Rokovací poriadok snemu SSS (Krpáčovo, 8. 11. 2003)

 

 Snemu bude z poverenia rady SSS predsedať D. Bizoňová.

Program snemu:
 
 * otvorenie a schválenie programu
 * voľba skrutátorov
 * správa o činnosti SSS od posledného snemu (P. Augustín)
 * správa o hospodárení (V. Košalková)
 * správa o vývoji členskej základne (D. Bizoňová)
 * správa o internetových aktivitách SSS (J. Vernarský)
 * voľba predsedu a jedného člena rady
 * diskusia
 * vyhlásenie výsledkov volieb
 * príhovor nového predsedu SSS
 * záver

Predsedajúci prideľuje delegátom slovo v poradí, v akom sa jednotliví delegáti prihlásili do diskusie. Jednotlivé diskusné príspevky by nemali presiahnuť 3 min. Akékoľvek námety a pripomienky delegátov, o ktorých sa má na sneme hlasovať, musia byť sformulované diskutujúcim (navrhovateľom) do takej podoby, aby sa o nich dalo hlasovať (t. z. nie v podobe ja s týmto nesúhlasím, alebo treba to schváliť inak, ale v podobe - navrhujem prijať takúto formuláciu: “bla, blabla, blablabla“).

Vzhľadom na to, že podľa stanov SSS sú voľby predsedu rady a členov rady tajné,  je potrebné na tento účel vyhotoviť hlasovacie lístky. Z technického hľadiska (a aj kvôli tomu, aby sme sa zbytočne nezdržiavali) by bolo preto vhodné, aby boli návrhy na nového predsedu a jedného člena rady doručené vopred a aby navrhnutý kandidát na pozíciu so svojou kandidatúrou súhlasil, aby sme nemuseli robiť veľa zásahov do hlasovacích lístkov priamo na mieste.

Pre informáciu: zatiaľ je na predsedu navrhnutý Ivan Košalko a na člena rady Pavol Boroš, obaja menovaní so svojou kandidatúrou súhlasili.