Pravidlá súťaže

 • Organizátorom turnaja je Slovenský spolok SCRABBLE v spolupráci s firmou Global Express Slovakia, s.r.o. Turnaj sa hrá ako 1. kvalifikačný turnaj pre postup na majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE. Turnaj sa uskutoční v Nitre v sobotu 17.4.1999 v Club hotel Amfiteáter v Nitre na Dolnozoborskej ulici č. 18.

  Z tohto turnaja získajú právo účasti na MS v SCRABBLE 3 najúspešnejší hráči.

 • Prihlášky na turnaj

 • Na turnaj sa prihlasujú záujemcovia o SCRABBLE buď písomne na adresu SSS, P.O.Box 54 B, 949 01 Nitra alebo e-mailom na adresu scrabble@pobox.sk tak, aby prihláška prišla najneskôr do 14.4.1999.
 • Prezentácia

 • Začiatok turnaja je stanovený na 9:00 hod., kedy sa začne prezentácia hráčov, ktorá sa skončí o 9:30. Kto z prihlásených hráčov sa do tohto času nedostaví na prezentáciu, nebude do súťaže pripustený.
 • Štartovné

 • Členovia SSS platia štartovné 100,- Sk, nečlenovia SSS platia štartovné vo výške 300,- Sk. Štartujúci, ktorí majú záujem stať sa členmi SSS môžu priamo na mieste uhradiť zápisné vo výške 50,- Sk a ročné členské vo výške 200,- Sk a v tom prípade budú platiť štartovné 100,- Sk a stanú sa členmi SSS na rok 1999.

  Hrá sa podľa pravidiel SCRABBLE®, ktoré sú súčasťou každého hracieho kompletu. Na 1. kvalifikačnom turnaji súťažia jednotlivci, t.j. hrajú proti sebe vždy dvaja hráči. Turnaj je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť je určená všetkým hráčom a bude sa hrať švajčiarskym systémom. Prví štyria hráči postúpia do druhej časti, kde prví dvaja budú hrať o víťazstvo v turnaji a hráči z tretieho a štvrtého miesta budú bojovať o postupové miesto na majstrovstvá Slovenska.

  Prvá časť sa bude hrať v závislosti od počtu prihlásených hráčov minimálne na tri kolá (v prípade, že počet štartujúcich bude do 40 hráčov, tak na 5 kôl). Dvojice súperov v prvom kole budú vyžrebované. Dvojice v ďalších kolách budú nasadzované podľa výsledkov z predchádzajúcich kôl tak, aby sa spolu stretli hráči pokiaľ možno rovnakej výkonnosti a pritom aby spolu nehrali hráči, ktorí na seba už v priebehu turnaja narazili. Pri hodnotení je prvotným kritériom počet víťazstiev (remíza sa počíta za pol boda), druhotným dosiahnuté skóre (rozdiel bodov hráča a jeho súpera).

  Po skončení prvej časti bude poradie hráčov určené tak, že prvým kritériom zostane počet víťazstiev hráča, druhým sa stane súčet počtu víťazstiev všetkých jeho súperov a tretím kritériom bude jeho dosiahnuté skóre. Týmto spôsobom sa do konečného poradia premietne kvalita súperov, s ktorými sa hráč v turnaji stretol.

  V druhej časti sa bude hrať o prvé a o tretie miesto na dve partie, kde v prípade rovnosti bodov rozhoduje skóre. Ak by sa dvoma partiami nerozhodlo, pokračuje sa ďalšou partiou až do rozhodnutia.

 • Harmonogram

 • 9:00 - 9:30 prezentácia

  9:45 - 10:30 1.kolo

  10:45 - 11:30 2.kolo

  11:45 - 12:30 3.kolo

  12:30 - 13:15 prestávka

  13:15 - 14:00 4.kolo

  14:15 - 15:00 5.kolo

  15:15 - 16:00 prestávka, resp. 6.kolo

  16:15 - 17:00 finále - 1. partia

  17:15 - 18:00 finále - 2. partia

  18:15 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov

  18:30 ukončenie turnaja

  V prípade, že bude treba hrať tretiu, rozhodujúcu partiu, môže dôjsť k časovému posunu o 45 min.

 • Otvorenie partie

 • Pred začiatkom partie si hráči vyžrebujú zo zásobníka (z vrecúška) po jednom písmene. Hru začína ten hráč, ktorý si vytiahol písmeno bližšie k začiatku abecedy. V prípade, že je vytiahnutý žolík, hráč ťahá znova. Ak si obaja hráči vyžrebujú rovnaké písmeno, žrebovanie sa opakuje. Vytiahnuté písmená sa do vrecúška nevracajú.

  Partia je časovo ohraničená 40 minútami, ktoré meria rozhodca.

 • Jednotlivé ťahy

 • Písmená musia byť na hracej doske umiestnené jednoznačne, aby nemohlo dôjsť k pochybnostiam o napojení slova na slová skôr vyložené. Pri použití žolíka je potrebné jasne oznámiť, aké písmeno zastupuje. Za ukončenie ťahu sa považuje vyloženie písmen napísanie slova do partiára zapísanie pozície prvého písmena slova a zahlásením počtu získaných bodov. (Nie je povolené písať do partiára slovo pred jeho vyložením). Ak v tomto momente súper nevznesie námietku, môže sa stlačiť čas a zapíše si bodovú hodnotu. Potom si vytiahne z vrecúška príslušný počet písmen.

  Za ťah sa považuje aj výmena písmen a vynechanie ťahu. V tomto prípade sa príslušné políčko v partiári vyčiarkne.

 • Bodovanie

 • Hráč musí na konci svojho ťahu oznámiť počet bodov, ktoré za svoj ťah získal. Toto hlásenie sa musí uskutočniť pred časovým ukončením ťahu. Ak proti ťahu nevznesie súper námietku, zapíše si hráč svoj bodový zisk do partiára. Hráči sami zodpovedajú za správne sčítanie bodov.
 • Námietky

 • Námietku je možné podať len bezprostredne po vyložení slova a jeho oznámení alebo bezprostredne po zahlásení bodového stavu. Na dodatočne vznesené námietky sa neberie ohľad. Protihráč môže vzniesť námietku proti ťahu súpera pred zapísaním bodového zisku do partiára slovom “námietka”. Hráč, proti ťahu ktorého bola vznesená námietka, zapíše svoj ťah na papierik a privolá rozhodcu. Rozhodca môže námietku potvrdiť alebo vyvrátiť. Ak námietku potvrdí, hráč stráca ťah a príslušné pole v partiári sa preškrtáva. Ak rozhodca námietku vyvráti, zapisuje si hráč do partiára slovo a jeho bodovou hodnotu a v hre sa pokračuje. Rozhodnutie rozhodcu je konečné.

  Počet námietok v partii nie je ohraničený. Počet neoprávnených námietok (či už voči platnosti slova alebo voči počtu bodov) je však ohraničený na 2. Za každú ďalšiu neoprávnenú námietku sa hráčovi po skončení partie odpočíta 20 bodov.

 • Výmena písmen

 • Namiesto vyloženia slova si hráč môže v každom ťahu vymeniť jedenkrát písmená. V prípade výmeny písmen sa musí postupovať nasledovne: Hráč zahlásí, koľko písmen bude meniť, príslušné písmená vyloží zo zásobníka lícom na stôl. Z vrecúška si vyberie príslušný počet písmen a odložené písmená vloží do vrecúška. Až potom môže spustiť súperovi čas.

  Počet výmen v partii nie je ohraničený. Jedinou podmienkou na výmenu je, aby zásobník pred výmenou obsahoval aspoň sedem písmen bez ohľadu na počet menených písmen.

 • Vyťahovanie písmen

 • Ak je omylom vytiahnutých viac písmen, hráči zdvihnutím ruky privolajú rozhodcu, ktorý vyberie anonymne prevyšujúci počet písmen a vloží ich do vrecúška.
 • Ukončenie partie

 • Na jednu partiu je vyhradený čas 40 minút, ktoré meria rozhodca. Ak sa partia skončí pred uplynutím časového limitu, spočíta sa bodová hodnota podľa štandardného postupu uvedeného v pravidlách.

  Ak sa tak nestane, dohrajú hráči kolo tak, aby obaja odohrali rovnaký počet ťahov. Potom odpočítajú hodnotu neodohraných písmen nasledujúcim spôsobom:

  Hráči si doplnia zásobníky na plný počet 7 písmen, odohrajú ešte jedno kolo a potom odpočítajú bodovou hodnotu písmen, ktoré im ostali v zásobníku. V tomto ťahu nie je povolená výmena písmen.

 • 2. 8. Meranie času

 • Na meranie časového limitu na ťah sa používajú originálne hodiny SCRABBLE® . Tieto hodiny indikujú dosiahnutie časového limitu tak, že 30, 20 a 10 sekúnd pred koncom ťahu oznámia zvukovým signálom a rozsvietením diódy. Vypršanie času je oznámené rozblikaním sa všetkých troch diód a intenzívnym akustickým signálom.

  Po ukončení ťahu musí hráč opätovným stlačením hodín spustiť meranie nového časového limitu. Začiatok tohto merania je tak isto oznámené zvukovým signálom.

 • Zápis partie

 • Hráči sú povinní do partiára zapisovať svoje ťahy. Pri použití žolíka sa uvedie písmeno, ktoré žolík zastupuje v zátvorke. Musí sa uviesť aj poloha prvého písmena vyloženého slova (ak sa vyložením písmen vytvorí viac slov, stačí uviesť polohu prvého písmena jedného z vytvorených slov). Ak je slovo vyložené sprava doľava, označuje sa najprv číslo a potom písmeno políčka (napr. 12 D), ak je slovo tvorené zhora nadol označenie políčka začína písmenom a pokračuje číslicou (napr. H 4). Hráč si môže ale nemusí zapisovať aj ťahy súpera.

  Po ukončení hráči podpíšu oba partiáre a odovzdajú ich rozhodcovi turnaja.

 • Platné slová:

 • Platné sú v podstate všetky slová (aj cudzie) používané v slovenčine, uvedené v Pravidlách slovenského pravopisu, resp. v Slovníku cudzích slov, v ľubovoľnom tvare, teda nie len v základnom, ktoré však musia byť aspoň dvojpísmenkové, ďalej solmizačné slabiky a písmená gréckej abecedy.
 • Neplatné slová sú:

 • Všetky vlastné mená (mená, zemepisné, astronomické názvy), firemné mená výrobkov, skratky, citoslovcia, chemické značky prvkov a vzorce zlúčenín, slangové a nárečové výrazy, básnické tvary, vulgarizmy, rímske číslice, dvojhlásky.
 • Záverečné ustanovenia

 • Všetci hráči sú zaviazaní hrať poctivo a pri hre nepodvádzať.

  Každý hráč je povinný vyvarovať sa počas hry správania, ktoré by mohlo vyvolať nedorozumenie, rušilo by ostatných hráčov. Po začiatku partie nesmie hráč ani nikto iný hovoriť súperovi viac, než dovoľujú pravidlá. Po ukončení partie hráč alebo opustí miestnosť, alebo sa správa tak, aby nerušil ešte prebiehajúce partie.

  V prípade nekorektného správania sa súpera je hráč povinný ho upozorniť a v prípade opakovania privolať rozhodcu. Podľa závažnosti porušenia pravidiel môže rozhodca vylúčiť hráča z celého turnaja.

  Je neprípustné hovoriť: “Chcem vyložiť takéto slovo, uznáte mi ho?”, resp. nejako podobne sa dožadovať schválenia slova. Rovnako je neprípustné po vyložení slova a jeho oznámení presúvať písmená, aj keby šlo o zjavnú chybu.

  V hracej miestnosti je zakázané fajčiť, jesť a piť.

  Všetci štartujúci automaticky akceptujú tieto pravidlá a zaväzujú sa nimi riadiť.