1. písomná kvalifikácia na 2. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE.

Pravidlá:

Je vyžrebovaných desať zásobníkov s nasledovnými písmenami:

1.

Ä B C E N Ŕ T

2.

A I J N R S T

3.

A É M N R V Ž

4.

A A Á I K Ň Ť

5.

A G L O O Ó S

6.

H M N Ô V X Y

7.

Č E J L O S Ú

8.

E E I Í R U V

9.

D E K Ĺ M N O

10.

A B E L Ľ S U

Poradie zásobníkov je pevné.

Úlohou záujemcov o kvalifikovanie sa na 2. MS v SCRABBLE je, aby desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova sa použijú iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah sa použijú písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah využijeme políčka z tretieho zásobníka a pokračujeme až do desiateho ťahu, kedy použijeme písmená z desiateho zásobníka.
Hrá sa podľa pravidiel, ktoré tvoria prílohu každého hracieho kompletu. Platnými výrazmi sú všetky slová uvedené ako platné výrazy v Pravidlách slovenského pravopisu, v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Synonymickom slovníku slovenčiny, čiže tie výrazy, ktoré v elektronickej podobe uznáva SLEX 99. Slová môžu byť aj ohýbané, nemusia byť v základnom tvare. Platné sú všetky, aspoň dvojhláskové výrazy. Výnimkou sú: citoslovcia, názvy hlások (písmen), názvy nôt, všetky vlastné mená (mená, zemepisné, astronomické názvy), firemné mená výrobkov, skratky, slangové, expresívne a nárečové výrazy, básnické tvary, rímske číslice, dvojhlásky, chemické značky prvkov a vzorce zlúčenín.
Svoje riešenia zasielajte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, napíšete slovo, resp. slová, ktoré ste vytvorili, spočítate za každý ťah bodovú hodnotu a uvediete polohu začiatočného písmena slova. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. H8), ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. 8H).
Svoje odpovede pošlite najneskôr do 15. júna 2000 na adresu: Slovenský spolok SCRABBLE; c/o Ing. Ivan Košalko, MBA, Hornozoborská 118, 949 01 Nitra.
Na obálku do ľavého dolného rohu napíšte heslo "Kvalifikácia". Všetky takto označené obálky budú otvorené 20. júna 2000, za účasti aspoň troch členov Rady spolku. Štyria súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom sa kvalifikujú na 2. MS v SCRABBLE. Títo štyria hráči budú pozvaní do Komárna, kde sa 25. až 26.11.2000 uskutočnia už spomínané MS. Aby sme Vás mohli informovať o Vašom výsledku, uveďte aj kontakt na Vás (e-mail, adresu, telefón).
SSS