eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

snem slovenského spolku scrabble

banská bystrica, dvanásteho marca v piatom roku tretieho tisícročia

► zvolanie snemu a program snemu

► Z V O L A N I E   S N E M U

Slovenského spolku SCRABBLE so sídlom 949 01 Nitra, Hornozoborská 116

Rada Slovenského spolku SCRABBLE, so sídlom 949 01 Nitra, Hornozoborská 116, zvoláva týmto snem Slovenského spolku SCRABBLE na deň

12. marca 2005 so začiatkom o 9,00 hod.

Miesto konania: Banská Bystrica, Reštaurácia Gastro Kredit

Program rokovania:

1/ Správa predsedu spolku o činnosti spolku za obdobie od konania posledného snemu

2/ Správa o hospodárení spolku

3/ Návrh na schválenie investície - nákup hmotného investičného majetku - notebook

4/ Schválenie zmeny stanov spolku

5/ Návrh na odvolanie rady spolku

6/ Voľba rady spolku a kontrolóra

7/ Diskusia

Snemu sa môžu členovia spolku zúčastniť osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

Členovia sú oprávnení predkladať snemu návrhy na prerokovanie spôsobom a v čase určenom rokovacím poriadkom snemov Slovenského spolku SCRABBLE, ktorý je zverejnený na web stránke spolku.

rada Slovenského spolku SCRABBLE

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS