slovenskÝ spolok scrabble Slovenský  spolok scrabble Slovenský  spolok  scrabble

 

 

 

 

 

STANOVY

 

Slovenského spolku SCRABBLE

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

1.        Slovenský spolok SCRABBLE (ďalej len spolok) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, ktorý združuje záujemcov o hru SCRABBLE.

2.        Sídlom spolku je Martin; Volgogradská 29/37; PSČ 036 08.

3.        Spolok môže byť členom medzinárodných organizácií.

 

Článok II.

Poslanie a úlohy spolku

 

1.        Poslaním spolku je:

a)         rozvoj a ochrana hodnôt slovenského jazyka;

b)         spolupráca s jazykovednými a inými odbornými inštitúciami;

c)          rozvoj a podpora aktivít detí, súvisiacich s aktívnym používaním slovenského jazyka pri hre SCRABBLE;

d)         popularizácia hry medzi verejnosťou, a s tým súvisiaca popularizácia hlbšieho poznania slovenského jazyka;

e)         organizovanie a zabezpečenie súťaží a stretnutí hráčov SCRABBLE;

f)            tvorba súťažných pravidiel a hracích systémov súťaží;

g)         budovanie informačnej a kontaktnej bázy pre členov a záujemcov o hru SCRABBLE;

h)          evidovanie najlepších výkonov, zostavovanie a aktualizácia výkonnostného rebríčka;

i)            vytváranie a schvaľovanie zdrojov platných výrazov pre hru SCRABBLE;

j)            spolupráca s dovozcami a distribútormi hry na Slovensko.

 

Článok III.

Členstvo

 

1.        Členstvo v spolku je dobrovoľné. Členom spolku sa môže stať každá osoba staršia ako 15 rokov, a to na základe písomnej prihlášky a zaplatenia stanoveného členského príspevku a zápisného. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže so súhlasom svojho zákonného zástupcu zúčastňovať na činnosti spolku za rovnakých podmienok ako členovia.

2.    Členstvo v spolku zaniká:

a)   úmrtím člena;

b)   vystúpením na základe písomného oznámenia;

c)   nezaplatením členského príspevku v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov;

d)     rozhodnutím rady, ak niekto svojou činnosťou koná v rozpore so záujmami, poslaním a úlohami spolku, prípadne poškodzuje jeho dobré meno;

e)   zánikom spolku.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 

1.    Člen spolku má tieto práva:

a)         voliť a byť volený do orgánov spolku;

b)         vyjadrovať sa ku všetkým otázkam riešeným v spolku, byť informovaný o činnosti spolku a výsledkoch rokovania jeho orgánov, zúčastňovať sa snemov, hlasovať a podávať na ne návrhy v súlade s rokovacím poriadkom snemov;

c)          podávať návrhy, žiadosti, sťažnosti a podnety orgánom spolku;

d)         využívať výsledky plnenia poslania a úloh spolku;

e)         získavať podporu pre činnosť spolku a propagovať činnosť spolku;

f)            získavať nových členov a propagovať činnosť spolku;

g)         využívať majetok spolku v súlade s poslaním a cieľmi spolku za podmienok stanovených radou spolku;

h)          zúčastňovať sa na súťažiach organizovaných radou spolku;

i)            vystúpiť zo spolku.

2.    Člen spolku má tieto povinnosti:

a)         dodržiavať stanovy spolku a ďalšie vnútorné predpisy spolku prijaté snemom alebo radou spolku;

b)         platiť včas členské príspevky v stanovenej výške;

c)          propagovať ciele spolku, oficiálne aj súťažné pravidlá hry SCRABBLE, dodržiavať pravidlá fair-play, nielen v spolku, ale aj mimo neho.

3.    Členovia všetkých orgánov spolku musia byť členmi spolku, členovia rady spolku a kontrolór musia byť občanmi Slovenskej republiky staršími ako 18 rokov.

 

Článok V.

Orgány spolku

 

1.        Orgány spolku sú:

a)   snem;

b)   rada Slovenského spolku SCRABBLE;

c)   kontrolór.

2.    Spolok môže k plneniu svojich cieľov zriaďovať aj ďalšie trvalé alebo dočasné orgány.

 

Článok VI.

Snem

 

1.        Snem je najvyšším orgánom spolku.

2.        Do právomocí snemu patrí:

a)         prerokúvať správu rady spolku a správu kontrolóra;

b)         rozhodovať o predložených návrhoch;

c)          určovať hlavné smery činnosti spolku;

d)         voliť členov rady spolku a kontrolóra;

e)         schvaľovať stanovy spolku a ich zmeny;

f)            rozhodovať o zrušení spolku, resp. o jeho premenovaní; na rozhodnutie o zrušení spolku je potrebná 2/3 väčšina všetkých hlasov;

g)         môže schváliť pravidlá na odmeňovanie funkcionárov spolku.

3.         Snem sa koná najmenej raz za 2 roky.

4.    Snem zvoláva rada spolku. Zvolanie snemu s uvedením jeho programu vyhlási a zverejní rada spolku najmenej 30 dní pred jeho konaním.

5.    Rada spolku je povinná zvolať snem taktiež na písomnú žiadosť aspoň 1/5 členov spolku, a to do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o zvolanie snemu. Aj v tomto prípade rada zverejňuje konanie snemu najmenej 30 dní pred jeho konaním, a to včasným oznámením na internetovej stránke spolku alebo pozvaním každého člena elektronickou poštou (pokiaľ má člen E-mailovú adresu).

6.    Člen prítomný na sneme disponuje jedným hlasom. Člen spolku môže udeliť splnomocnenie inému členovi spolku, ktorý ho bude v jeho neprítomnosti na sneme zastupovať. Rozsah takéhoto splnomocnenia nemôže byť obmedzený a musí sa týkať zastupovania na celom rokovaní snemu, inak je splnomocnenie neplatné.

7.    Snem je uznášaniaschopný za účasti nadpolovičnej väčšiny členov spolku. Ak sa v určenom čase nezíde potrebný počet členov, majú prítomní členovia po uplynutí ďalších 30 minút právo jednať a uznášať sa ako riadny snem.

8.    Dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov snem rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení a zlúčení spolku.

9.    Nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných a zastúpených členov snem:

a)         schvaľuje správu o činnosti spolku a správu hospodára;

b)         plán činnosti na ďalšie obdobie;

c)          volí a odvoláva členov rady spolku a kontrolóra;

d)         schvaľuje pravidlá na odmeňovanie členov orgánov spolku;

e)         rozhoduje o návrhoch zahrnutých do programu rokovania snemu;

f)            schvaľuje zmenu stanov spolku.

10.  Rokovanie snemu prebieha podľa rokovacieho poriadku aktuálneho v čase konania snemu. Rokovací poriadok pre snemy vydáva rada spolku.

 

Článok VII.

Rada spolku

 

1.        Rada spolku je výkonným orgánom spolku. V období medzi snemami riadi a organizuje činnosť spolku. Riadi sa pri tom stanovami a uzneseniami snemu. Rada spolku zodpovedá za svoju prácu snemu, predkladá mu správy o činnosti.

2.        Rada spolku je volená snemom, tajným hlasovaním členov spolku. Má najmenej 3 členov, pričom ich počet musí byť vždy nepárny. Tvorí ju predseda a členovia rady. Zvolená rada zo svojho stredu volí jedného člena za predsedu spolku a medzi sebou si rozdelí úlohy tak, že jednotliví členovia rady budú poverení radou k výkonu konkrétnych úloh. Kontrolór spolku má právo zúčastňovať sa na zasadaniach rady spolku.

3.        Funkčné obdobie rady spolku je 2 roky. Funkčné obdobie začína plynúť od dátumu konania snemu, na ktorom bola rada zvolená. Rada vykonáva svoju funkciu aj po skončení jej funkčného obdobia až do zvolenia novej rady. Rada je povinná zvolať snem, na ktorom má byť volená nová rada tak, aby bolo zohľadnené funkčné obdobie rady.

4.        Rada spolku je schopná uznášať sa za účasti nadpolovičnej väčšiny jej členov a rozhodovať nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.

5.        Rada spolku sa schádza spravidla dvakrát ročne, zasadnutie rady spolku zvoláva predseda. V prípade, ak predseda rady nemôže zvolať zasadnutie, zvolá ho člen rady, ktorý je v rade poverený zastupovaním predsedu v jeho neprítomnosti.

6.         Ustanovujúce zasadnutie rady sa koná bezprostredne po jej zvolení. Na tomto zasadnutí si rada zvolí zo svojich členov predsedu a hlasovaním určí členov rady, ktorí budú vykonávať funkciu zástupcu predsedu v jeho neprítomnosti a hospodára, prípadne ďalšie funkcie. O tomto sa spisuje zápisnica, ktorá sa zverejní na internetovej stránke spolku, aby každý člen spolku mohol zistiť, aké je rozdelenie kompetencií v rade.

7.    Rada spolku:

a)         zvoláva snem, rozpracováva a zabezpečuje plnenie jeho uznesení;

b)         prijíma členov;

c)          koordinuje a zaisťuje celkovú činnosť spolku, vzťah k štátnym orgánom, plnenie daňových povinností;

d)         riadi hospodárenie spolku, ktoré musí predkladať na schválenie snemu;

e)         schvaľuje vnútorné predpisy spolku týkajúce sa súťaží;

f)            nadväzuje kontakty a uzatvára dohody, týkajúce sa činnosti spolku;

g)         vytvára odborné sekcie a skupiny pre riešenie úloh spolku;

h)          určuje spôsob evidencie a štatistiky v rámci spolku;

i)            rozhoduje o výške členského príspevku a štartovného na súťažiach.

8.    Všetci členovia rady sú štatutárnymi zástupcami, zastupujú spolok navonok, konajú v jeho mene a podpisujú právne akty, ktorými spolok nadobúda práva a zaväzuje sa. Za spolok konajú spoločne vždy dvaja štatutárni zástupcovia.

9.    Rada spolku môže svojím uznesením kooptovať nových členov rady v prípade úmrtia, vzdania sa členstva v rade alebo v prípade, že člen rady nevykonáva svoju činnosť viac ako 3 mesiace.

 

Článok VIII.

Kontrolór

 

1.        Kontrolným orgánom spolku je kontrolór.

2.        Kontrolór je priamo volený snemom. Snem zároveň s kontrolórom zvolí aj jedného náhradníka, ktorý začne fungovať v prípade, že kontrolór nebude vykonávať svoju činnosť. Ak ani náhradník nemôže alebo nechce vykonávať činnosť kontrolóra, poverí rada tuto úlohou do uskutočnenia snemu niektorého z členov spolku.

3.        Kontrolór má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady spolku.

4.        Minimálne raz ročne podáva rade spolku správu o svojej činnosti. Správu o svojej činnosti predkladá aj na rokovanie snemu.

 

Článok IX.

Hospodárenie

 

1.    Majetok spolku tvoria:

a)         pravidelné a dobrovoľné príspevky členov spolku;

b)         iné príspevky a dary;

c)          výnosy z uložených prostriedkov.

2.    Spolok hospodári s majetkom v súlade s platnými zákonmi a finančnými predpismi a podľa schváleného plánu činnosti.

3.    Členské príspevky a zápisné:

a)   člen platí pri vstupe do spolku zápisné a členský príspevok;

b)   ďalej už platí len pravidelný ročný členský príspevok, ktorý ho oprávňuje k plateniu nižšej sadzby štartovného. Pokiaľ člen nemá zaplatené členské, platí na turnajoch vyššiu sadzbu štartovného rovnako ako nečlen. Členské je možné zaplatiť kedykoľvek v priebehu roka.

 

Článok X.

Odborné sekcie

 

1.        Rada spolku môže zriadiť pre splnenie svojich cieľov odborné sekcie.

2.        Rada spolku menuje predsedu odbornej sekcie.

3.        Predseda sekcie podáva minimálne raz ročne správu rade spolku. Odborná sekcia nemá právnu subjektivitu.

 

Článok XI.

Zánik spolku

 

1.        Spolok zaniká:

a)         dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením;

b)         právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2.       Dobrovoľným rozpustením sa má na mysli rozhodnutie snemu, ktoré musí byť prijaté rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov.

3.       V prípade zániku spolku bude o jeho majetku rozhodnuté na záverečnom sneme.

 

Článok XII.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

1.       Stanovy nadobúdajú účinnosť schválením snemom spolku.

2.       Tieto stanovy boli schválené snemom Slovenského spolku SCRABBLE dňa 23. 2. 2008 v Žiline.

3.       Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-14778-3 dňa 29. 1. 2007  rušia.

 

 

 

V Žiline, dňa 23. 2. 2008

Za správnosť vyhotovenia:

Ing. Rastislav MICHALKA – predseda Rady Slovenského spolku Scrabble