ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKÉHO SPOLKU SCRABBLE
INFORMÁCIE DOTKNUTÝM OSOBÁM

Tento dokument upravuje zásady spracúvania a ochrany osobných údajov, ako aj poučenie pre osoby, ktorých osobné údaje spracováva (ďalej len „dotknuté osoby“) občianske združenie SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE, so sídlom Volgogradská 29/37, 036 08 Martin, Slovenská republika, IČO: 36101478, zapísaným v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Občianske združenie SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE sa venuje nasledovným činnostiam:

 1. rozvoj a ochrana hodnôt slovenského jazyka,
 2. spolupráca s jazykovednými a inými odbornými inštitúciami,
 3. rozvoj a podpora aktivít detí, súvisiacich s aktívnym používaním slovenského jazyka pri hre SCRABBLE,
 4. popularizácia hry medzi verejnosťou a s tým súvisiaca popularizácia hlbšieho poznania slovenského jazyka,
 5. organizovanie a zabezpečenie súťaží a stretnutí hráčov SCRABBLE,
 6. tvorba súťažných pravidiel a hracích systémov súťaží,
 7. budovanie informačnej a kontaktnej bázy pre členov a záujemcov o hru SCRABBLE,
 8. evidovanie najlepších výkonov, zostavovanie a aktualizácia výkonnostného rebríčka,
 9. vytváranie a schvaľovanie zdrojov platných výrazov pre hru SCRABBLE,
 10. spolupráca s dovozcami a distribútormi hry na Slovensko.

Za týmto účelom organizujeme a zabezpečujeme súťaže a stretnutia hráčov SCRABBLE a združujeme členov Občianskeho združenia SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE. Pri svojej činnosti spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, a to spôsobom, v rozsahu, na účely a počas doby spracúvania určenej v týchto Zásadách, z čoho nám vyplývajú povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „smernica GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018“).

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE, so sídlom Volgogradská 29/37, 036 08 Martin, Slovenská republika, IČO: 36101478, ktorý je prevádzkovateľom, t.j. Vaše osobné údaje spracúva vo vlastnom mene a sám určuje účel a prostriedky ich spracúvania. Zodpovedná osoba nie je určená.

Ďalšími subjektami, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, sú sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje na základe poverenia prevádzkovateľa, jeho pokynov a v jeho mene. Týmto sprostredkovateľom sú naši partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby za účelom riadneho fungovania nášho občianskeho združenia (vrátane zabezpečovania účtovníctva, daňových povinností, a pod.), vykonávania našej verejnoprospešnej činnosti, ako aj propagácie nášho klubu (vrátane prevádzky nášho webového sídla, ktoré pre nás zabezpečuje spoločnosť Websupport, s.r.o. (webhosting) a doménu máme registrovanú cez Exohosting, ktorú prevádzkuje EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. ).

Vybrané fotografie (prípadne videá), ktoré vyhotovujeme na akciách SLOVENSKÉHO SPOLKU SCRABBLE (jednotlivých súťaží a stretnutí) zverejňujeme na našej webovej stránke https://www.hramescrabble.sk/ a na sociálnej sieti Facebook v rámci profilu SLOVENSKÉHO SPOLKU SCRABBLE. Pre komunikáciu s našimi členmi a účastníkmi jednotlivých kurzov môžeme využívať aj e-mailové služby.

Ako nás môžete kontaktovať v prípade otázok alebo uplatnenia Vašich práv?

Naše občianske združenie dbá pri svojej činnosti o to, aby Vaše osobné údaje, ktoré nám či už ako členovia alebo ako účastníci súťaží zverujete, boli chránené v najvyššej možnej miere, a aby boli spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. Počas tejto doby si kladieme za prioritu, aby ste mali vždy prehľad o tom, prečo a na ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame. Preto, v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete ako na prevádzkovateľa osobných údajov kedykoľvek obrátiť:

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov si môžete uplatniť rovnakým spôsobom.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvame osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:

 1. Osoby, ktoré sa prihlásia za člena SLOVENSKÉHO SPOLKU SCRABBLE, písomne alebo ústne, pričom vyplnia alebo oznámia nasledovné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, e-mail, telefón a zaplatia členský príspevok. Členstvo v spolku je dobrovoľné a nie je podmienkou účasti na žiadnej z našich turnajov, súťaží a iných aktivít, oprávňuje a zaväzuje však člena k právam a povinnostiam v zmysle čl. IV. Práva a povinnosti členov Stanov Slovenského spolku SCRABBLE.
 2. Osoby, ktoré sa prihlásia na turnaj/súťaž/inú aktivitu spolku, prostredníctvom online formulára, zverejneného na webovej stránke https://www.hramescrabble.sk/, pričom do prihlášky uvedú meno, priezvisko, e-mailovú adresu, výber jedla a či sú členmi spolku alebo nie. Tieto osobné údaje potrebujeme na Vašu identifikáciu a spätné potvrdenie a štatistiky výsledkov. Slovenský spolok SCRABBLE svoju činnosť, ako aj jednotlivé akcie, úspechy a výsledky má záujem propagovať verejnosti, ako aj svojim členom a účastníkom akcií a udržiavať tak povedomie o svojej činnosti, preto vybrané fotografie, prípadne videá umiestňujeme na naše webové sídlo a facebookovú stránku venovanú činnosti spolku, ktorá slúži nielen na propagáciu spolku, ale aj na komunikáciu s účastníkmi akcií a členmi spolku a verejnosťou.

Prihlásením za člena Slovenského spolku SCRABBLE vzniká medzi Vami a Slovenským spolkom SCRABBLE zmluvný vzťah, ktorý trvá do skončenia Vášho členstva. Prihláškou na turnaj/súťaž/inú aktivitu spolku vzniká medzi Vami a Slovenským spolkom SCRABBLE jednorazový zmluvný vzťah, ktorý trvá do skončenia predmetnej aktivity. Vaše osobné údaje spracúvame pre riadne plnenie tohto zmluvného vzťahu, ktorého účelom je poskytnúť Vám služby v zmysle činnosti spolku. Pre riadne plnenie zmluvného vzťahu je nevyhnutné Vás identifikovať ako nášho zmluvného partnera a komunikovať s Vami prostredníctvom kontaktných údajov. Zaplatením členského príspevku alebo vyplnením prihlášky na aktivitu spolku zároveň potvrdzujete, že Vám tieto Zásady boli sprístupnené a oboznámili ste sa s ich obsahom.

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Právnym základom spracovávania osobných údajov získaných z prihlášky za člena alebo prihlášky na turnaj/súťaž/inú akciu je vykonávanie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred plnením zmluvy a následne samotné plnenie zmluvy.

Právnym základom spracovávania a zverejňovania údajov osôb na zverejňovaných fotografiách a videách, ako aj zoznamy výsledkov a rekordy súťažiacich s uvedením mena a priezviska je nevyhnutnosť spracovávania na účel oprávnených záujmov Slovenského spolku SCRABBLE na takomto spracovávaní.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje členov sa spracovávajú počas doby trvania členstva, osobné údaje účastníkov turnajov/súťaží/iných akcií do skončenia predmetnej akcie, avšak mená, priezviská a dosiahnuté výsledky, ako aj fotografie a prípadné videá spracovávame a archivujeme po dobu existencie spolku, dokiaľ dotknutá osoba nenamieta takéto spracúvanie pre štatistický a historický účel.

Sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Slovenský spolok SCRABBLE za účelom propagácie svojej činnosti, vybrané fotografie (prípadne videá) z jednotlivých svojich akcií, na ktorých môžu byť zachytení členovia spolku, účastníci súťaží a akcií, ako aj iní návštevníci prítomní na jednotlivých akciách, zverejňuje, a to v nevyhnutnom rozsahu a spôsobom, ktorý nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, súkromia alebo iných práv dotknutých osôb. Vybrané fotografie (prípadne videá) môžeme umiestňovať na našu webovú stránku https://www.hramescrabble.sk/ a facebookovú stránku, prevádzkovanú spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v Californii, USA. Taktiež, na účely komunikácie s členmi spolku a účastníkmi súťaží a iných akcií, ale aj inými záujemcami o našu činnosť môžeme komunikovať e-mailom, ktorý je poskytovanou freemailovou službou Gmail prevádzkovanou spoločnosťou Google LLC, so sídlom v Californii, USA.

Obidve tieto spoločnosti sú súčasťou tzv. EU – US Privacy Shield (Rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti o tom, že zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov).

Aké máte práva?
 1. Právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle smernice GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.
 2. Právo na opravu osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 3. Právo na výmaz osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v prípade, ak to ustanovuje smernica GDPR a zákon č. 18/2018 Z.z. a prijať primerané bezpečnostné opatrenia v zmysle príslušných predpisov, uvedené sa však neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
  2. na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
  4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
  5. na uplatnenie právneho nároku.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Dotknutá osoba má v prípadoch ustanovených smernicou GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo v prípadoch ustanovených smernicou GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z.. získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo v prípadoch ustanovených smernicou GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z.. namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 7. Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
  Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, to neplatí, ak je rozhodnutie
  1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
  3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 8. Právo podať sťažnosť na Úrad
  Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“). Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.
Ako odpovieme na Vašu žiadosť?

Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní Slovenský spolok SCRABBLE bezplatne. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.
 • Ako si uplatniť svoje práva?

  Tieto Zásady sú účinné od 25.5.2018 a platia aj pre dotknuté osoby, ktorých osobné údaje boli spracúvané Slovenským spolkom SCRABBLE pred týmto dátumom. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na webovom sídle, ako aj v sídle Slovenského spolku SCRABBLE, kde má ktokoľvek možnosť sa s nimi oboznámiť.