Slovenský spolok scrabble Slovenský spolok scrabble  Slovenský spolok scrabble
 gjgjgfgh
 
 

Zápisnica č. 1/2005 z rokovania rady SSS

 
  
Prítomní:  P. Augustín, D. Bizoňová, P. Boroš, V. Košalková, I. Pastucha, J. Rak
Miesto:  Banská Bystrica
Dátum:  12. 3. 2005
 
Program:  Voľba predsedu a podpredsedu SSS
 
Na základe výsledkov volieb na sneme SSS boli do rady SSS zvolení nasledovní členovia:
P. Augustín, D. Bizoňová, P. Boroš, V. Košalková, M. Mozola, I. Pastucha a J. Rak.
Z nich na zasadaní rady chýbal M. Mozola. Rada bola uznášaniaschopná a zo svojho stredu si zvolila v súlade so stanovami funcionárov.
D. Bizoňová na funkciu predsedu navrhla P. Augustína, ktorý v prípade zvolenia súhlasil s vykonávaním tejto funkcie. Iné návrhy neboli.
P. Augustín bol následne zvolený väčšinou hlasov za predsedu SSS.
P. Augustín navrhol na funkciu podpredsedu SSS D. Bizoňovú. Iné návrhy neboli.
D. Bizoňová súhlasila s vykonávaním funkcie, tak sa o tom hlasovalo.
Väčšinou hlasov bola D. Bizoňová do tejto funkcie zvolená.
 
V Banskej Bystrici, dňa 12. 3. 2005
 
Zapísala D. Bizoňová