Z kuchyne prípravného výboru

Členmi prípravného výboru sú:

RNDr. Peter AUGUSTÍN a Ing. Štefan ŠAGÁT z Komárna, Ing. Ivan KOŠALKO z Nitry a Marek ŠKREK za distribútora hry Global Express Slovakia, spol. s r.o.

Po registrácii spolku na MV SR sa január 1999 nesie v znamení vybavovania nevyhnutných administratívnych a organizačných záležitostí. Je potrebné požiadať o pridelenie IČO, otvoriť bankový účet, prenajať POBOX, dať vyrobiť pečiatku a kontinuálne pracovať na web stránke (ktorú práve čítate).

Na porade prípravného výboru, ktorá sa konala dňa 6. 1. 1999 v Nitre, si členovia rozdelili ďalšie úlohy, medzi ktoré patria príprava návrhu: evidencie členov, členských preukazov, loga spolku, pravidiel pre evidovanie rekordov a partiárov (zápisy priebehu partií). Bol prediskutovaný aj predbežný návrh rozpočtu, ktorý predpokladá náklady vo výške 50 tisíc Sk.

Prípravný výbor predpokladá, podľa tempa rastu členskej základne, zorganizovať ustanovujúci snem spolku buď v období marec-apríl alebo v prvej polovici júna t.r. V prvom roku svojej existencie chce spolok zorganizovať aspoň dva regionálne turnaje a prvé oficiálne majstrovstvá SR.

Ďalšie stretnutie prípravného výboru sa uskutoční 24. 2. 1999.

Prípravný výbor bude vďačný za každú konštruktívnu pripomienku, ktorú môžete poslať na jednu z kontaktných adries.