Zápisnica zo zasadnutia rady SSS, konaného dňa 7. 12. 2002 v Nitre

Program zasadnutia :

  1. Vyhodnotenie kvalifikačných turnajov na 4. MS v SCRABBLE, vyhodnotenie prínosu písomnej kvalifikácie, internetového turnaja a SCRABBLE ligy v Relaxe v roku 2002
  2. Vyhodnotenie 4. majstrovstiev Slovenska
  3. Príprava súťažného ročníka 2003 (počty, miesta a termíny kvalifikačných turnajov a MS, schválenie postupového kľúča)
  4. Pravidlá súťaže na rok 2003
  5. Príprava snemu v roku 2003
  6. Rôzne

Prítomní:

Peter Augustín, Eva Ďurechová, Eva Zahradníková, Viera Košalková, Dagmar Bizoňová, Jaroslav Vernarský, Jozef Rak

Predseda spolku konštatoval, že zasadnutie Rady spolku je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní všetci členovia Rady s hlasovacím právom.

K 1. bodu programu:

Vyhodnotenie kvalifikačných turnajov na 4. MS v SCRABBLE, vyhodnotenie prínosu písomnej kvalifikácie, internetového turnaja a SCRABBLE ligy v Relaxe v roku 2002.

Predseda spolku predniesol zhodnotenie scrabblového roka 2002, a to z hľadiska kvalifikačných turnajov ako aj ďalších súťaží s kvalifikačným významom a majstrovstiev Slovenska. Na kvalifikačných turnajoch sa v priebehu roka zúčastňoval približne rovnaký počet hráčov. Spokojnosť bola prejavená predovšetkým s turnajmi v Komárne, Nitre a Prešove. Na nedostatok priestoru prípadne stiesnený priestor si sťažovali hráči v Trstenej a Banskej Bystrici, čo sa prejavovalo predovšetkým pri riešení námietok počas hry, keď boli hráči nútení vstať zo svojich hracích miest. V Liptovskom Hrádku a Bratislave boli sťažnosti na vonkajšie rušivé vplyvy.

Predseda spolku ďalej predniesol vyhodnotenie úrovne písomnej kvalifikácie. Tejto súťaže sa zúčastnil veľmi nízky počet hráčov bez nováčikov. Jedným z možných dôvodov bola skutočnosť, že vyžrebované zásobníky s pravidlami súťaže neboli zverejnené v časopise RELAX. Rada bude sledovať úroveň tejto súťaže v roku 2003. Rada poverila Petra Augustína, aby sa nakontaktoval včas na Milana Chudého, aby v roku 2003 boli vyžrebované zásobníky s pravidlami súťaže zverejnené v časopise RELAX.

Internetového turnaja sa zúčastnil vyšší počet hráčov.

Ďalší členovia Rady nemali k tomuto bodu programu žiadne pripomienky.

K 2. bodu programu:

Vyhodnotenie 4.Majstrovstiev Slovenska

Predseda spolku predniesol vyhodnotenie úrovne Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa konali v mesiaci november v Krpáčove. Miesto konania bolo vyhovujúce. Ďalej sa venoval otázkam ako propagácia (JOJ, Sme, Smer, Kaufland, The Slovak Spectator č. 44 str. 10, Dobré ráno 2. 12. 2002, Život), účasť štartujúcich.

Rada vyslovila spokojnosť s úrovňou propagácie tejto súťaže. Obzvlášť vyzdvihla úroveň článku v časopise ŽIVOT. Peter Augustín bol poverený, aby vyslovil poďakovanie autorke článku sl. Jarunkovej.

Rada prerokovala zavedenie paušálneho poplatku za rodinných príslušníkov hráčov na majstrovstvách a schválila zavedenie takéhoto poplatku. Výška bude stanovená rozhodnutím Rady v priebehu roka 2003 pred konaním majstrovstiev v uvedenom roku.

K 3. bodu programu:

Príprava súťažného ročníka 2003 (počty, miesta a termíny kvalifikačných turnajov a MS, schválenie postupového kľúča)

Rada schválila, že v roku 2003 sa uskutoční 8 kvalifikačných turnajov, a to takto:

1. turnaj: Nitra 9. 2.2003

2. turnaj: Bratislava 1. 3.2003

3. turnaj: Košice 29.3.2003

4. turnaj: Banská Bystrica 26.4.2003

5. turnaj: Veľký Krtíš 17.5.2003

6. turnaj: Ružomberok 7. 6.2003

7. turnaj: Komárno 13.9.2003

8. turnaj: Žilina 4.10.2003

Dňa 1.2.2003 bude otvorený internetový turnaj.

Písomná kvalifikácia bude otvorená vyžrebovaním písmen na tomto zasadnutí, záujemcom oznámená prostredníctvom internetovej stránky a časopisu RELAX s ukončením dňa 31.3.2003

Majstrovstvá Slovenska v roku 2003 sa budú konať v Krpáčove v dňoch 8.-9. 11. 2003.

Rada prerokovala a schválila postupový kľúč na majstrovstvá. Z internetového turnaja a písomnej kvalifikácie postúpi len víťaz za podmienky účasti aspoň na jednom z kvalifikačných turnajov.

Rada poverila Petra Augustína, Jaroslava Vernarského a Jozefa Raka, aby pripravila na ďalšie rokovanie Rady návrh na zmenu bodovacieho systému umiestnení v kvalifikačných súťažiach pre rok 2003 za podmienky zohľadnenia predbežného stanoviska Rady, že je potrebné, aby bol zvýšený počet bodovaných miest zo 16 na cca 20 a aby bol znížený počet bodov a znížené rozdiely. Cieľom tohto rozhodnutia rady je, aby sa súťaž zatraktívnila.

K 4. bodu programu:

Pravidlá súťaží na rok 2003

Rada prerokovala úpravu súťažných pravidiel a súťažného poriadku pre rok 2003 takto:

K 5. bodu programu:

Príprava snemu v roku 2003 (cieľ - reálne zvýšenie členskej základne, personálne otázky)

Rôzne

Práve prebieha Promo akcia na predaj SCRABBLE: S priebehom Promo akcie je spokojnosť. Okrem propagácie hry SCRABBLE sa propaguje aj Slovenský spolok scrabble.

Oslovili sme GES, s.r.o. so žiadosťou o použitie loga SCRABBLE. Ich písomné stanovisko pripájam dodatočne k zápisnici:

Vec s pouzivanim loga se ma tak, ze pokud by nekdo chtel pouzit jakekoliv logo, v tomto pripade SCRABBLE, musi ho vzdy poslat ke schvaleni. To je ke kontrole, aby melo spravnou barevnost, font, atd. Zaroven musi predem oznamit ucel pouziti. Pokud ho chteji pouzit na web, treba domluvit s nimi umisteni a posli logo jim logo SCRABBLE ve spravne podobe. Pokud chteji vyrobit tricka, je dulezita barva tricka, nejlepe by mela byt tmave zelena, v horsim pripade bila. V obou pripadech je nutne zkontrolvat opet umisteni loga a zajistit spravny podklad pro logo. V zadnem pripade, at se nedela napodobenina loga SCRABBLE.

Na základe toho Vám prepošlem logo SCRABBLE, štandardizované, pričom Vás do budúcnosti žiadam, aby ste pred každým použitím loga SCRABBLE poslali na nás e-mail, alebo inú písomnú formu oznamu o účele použitia a forme umiestnenia loga (vrátane špecifikácie podkladu), aj v prípade, že logo bude použité vo virtuálnom prostredí napr. vo webe. Zároveň by som rada upozornila, aby z Vašej strany bolo používané logo čisto na nekomerčné účely. Slovenský spolok SCRABBLE týmto nezískava právo poskytovať logo SCRABBLE ďalšiemu subjektu a to ani na nekomerčné účely.

Po vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami nám zašlú logo SCRABBLE.

V Nitre dňa 7.12.2002