Pravidlá kvalifikačného vykladacieho turnaja v Prešove 11. 6. 2005


 

Vykladací turnaj sa uskutoční v počítačových učebniach Gymnázia J.A. Raymana v Prešove. Všetka komunikácia súťažiacich bude prostredníctvom počítačov Gymnázia (vylosovaný zásobník, zapísanie ťahu hráča, oznámenie najlepšieho ťahu, hráčske hodiny a pod.). Pri tejto forme hrania sa nevyžadujú znalosti práce s počítačom (resp. len na úrovni mechanického písacieho stroja). Hrá sa podľa všeobecne známych pravidiel Slovenského spolku SCRABBLE.

 

1.         Každý hráč má pridelený počítač so spusteným programom (PC)a svoj kód. Hráč do počítača zadá svoj pridelený kód a vloží svoje priezvisko a meno. Pripraví si scrabblovnicu a zásobník kam si postupne bude ukladať vylosované písmená a zoradí si písmená, tak, aby vyžrebované písmená ľahko mohol vkladať do zásobníka. K dispozícii má tri hárky papiera, na pomocné zápisy, pero, lístočky pre prípad potreby, a návod na zadávanie písmen pomocou klávesnice.

2.         Každý hráč sedí samostatne a podľa možnosti tak, aby súperi nevideli do jeho zásobníka.

3.         Určí sa hlavný rozhodca a osoba (pomocný rozhodca), ktorá bude ťahať písmená z vrecka centrálne. Tieto osoby nebudú hrať.

4.         Písmená sa losujú centrálne a sú pre všetkých hráčov rovnaké.

5.         Hlavný rozhodca vloží vylosované písmená do svojho PC, ktoré sa následne okamžite zobrazia všetkým hráčom na monitore, v tomto momente sa spúšťa 3 min. časový interval na ťah. Hráči si môžu uložiť písmená do zásobníka, aby ich mohli podľa svojej úvahy v zásobníku preskupovať. Každý hráč sa snaží sám za seba vytvoriť najhodnotnejšie slovo. V čase 3 minúty hráč zadá svoj ťah do PC nasledujúcim spôsobom:

pozícia <medzerník> hlavné slovo <medzerník> počet bodov <ENTER>

(napr.    8g kofa 24 <ENTER>)

    Pokiaľ sa vytvorením jedného slova vytvorí súčasne viac slov, zapisuje sa pozícia slova, ktoré obsahuje všetky novo položené písmená (hlavné slovo). Ak bolo položené len jedno písmeno, hráč si môže vybrať, ktoré slovo považuje za hlavné. Hráč si môže zapisovať jednotlivé ťahy aj na záznam o partii pre neskoršiu kontrolu. V prípade technickej poruchy hráč napíše svoje meno, a všetky ostatné údaje na lístoček a odovzdá ich pomocnému rozhodcovi. Hráč je v takomto prípade povinný vypĺňať údaje o ťahu na lístočku paličkovým písmom.

    Žolík sa píše veľkým písmenom. (napr. 8g koFa 8 <ENTER>)

    Rýchlosť vkladania písmen je obmedzená, cca 3-4 písmená za sekundu.

Hráč môže v časovom limite zadať niekoľkokrát svoj ťah, berie sa do úvahy vždy iba posledný ťah hráča (t.j. posledný zápis, ktorý bol ukončený v časovom intervale klávesom Enter). Pozícia prvého slova sa umiestňuje podľa starých typov scrabblovníc, t.j. naľavo sú čísla a hore písmená. Pozícia prvého ťahu každého hráča musí začínať číslicou, čím sa odstránia určité teoretické problémy.

Hráčovi bude pípnutím aj vizuálne zobrazené ukončenie časového limitu o 90sek, potom 30,20 a 10 sekúnd pred koncom ťahu. (Záverečné dlhé pípnutie nebude)

6.         Po uplynutí časového limitu sa hlavnému rozhodcovi zobrazí na PC najhodnotnejší ťah, ktorý bol dosiahnutý na základe zadanej pozície a hlavného slova všetkých hráčov a v prípade platnosti ho položí na svoju hraciu dosku. Najhodnotnejší je ťah, za ktorý bola získaná najväčšia bodová hodnota. Ak dva alebo viac ťahov získa rovnaký počet bodov, dá sa prednosť tomu (hlavnému) slovu, ktoré je skôr v abecede. Všetkým hráčom sa na monitore PC oznámi ťah, ktorý si uložia na scrabblovnicu. Každý hráč však získa body iba za platný ťah, ktorý vymyslel on sám. Pomocný rozhodca vylosuje ďalšie písmená a hlavný rozhodca ich vloží do svojho PC. Každému hráčovi sa na monitore zobrazia novo vylosované písmená a aj nový zásobník pre nasledujúci ťah, čím mu začne plynúť čas pre nasledujúci ťah. Žolík je v novom zásobníku zobrazený ako hviezdička ( * )

7.         Pomocou počítača sú vedené záznamy o partii pre každého hráča samostatne. Rozhodcovia pri vyhodnotení vyradia neplatné ťahy, pričom za neplatný ťah sa považuje nesprávne zadaná pozícia, alebo vytvorené slovo je neplatné vzhľadom k súťažným pravidlám. V prípade odovzdania ťahu na papieriku je každý hráč povinný vypísať všetky údaje na lístočku správne, ak niektorý z údajov chýba, ide o neplatný ťah hráča. Hráč nie je oprávnený na už vypísanom lístočku vykonávať opravy škrtaním alebo prepisovaním. Ak sa hráč pomýli pri vypísaní lístočka, ale ešte pred uplynutím času na ťah, opravu môže vykonať výlučne vypísaním nového lístočka. Pokiaľ si hráč zapísal viac bodov, ako v skutočnosti mal jeho ťah hodnotu, opraví sa mu súčet bodov tak, že od skutočného množstva bodov sa odpočíta bodová hodnota, o ktorú si hráč svoj ťah nadhodnotil. Pokiaľ si napísal menej bodov, dostane toľko, čo si zapísal.

8.         V prvých 15. ťahoch platí pravidlo, že každý zásobník musí obsahovať najmenej dve spoluhlásky a najmenej dve samohlásky. Od šestnásteho ťahu sa táto požiadavka redukuje na jednu spoluhlásku a jednu samohlásku. Žolík sa počíta zároveň ako spoluhláska i samohláska. Pokiaľ nie je po niektorom losovaní podmienka splnená, rozhodca vráti všetky písmená do vrecúška, a znovu vylosuje nový zásobník. To isté platí i pre prípad, ak napriek vyššie uvedeným podmienkam nie je možné z vytiahnutých písmeniek urobiť ťah a vo vrecku sa ešte nachádzajú písmená. Skutočnosť, že nastáva proces výmeny zásobníka sa takisto zobrazí na monitore PC každého hráča. Za obsah písmen v zásobníku zodpovedá iba hlavný rozhodca. V prípade, že rozhodca omylom zadá zásobník s nedostatočným počtom samohlások či spoluhlások, ťah sa napriek tomu odohrá štandardným spôsobom.

9.         Hra pokračuje dovtedy, kým nie je použitých všetkých 100 písmen, alebo dokiaľ nie sú použité všetky samohlásky, resp. spoluhlásky, alebo bolo odohraných 30 ťahov.

10.     Víťazom je hráč, ktorý dosiahne najvyšší súčet bodov za všetky ťahy. v prípade rovnosti bodov sa pre určenie poradia použije ako druhé kritérium vyšší počet najhodnotnejších ťahov v partii.

Po odohraní 15 ťahov bude nasledovať krátka hygienická prestávka. Počas prestávky je zakázané listovať v slovníkoch. Takéto porušenia sa bude považovať za porušenie pravidiel fair-play. Hráč bude na konci partie penalizovaný odpočítaním 100 bodov od svojho celkového bodového zisku.

 

Po ukončení partie všetci súťažiaci hráči opustia počítačové učebne, hlavný a pomocný rozhodca pomocou počítača vyhodnotia platnosť všetkých slov, každému hráčovi vytlačia jeho hru, a takisto celkové poradie hráčov za partiu. Vytlačí sa aj zoznam všetkých platných a neplatných slov.

 

Každý hráč má po skončení turnaja právo vzniesť námietku proti platnosti slova. O oprávnenosti námietky rozhodnú hlavný a pomocný rozhodca. V prípade, že rozhodnutie o platnosti, či neplatnosti slova si vyžaduje mimoriadne znalosti, bude o vyjadrenie požiadaný pracovník jazykovedného ústavu, ktorého rozhodnutie bude konečné. Na základe uznaných vznesených námietok môže dôjsť k zmene poradia. Námietky je možné podať hlavnému rozhodcovi najneskôr do konca najbližšieho pracovného dňa po zverejnení výsledkov turnaja.

 

Všetky písmená ( v pozícii aj v hlavnom slove) sa zadávajú s malými písmenami okrem žolíka. Žolík sa píše s veľkým písmenom iba ak sa použije ako písmeno zo zásobníka. Ak už je žolík položený na scrabblovnici, je to už normálne písmeno (s nulovou bodovou hodnotou) a preto sa takéto písmeno zadáva do PC s malým písmenom. Všetky veľké písmená okrem Ô a Ä sa zadávajú podobne ako na písacom stroji pomocou dĺžňa/mäkčeňa a veľkého písmena. Uvedené dve výnimky pre jednoduchosť sa môžu zadať aj ako písmeno W. Táto situácia je výnimočná a nastáva len v prípade, ak je ako žolík použité písmeno „ä“ alebo „ô“. (samozrejme ak v nasledujúcich ťahoch je takýto žolík znovu použitý, je to už „normálne“ malé písmeno ä, resp. ô, ktoré sa nachádza na klávesnici PC)

 

V prípade, že niektorému z hráčov nastanú počas ťahu akékoľvek technické problémy (zasekne sa klávesnica, pokazí sa monitor a pod.) zapíše svoj ťah na lístoček, ktorý obdrží pred začatím partie. Tento lístoček okamžite odovzdá pomocnému rozhodcovi hneď po ukončení ťahu a oznámi technický problém. Hra sa preruší do vyriešenia technického problému hráča. Na vyriešenie jednoduchého technického problému môže hráč privolať rozhodcu aj počas ťahu.

 

Ak sa turnaja zúčastní viac hráčov ako je kapacita počítačov učebne, budú hráči s najnižším ratingom súťažiť „ručne“ pomocou papierikov. Ich výsledky sa zadajú ručne do PC a budú dodatočne vyhodnotení, podľa možností v deň turnaja, najneskôr nasledujúci deň. Pri vyhodnocovaní najhodnotnejších ťahov na účely uloženia tohto slova na scrabblovnicu sa ťahy z papierikov neberú do úvahy.

 Organizačné pokyny :


 

Hráč sa nesmie pohybovať po učebni, fotiť, jesť alebo akýmkoľvek spôsobom rušiť ostatných hráčov. V prípade, že potrebuje opustiť miestnosť, môže sa vrátiť do učebne až po ukončení toho ťahu, v ktorom opustil miestnosť.

 

V priestoroch školy, ktorá bude počas celej partie uzamknutá, je zakázané fajčiť a to aj počas krátkej prestávky po 15.ťahu.

 

Takisto je prísne zakázané manipulovať s počítačom, prezerať si programové vybavenie PC, vkladať do PC diskety alebo iné technické počítačové zariadenia a pod. Hráč, ktorý bude na počítačoch, ktoré sú vo vlastníctve Gymnázia, robiť akúkoľvek inú činnosť ako hranie vykladacieho turnaja, bude hlavným rozhodcom okamžite  z turnaja vylúčený. Hráč, ktorý svojou nedisciplinovanosťou a vedomým porušením týchto zásad spôsobí škodu na cudzom majetku, ju bude musieť nahradiť.

 

Po ukončení prvej partie sa hráči odoberú na obed do blízkej reštaurácie, po obede bude nasledovať druhé kolo. Celkové poradie hráčov v turnaji sa určí ako súčet dosiahnutých bodov za obe partie.

 

Hlavným rozhodcom turnaja v Prešove je Jaro Vernarský, pomocným rozhodcom Peťo Augustín.

Upozornenie: je potrebné doniesť si na turnaj vlastné scrabblovnice

 

Predpokladaný časový rozpis turnaja :

8,30 – 9,00 prezentácia

9,00 – 9,15 (9,30) príprava scrabblovníc, prípadné predvedenie a vyskúšanie priebehu ťahu.

9,15 (9,30) začiatok prvého kola.

po cca 50-55 min. (15 ťahov) -  krátka prestávka

najneskôr po 1 hod. 55 min. (ak nenastanú technické problémy) ukončenie prvého kola.

vyhodnotenie platnosti ťahov –     5 minút

vytlačenie finálnych výsledkov -    5 minút

 

12,00 – 13,00 obed v reštaurácii

13,00 – 15,15 kompletné druhé kolo

15,30 vyhlásenie sumárnych výsledkov.

 

Akékoľvek otázky zasielajte mejlom na adresu scrabble@ikaro.sk, alebo telefonicky mimo pracovnú dobu na 0903 766051.

 

Prihlášku na turnaj spolu s vybraným obedom zasielajte na uvedené kontakty do 02.06.2005 do 12,00 a to mejlom, SMS-kou alebo telefonicky.

Obed :

1.     Roštenka so šunkou a vajcom, ryža + var. zemiaky, obloženie

2.     Tofu s anglickou zeleninou, ryža, zelenina

Štartovné :

Štartovné je 250,- Sk (v tom je občerstvenie – nealkoholické nápoje a obed)

(Ďalšie občerstvenie sa bude dať objednať len v čase obeda v reštaurácii.)

 

Gymnázium sa nachádza na Mudroňovej ulici č.9 v Prešove. Pre prístup autom zo všetkých smerov – treba sa dostať v Prešove na hlavnú („veľkú“) križovatku a odbočiť smer Sabinov. Na prvej križovatke (po cca 300m) doľava smerom k futbalovému ihrisku (Bjornsonova ul.), po ľavej strane bude veľké parkovisko, hneď za ním odbočiť doľava. Po cca 100m sa napojíme na hlavnú cestu a na ďalšej križovatke sa odbočí doprava na Mudroňovu ulicu, ktorá končí budovou Gymnázia.