Pravidlá súťaže na 1. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE

 • Organizátorom majstrovstiev Slovenska je Slovenský spolok SCRABBLE v spolupráci s firmou Globál Express Slovakia, s.r.o. Majstrovstvá sa uskutočnia v Nitre v Club hotel Amfiteater v Nitre na Dolnozoborskej ulici, v sobotu 27.11.1999.
 • Účastníci

 • Právo štartovať na majstrovstvách majú hráči, ktorí sa kvalifikovali z niektorého z kvalifikačných turnajov, z nultých majstrovstiev Slovenska, z dlhodobej súťaže v časopise Relax a z písomnej kvalifikácie. Počet takto kvalifikovaných hráčov je 32 a na turnaj sú pozvaní aj traja náhradníci, ktorí boli vybraní z písomnej kvalifikácie.
 • Prezentácia

 • Začiatok majstrovstiev je stanovený na 8:00 hod., kedy sa začne prezentácia hráčov. Prezentácia bude trvať do 8:30 hod. Kto z prihlásených hráčov sa do tohto času nedostaví na prezentáciu, nebude do súťaže zaradený. Začiatok súťaže je stanovený na 9:00 hod..
 • Štartovné

 • Štartovné sa nevyberá, hráči však prispievajú na občerstvenie čiastkou 100,- Sk a prípadní diváci (rodinní príslušníci) čiastkou 200,- Sk. Toto sa nevzťahuje na pozvaných hostí a rozhodcov.

  Hrá sa podľa pravidiel SCRABBLE®, ktoré sú súčasťou každého hracieho kompletu. Na majstrovstvách súťažia jednotlivci, t.j. hrajú proti sebe vždy dvaja hráči. Hrať sa bude švajčiarskym systémom na deväť kôl.

  Dvojice súperov v prvom kole budú vyžrebované. Dvojice v ďalších kolách budú nasadzované počítačom podľa výsledkov z predchádzajúcich kôl tak, aby sa spolu stretli hráči pokiaľ možno rovnakej výkonnosti a pritom aby spolu nehrali hráči, ktorí na seba už v priebehu majstrovstiev narazili. Pri hodnotení je prvotným kritériom počet víťazstiev (remíza sa počíta za pol boda), druhotným počet bodov, ktoré získali súperi, s ktorými ten-ktorý hráč už hral a tretím je dosiahnuté skóre (rozdiel bodov hráča a jeho súperov).

 • Harmonogram

 • 8:00 - 8:30 prezentácia

  9:00 - 9:45 1. kolo

  9:55 - 10:40 2. kolo

  10:50 - 11:35 3. kolo

  11:45 - 12:30 4. kolo

  12:30 - 13:15 obedňajšia prestávka

  13:15 - 14:00 5. kolo

  14:10 - 14:55 6. kolo

  15:05 - 15:50 7. kolo

  16:00 - 16:20 prestávka na občerstvenie

  16:20 - 17:05 8. kolo

  17:15 - 18:00 9. kolo

  18:20 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov

  18:40 ukončenie majstrovstiev

 • Otvorenie partie

 • Pred začiatkom partie si hráči vyžrebujú z vrecúška po jednom písmene. Hru začína ten hráč, ktorý si vytiahol písmeno bližšie k začiatku abecedy. V prípade, že je vytiahnutý žolík, hráč ťahá znova. Ak si obaja hráči vyžrebujú rovnaké písmeno, žrebovanie sa opakuje. Vytiahnuté písmená sa do vrecúška nevracajú.

  Partia je časovo ohraničená 40 minútami, ktoré meria rozhodca.

 • Jednotlivé ťahy

 • Písmená musia byť na hracej doske umiestnené jednoznačne, aby nemohlo dôjsť k pochybnostiam o napojení slova na slová skôr vyložené. Pri použití žolíka je potrebné jasne oznámiť, aké písmeno zastupuje. Za ukončenie ťahu sa považuje vyloženie písmen napísanie slova do partiára zapísanie pozície prvého písmena slova a zahlásenie počtu získaných bodov. (Nie je povolené písať do partiára slovo pred jeho vyložením). Ak v tomto momente súper nevznesie námietku, môže sa stlačiť čas a zapíše si bodovú hodnotu. Potom si z vrecúška doplní počet písmen na sedem.

  Za ťah sa považuje aj výmena písmen a vynechanie ťahu. V tomto prípade sa príslušné políčko v partiári vyčiarkne.

 • Bodovanie

 • Hráč musí na konci svojho ťahu oznámiť počet bodov, ktoré za svoj ťah získal. Ak proti ťahu nevznesie súper námietku, zapíše si hráč svoj bodový zisk do partiára. Hráči sami zodpovedajú za správne sčítanie bodov.
 • Námietky

 • Námietku je možné podať len bezprostredne po vyložení slova a jeho oznámení alebo bezprostredne po zahlásení bodového stavu. Na dodatočne vznesené námietky sa neberie ohľad. Protihráč môže vzniesť námietku proti ťahu súpera pred zapísaním bodového zisku do partiára slovom “námietka”. Hráč, proti ťahu ktorého bola vznesená námietka, zapíše svoj ťah na papierik a privolá rozhodcu. Rozhodca môže námietku potvrdiť alebo vyvrátiť. Ak námietku potvrdí, hráč stráca ťah a príslušné pole v partiári sa preškrtáva. Ak rozhodca námietku vyvráti, zapisuje si hráč do partiára slovo a jeho bodovú hodnotu a v hre sa pokračuje. Ak hráč nesúhlasí s názorom rozhodcu, môže požadovať, aby rozhodca použil literatúru, resp., aby overil v SLEX-e platnosť či neplatnosť vyloženého slova. Potom je rozhodnutie rozhodcu konečné. Na námietky vznesené po partii sa neberie ohľad.

  Počet námietok v partii nie je ohraničený. Počet neoprávnených námietok (či už voči platnosti slova alebo voči počtu bodov) je však ohraničený na 2. Za každú ďalšiu neoprávnenú námietku sa hráčovi po skončení partie odpočíta 20 bodov.

 • Výmena písmen

 • Namiesto vyloženia slova si hráč môže v každom ťahu vymeniť jedenkrát písmená. V prípade výmeny písmen sa musí postupovať nasledovne: Hráč zahlási, koľko písmen bude meniť, príslušné písmená vyloží zo zásobníka lícom na stôl. Z vrecúška si vyberie príslušný počet písmen a odložené písmená vloží do vrecúška. Až potom môže spustiť súperovi čas.

  Počet výmen v partii nie je ohraničený. Po vypršaní časového limitu na partiu sa písmená meniť nemôžu.

 • Vyťahovanie písmen

 • Ak je omylom vytiahnutých viac písmen ako 7, hráč požiada svojho súpera, aby nadbytočné písmená vytiahol zo zásobníka a vrátil ich do vrecúška.
 • Ukončenie partie

 • Na jednu partiu je vyhradený čas 40 minút, ktoré meria rozhodca. Ak sa partia skončí pred uplynutím časového limitu, spočíta sa bodová hodnota podľa štandardného postupu uvedeného v pravidlách.

  Ak v momente uplynutia časového limitu je na ťahu hráč, ktorý začínal, tak vyloží posledné slovo a ďalej už neťahá žiadne písmená. Potom vyloží slovo aj druhý hráč a obaja hráči si odpočítajú hodnotu písmen, ktoré im zostali v zásobníku.

  Ak v momente uplynutia časového limitu je na ťahu hráč, ktorý nezačínal partiu, odohrá svoj ťah, doplní si zásobník a obaja hráči si odpočítajú hodnotu písmen , ktoré majú v zásobníku.

 • Meranie času

 • Na meranie časového limitu na ťah sa používajú originálne hodiny SCRABBLE® . Tieto hodiny indikujú dosiahnutie časového limitu tak, že 30, 20 a 10 sekúnd pred koncom ťahu oznámia zvukovým signálom a rozsvietením diódy. Vypršanie času je oznámené rozblikaním sa všetkých troch diód a intenzívnym akustickým signálom.

  Po ukončení ťahu musí hráč opätovným stlačením hodín spustiť meranie nového časového limitu. Začiatok tohto merania je tak isto oznámený zvukovým signálom.

 • Zápis partie

 • Hráči sú povinní do partiára zapisovať svoje ťahy. Pri použití žolíka sa uvedie písmeno, ktoré žolík zastupuje v zátvorke. Musia uviesť aj polohu prvého písmena vyloženého slova (ak sa vyložením písmen vytvorí viac slov, stačí uviesť polohu prvého písmena jedného z vytvorených slov). Ak je slovo vyložené sprava doľava, označuje sa najprv číslo a potom písmeno políčka (napr. 12 D), ak je slovo tvorené zhora nadol označenie políčka začína písmenom a pokračuje číslicou (napr. H 4). Hráč si môže, ale nemusí zapisovať aj ťahy súpera.

  Po ukončení partie hráči podpíšu oba partiáre a odovzdajú ich rozhodcovi majstrovstiev.

 • Platné slová:

 • Platné sú v podstate všetky slová (aj cudzie) používané v slovenčine, uvedené v Pravidlách slovenského pravopisu, v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Synonymickom slovníku slovenčiny, v ľubovoľnom tvare, teda nie len v základnom, ktoré však musia byť aspoň dvojpísmenkové (zoznam platných dvojpísmenkových slov dostanú hráči pri prezentácii). Ďalej sú platné solmizačné slabiky a písmená gréckej abecedy.
 • Neplatné slová sú:

 • Všetky vlastné mená (mená, zemepisné, astronomické názvy), firemné mená výrobkov, skratky, citoslovcia, chemické značky prvkov a vzorce zlúčenín, slangové a nárečové výrazy, básnické tvary, vulgarizmy, rímske číslice, dvojhlásky, názvy tónov (napr. fis).
 • Záverečné ustanovenia

 • Všetci hráči sú zaviazaní hrať poctivo a pri hre nepodvádzať.

  Každý hráč je povinný vyvarovať sa počas hry správania, ktoré by mohlo vyvolať nedorozumenie, rušilo by ostatných hráčov. Po začiatku partie nesmie hráč ani nikto iný hovoriť súperovi viac, než dovoľujú pravidlá. Po ukončení partie hráč alebo opustí miestnosť, alebo sa správa tak, aby nerušil ešte prebiehajúce partie.

  V prípade nekorektného správania sa súpera je hráč povinný ho upozorniť a v prípade opakovania privolať rozhodcu. Podľa závažnosti porušenia pravidiel môže rozhodca vylúčiť hráča z celých majstrovstiev.

  Je neprípustné hovoriť: “Chcem vyložiť takéto slovo, uznáte mi ho?”, resp. nejako podobne sa dožadovať schválenia slova. Rovnako je neprípustné po vyložení slova a jeho oznámení presúvať písmená, aj keby šlo o zjavnú chybu.

  V hracej miestnosti je zakázané fajčiť.

  Všetci štartujúci automaticky akceptujú tieto pravidlá a zaväzujú sa nimi riadiť.

  Rada SSS