Najlepšie a najzaujímavejšie riešenia písomnej kvalifikácie
  na 5. majstrovstvá Slovenska v scrabble - časť 3/3 (časť_1/3, časť_2/3)

A B C D E F G H I J K L M N O
KÓTO(U) 1                             R 28
SNEHU, KU 2                             A 16
S(T)O 3                             G 2
MLIEČ, M(U) 4                             B 22
EXIS(T)OVALO 5                       D A R Y 230
MLIEČOV 6 E                     U     O 13
DUE 7 X               M L I E Č O V 6
DARY 8 I       K Ó T O (U)           Ú 8
RAGBYOVÚ 9 S N E H U                     279
OPISOVAL 10 (T)                             83
11 O                             687
Autor riešenia: 12 V                            
Jozef Daubner 13 A                            
14 L                            
15 O P I S O V A L              
A B C D E F G H I J K L M N O
OT(L)AK 1                               10
USNE, OT(L)AKU 2                               20
MOZ(O)Ľ, USNEM 3                               50
OMEŤ 4                               18
AXELOV 5                               36
TIETO 6                               6
DEDA, DO 7                             G 13
SÍRNA 8           O T (L) A K U       R 10
GRAMBĽAVÚ 9             I       S Í R N A 288
PASOVALI 10             E       N       M 149
11             T       E       B 600
Autor riešenia: 12           D O       M O Z (O) Ľ
Vladimír Klimáček 13           E           M     A
14           D       A X E L O V
15 P A S O V A L I       Ť     Ú