sa mu zníži o počet bodov, o ktoré svoj ťah nadhodnotil.
  (Napr. ak skutočná hodnota 2. ťahu bude 30 bodov a hráč si zaň pri posielaní riešenia vypočíta 34 bodov, zaráta sa mu len 26 bodov.) To platí aj v prípade, ak si niekto omylom pripočíta za "bingo" 50 bodov. Strata 50 bodov už nie je maličkosť. Ak by upravený počet bodov za jeden ťah bol menší ako 0, započíta sa 0.
 • Často sa stáva, že kvôli nepozornosti či roztržitosti spraví hráč v zápise riešenia chybu alebo preklep, a tým príde o vzácne body a možnosť útočiť na najvyššie priečky. Niektorých hráčov i jediný takýto omyl odradí od ďalšej účasti v turnaji. Každý hráč preto bude mať nárok na dve upozornenia od organizátorov. Ak príde riešenie obsahujúce preklep, nesprávny zápis začiatočného políčka, zle spočítané body či inú formálnu chybu, organizátor mu pošle mail s tromi otáznikmi. Tieto majú hráča upozorniť, aby si ešte raz pozorne skontroloval odoslané riešenie riadok za riadkom, písmeno za písmenom, chybu si opravil a poslal znovu. Ak hráč prišlé otázniky v danom kole nevyužije, nepošle teda opravné riešenie (prinieslo by mu trebárs len 4 body navyše), otázniky zostávajú nevyužité a hráč má na ne právo niekedy v budúcnosti. Súťažiaci sa teda sám môže rozhodnúť, či obdržané otázniky v danom kole využije alebo nie.
  Upozornenia sa však netýkajú platnosti slov - tú si musí hráč ustrážiť sám. Okrem otáznikov nebude v maili žiadna iná pomôcka, kde sa chyba nachádza. Aby sme však hráčom nezobrali možnosť opraviť, resp. vylepšiť si svoje riešenie aj sami od seba a tým si otázniky ušetriť na horšie časy, otáznikový mail sa bude posielať najskôr dva dni pred uzávierkou kola. Hráč má v rámci daného turnaja nárok na takéto upozornenie dvakrát.
 • Ak viac nerovnakých najlepších riešení prinesie zhodný počet bodov, na scrabblovnicu sa položí to z nich, pre ktoré platí (v uvedenom poradí) :
  • riešenie našlo viac hráčov
  • jeho hlavné slovo bude položené vodorovne
  • hlavné slovo bude položené vyššie
  • prvé písmeno hlavného slova bude viac vľavo
  • hlavné slovo bude skôr v abecede
 • Mailová adresa a termín na posielanie riešení sú uvedené nad scrabblovnicou. Vyhodnotenie a nové zásobníky budú na stránke zverejnené najneskôr na druhý deň po ukončení daného kola.
 • Hráč má nárok na opravu, t.j. môže poslať aj viac riešení v jednom kole (nie však v jednom maili). Započíta sa mu vždy POSLEDNÉ poslané riešenie, a to i v prípade, že bude mať (napr. kvôli neplatnému slovu) menší bodový zisk ako predchádzajúce riešenia. Počet poslaných riešení nie je obmedzený.
 • Keďže aj porotcovia sú ľudia a môžu sa pomýliť - či už v posúdení platnosti slova alebo vo výpočte dosiahnutých bodov - hráč môže poslať námietku. Námietka sa posiela na rovnakú mailovú adresu kam aj riešenia a to do 1 týždňa od zverejnenia tabuľky výsledkov. Námietka sa môže týkať obodovania buď vlastného alebo cudzieho riešenia. Skôr však, ako sa rozhodnete napísať mail s námietkou, skontrolujte si váš mail s poslaným riešením, či ste sa v zápise nejako nepomýlili. Po uznaní námietky správcovia stránky čo najskôr upravia výsledkovú tabuľku. Reklamácie po termíne nebudú akceptované.
 • Body do slovenského pohára
  • Podrobné bodovanie je uvedené v Súťažnom poriadku, v kapitolách "Príloha A5 - Slovenský pohár" a "Príloha A3 - Systém kvalifikácie na MS".
  • Hráči s rovnakým počtom bodov skončia na rovnakom - delenom - mieste a ich bodový zisk do Slovenského pohára sa počíta ako aritmetický priemer bodov, ktoré sa dali na daných miestach získať. Napr. pri delenom 1. a 2. mieste obaja hráči získajú (40 + 35)/2 = 37,5 b. Pri viacerých hráčoch s rovnakým počtom bodov sa ich bodové zisky zaokrúhlia na 2 desatinné miesta.

Prosíme hráčov, aby medzi sebou riešenia nekonzultovali, neoznamovali si získané body a hlavne aby NEODPISOVALI. Každý nech hrá sám za seba. Odpisovanie sa dá po niekoľkých kolách ľahko identifikovať.